• Badania podstawowe oraz stosowane efektu Ranque'a-Hilscha
  Base and applied research on Ranqua-Hilsch phenomena

 • Technologie dekompresji gazu ziemnego dla stacji redukcyjnych sieci gazowej
  Technologies for natural gas decompression at pressure reduction stations

 • Przemiany fazowe w gazie ziemnym
  Natural gas phase equilibria

 • Analiza termoekonomioczna obiegów gazowo-parowych
  Termoeconomic analysis of combined cycle gas turbine