Kierownik i główny wykonawca w projektach międzynarodowych  

 

 • Project Manager Energy efficient and environmentally friendly integrated CO2 vapour compression units for supermarkets, Projekt finansowany przez Research Council of Norway, 2015-2019, (Partnerzy: SINTEF Energi AS, NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, NORGESGRUPPEN ASA, NORGESGRUPPEN ASA, REMA 1000 AS, DANFOSS AS, TLK-Thermo GmbH)
 • Project Manager Projektu Polsko-Norweskich Funduszy Badań Naukowych Application of an innovative expansion work recovery system with multiple ejectors for energy performance improvement in the R744 refrigeration installations for supermarkets, przewodniczący komitetu sterującego, ITC-SINTEF (Trondheim, Norwegia), 2013-2016.
 • Kierownik pakietu WP3 projektu RECENT - REsearch Center for Energy and New Technologies RECENT, 7FP of EU, Theme 4, Capacities, realizowanego w ramach programu Potenciał Regionalny finansowanego ze środków VII Programu Ramowego. Program ma na celu wsparcie najsilniejszych ośrodków badawczych w mniej rozwiniętych i peryferyjnych regionach Unii Europejskiej. Budżet trzyletniego projektu RECET 1.7 miliona Euro.
 • A.J. Nowak, Z. Buliński Conception of the experimental stand and validation of the inverse computational tool capable of determining of reaction kinetics of thermosetting material. Koncepcja stanowiska pomiarowego oraz metody weryfikacji eksperymentalnej narzędzia odwrotnego do wyznaczania kinetyki reakcji materiału termoutwardzalnego, Asea Brown Boveri Ltd (ABB), Corporate Research Centre w Krakowie, 2009-10. 
 • A.J. Nowak, J. Smołka Combustion process of the coke oven gas mixed with nitrogen at different ratios. ArcelorMittal Fos-sur-Mer, Département Achats, bâtiment 10, F-13776 Fos-sur-Mer Cedex, France, 2009. 
 • A.J. Nowak, J. Smołka Mixing of the coke oven gas with nitrogen in the distribution pipe in the coke plant. ArcelorMittal Fos-sur-Mer, Département Achats, bâtiment 10, F-13776 Fos-sur-Mer Cedex, France, 2009. 
 • A.J. Nowak, Z. Buliński Estimation of Kinetic Parameters of the Resin Composite Curing Utilising Inverse Methodology. Opracowanie procedury wyznaczania kinetyki reakcji utwardzania
  kompozytu żywicznego metodą odwrotną, Asea Brown Boveri Ltd (ABB), Corporate Research Centre w Krakowie, 2009.
 • A.J. Nowak - Project Manager; Development of High-Efficiency, Small-Scale Heat Pumping Units Using an Environmentally Benign Working Fluid R744 and Expansion Work Recovery with Ejectors. This project is financed by Polish-Norwegian Research Fund and is realized both in Poland (Institute of Thermal Technology at Silesian University of Technology, Gliwice) and in Norway (SINTEF Energy Research, Trondheim). The scheduled duration is 1st September 2008 - 30th December 2010. The total budget of the project is 1.5 MEuro. More information at WEB address: www.itc.polsl.pl/co2heatpumps
 • A.J. Nowak, J. Smołka Determination of the effective orthotropic material properties for complex composite arrangements. Opracowanie metod dla wyznaczania zastępczych danych materiałowych dla złożonych układów kompozytowych. Asea Brown Boveri Ltd (ABB), Corporate Research Centre w Krakowie, 2008-09.
 • A.J. Nowak, J. Smołka Expanding the developed model towards heating chambers in the central part of the coke-oven and towards considering heat fluxes exchanged between walls and coal charge. Rozwiniecie opracowanego modelu na kanały grzewcze w centrum pieca wraz z uwzględnieniem strumienia ciepła wymienianego pomiędzy ścianą a wsadem węglowym,  Ecole Centrale Paris, Centrale Recherche S.A., Paris, 2008-09.
 • A.J. Nowak, J. Smołka 3D numerical simulations demonstrating an influence of the controlling parameters within the coke-oven. Model matematyczny i symulacje komputerowe procesu spalania w komorze grzewczej baterii koksowniczej,  Ecole Centrale Paris, Centrale Recherche S.A., Paris, 2007-08. 
 • A.J. Nowak, Z. Buliński Development of numerical model of vacuum paper drying process. Doskonalenia i rozwój modelu matematycznego procesu próżniowego suszenia papieru używanego do produkcji przepustów elektrycznych, Asea Brown Boveri Ltd (ABB), Corporate Research Centre w Krakowie, 2007-08.
 • A.J. Nowak, J. Smołka Analiza przepływu ciepła w fundamencie pieca szklarskiego Float II Huta Szkła Saint-Gobain Dąbrowa Górnicza, HOCHTIEF Polska, Warszawa 2006.
