Dla partnerów przemysłowych działania związane są z realizacją prac badawczych, naukowo-technicznych, auditów energetycznych, ekspertyz, opinii, szkoleń o tematyce
:

  • Optymalizacja techniczno-ekonomiczna działania instalacji, układów chłodniczych i klimatyzacyjnych z przeznaczeniem do celów przemysłowych np. klimatyzacji przemysłowa, procesy technologiczne w przemyśle spożywczym
  • Techniczna i ekonomiczna ocena systemów wytwarzania i przesyłania nośników energii w obiektach przemysłowych, również w aspekcie wytwarzania chłodu oraz kogeneracji
  • Audit energetyczny w przemyśle
  • Audit energetyczny w budownictwie
  • Prognozowanie oraz bilansowanie zapotrzebowania na nośniki energii w obiektach komunalnych i przemysłowych
  • Wykorzystanie energii odpadowej, także w odniesieniu do oceny i możliwości działania urządzeń chłodniczych oraz klimatyzacyjnych
  • Certyfikacja personelu branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła, w tym dla celów uzyskania Świadectwa kwalifikacji oraz Certyfikatu kompetencji
  • Audity procesów kogeneracji w przedsiębiorstwach oraz konsultacje, szkolenia dotyczące wymogów uzyskania Świadectw pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
  • Badania i pomiary eksperymentalne urządzeń chłodniczych oraz klimatyzacyjnych