Zakład Spalania, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł Energii

 

Tematyka badawcza

 • modelowanie procesu spalania, w tym powstawania i redukcji szkodliwych substancji (m.in. NOx, SO2, WWA), w oparciu o komercyjne kody komputerowe (m.in. Fluent, Chemkin) i własne programy i podprogramy; badania prowadzone są również pod kątem optymalizacji konstrukcji kotła
 • niskoemisyjne spalanie paliw - obniżenie emisji substancji szkodliwych (m.in. NO, CO, SO2, WWA, sadzy, metali ciężkich) w urządzeniach energetycznych - kotłach węglowych pyłowych, rusztowych i retortowych, kotłach olejowych i gazowych
 • technologia spalania w wysokopodgrzanym powietrzu - technika ta, zwana w skrócie HTAC, uznawana jest za jedno z największych osiągnięć techniki spalania ostatnich lat; pozwala na znaczne oszczędności paliwa oraz obniżenie emisji NO w piecach przemysłowych; trwają badania nad możliwością wykorzystania tej technologii w kotłach energetycznych opalanych paliwami gazowymi, ciekłymi i stałymi
 • energetyczne wykorzystanie biomasy stałej i ciekłej - m.in. badania zapłonu, samozapłonu, procesu spalania i zgazowania, jak również wykorzystania gazu ze zgazowania jako paliwa reburningowego, optymalizacja procesu zgazowania w oparciu m.in. o analizę gazu technikami chromatograficznymi
 • przemiany termochemiczne substancji organicznych - zgazowanie, odgazowanie, piroliza, spalanie - badania w oparciu m.in. o analizę termograwimetryczną z równoczesną analizą termiczną (TG-DTA)
 • pomiary emisji substancji szkodliwych - techniki poboru prób za pomocą różnego rodzaju sond, oznaczanie zawartości substancji szkodliwych - analizatory spalin, chromatografia gazowa
 • modernizacja systemów ciepłowniczych (w tym sieci cieplnych) - optymalizacja pracy systemów ciepłowniczych, w szczególności współpracujących z kotłami węglowymi, w oparciu o całościowe traktowanie systemów zgodnie z zasadą "działaj lokalnie; myśl globalnie"
 • sterowanie pracą kotłów ciepłowniczych, optymalizacja pracy kotłów rusztowych - opracowano m.in. algorytmy sterujące, których celem jest maksymalizacja sprawności energetycznej kotła; cenną cechą algorytmów jest ich samoadaptacyjność, która sprawia że są one nieczułe na zmianę parametrów paliwa oraz charakterystyki kotła
 • badania właściwości transportowych i energetycznych paliw stałych, ciekłych i gazowych ? m.in. wyznaczanie własności reologicznych i napięcia powierzchniowego paliw ciekłych (również dla bioolejów i ich mieszanin), normalnej prędkości spalania paliw gazowych, czy stałej spalania paliw ciekłych
 • badania prędkości spalania węgla w złożu nieruchomym, analiza procesu spalania węgla i innych paliw stałych w oparciu o krzywą spalania, czy analizę TG-DTA
 • rozpylanie paliw ciekłych i innych cieczy - opracowano kilka konstrukcji rozpylaczy, które stosowane są z powodzeniem w kotłach energetycznych oraz w instalacjach odsiarczania spalin
 • promieniowanie płomieni olejowych - badanie wpływu parametrów procesu spalania na powstawanie sadzy i możliwości wymiany ciepła przez promieniowanie
 • palniki gazowe, olejowe i pyłowe - projektowanie, doskonalenie konstrukcji, optymalizacja pracy
 • przemiany metali ciężkich w procesach termochemicznej konwersji (spalanie, zgazowanie) paliw stałych - wpływ parametrów procesu, składu paliwa
 • analiza współpracy układu zgazowarka-kocioł węglowy pod kątem optymalizacji sprawności i emisji zanieczyszczeń
 • analiza wpływu procesów spalania i zgazowania paliw na stan środowiska naturalnego
 • koncepcja turbiny izotermicznej jako rozwiązania zwiększającego sprawność wytwarzania energii elektrycznej

 

Pracownicy