 • A.J. Nowak, Z. Buliński Sensitivity analysis and specification of crucial parameters of lumped diffusion model of vacuum paper drying process. Projekt analizuje wrażliwość procesu próżniowego suszenia papieru na podstawowe parametry procesu, Asea Brown Boveri Ltd (ABB), Corporate Research Centre w Krakowie, 2006.
 • A.J. Nowak, Z. Buliński Preliminary study of numerical modelling of vacuum paper drying process. Model wyjaśnia istotę procesu suszenia papieru używanego do produkcji przepustów elektrycznych, Asea Brown Boveri Ltd (ABB), Corporate Research Centre w Krakowie, 2006.
 • A.J. Nowak, M. Ginalski Z. Buliński Numerical analysis of air flows within suction box of  glass wool forming process. Usprawnienie metod obliczeniowych i zwiększenie dokładności prowadzonych analiz. Możliwość optymalizacji procesu produkcji wełny mineralnej. SAINT-GOBAIN ISOVER, research centre (C.R.I.R.), France, 2004.
 • A.J. Nowak, Z. Buliński Numerical analysis and experimental verification of fluid flows with free boundary in electrical transformers moulding processes. Usprawnienie metod obliczeniowych i optymalizacja procesu zalewania form (wraz z elementami osprzętu elektrycznego) żywicą, Asea Brown Boveri Ltd (ABB), Corporate Research Centre w Krakowie, 2004.
 • Główny wykonawca projektu OPTI_ENERGY na temat optymalizacji, symulacji i wpływu na środowisko procesów i systemów energetycznych. Projekt realizowany w latach 2003-05 jako element 5 Programu Ramowego.
 • A.J. Nowak, R. Białecki, A. Fic, I. Nowak, and R. Cholewa Mathematical modelling of melting and solidification taking into account convection and radiation of semitransparent materials, Grant Komitetu Badań Naukowych SPUB nr 135/E - 367/SPUB/COST/T-10/DZ 72/99, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1998-2002.
 • A.J. Nowak, R. Białecki, A. Fic, K. Kurpisz, J. Skorek, and I. Szczygieł, Modelling of inverse heat transfer applying boundary element method, Międzynarodowy Program Badawczy Simulation of Physical Phenomena in Technological Applications - COST 512. Grant Komitetu Badań Naukowych nr 3 P404 025 07, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1994-1997.
 • Wykonawca projektu JEEPP - na temat ochrony środowiska w kontekście energetyki realizowanego w ramach programu TEMPUS  w latach 1995-97. Konsorcjum realizujące projekt obejmowało dziewięć instytucji naukowych z Niemiec, Belgii, Anglii, Holandii, Portugalii i Polski.
 • A.J. Nowak, R. Białecki, A. Fic, K. Kurpisz, and I. Szczygieł, Application of the Boundary Element Method to direct and inverse modelling of industrial thermal problems, British-Polish Joint Research Collaboration Programme. Project number Waw/992/049. Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1992-1994.
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • A.J. Nowak, Z. Buliński, A. Fic, J. Smołka Przeprowadzenie badania procesów zachodzących w komorze koksowniczej ? analiza i szczegółowa ocena algorytmów symulatora pracy koksowniczej, Praca realizowana w ramach projektu Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, koordynator IChPW w Zabrzu, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2011-2012.
 • A.J. Nowak, A. Fic, J. Smołka Przeprowadzenie symulacji numerycznych spalania gazu w kanałach grzewczych baterii koksowniczej i wymiany ciepła w ich regeneratorach dla wybranych geometrii tych elementów konstrukcyjnych, warunków podaży gazu, powietrza i odciągu spalin oraz warunków brzegowych na ścianie grzewczej i ścianie regeneratora, Praca realizowana w ramach projektu Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, koordynator IChPW w Zabrzu, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2009-2011.
Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych)
 • A.J. Nowak (Kierownik projektu), W. Walas (Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu), Z. Halaba (Uniwersytet Opolski): Badania eksperymentalne oraz modelowanie komputerowe procesów wymiany ciepła w hipotermii
 • leczniczej mózgu noworodków. Projekt NCN, Opus 15, um. nr UMO-2018/29/B/ST8/01490, Brain_cooling. Budżet Projektu: 998 240,00 PLN.
 • A.J. Nowak (Kierownik projektu), J. Smołka, M. Palacz, M. Haida, J. Bodys: Badania eksperymentalne i numeryczne procesów przepływu dwufazowego i mieszania czynnika chłodniczego R744 w strumienicy. Projekt NCN, Opus 14, um. nr UMO-2017/27/B/ST8/00945, CO2JetVision. Budżet projektu: 1 338 880,00 PLN.
 • TDSCOPE - Innowacyjna metoda i urządzenie do badania zmian skórnych i diagnostyki przeciw-nowotworowej, 2013-2015
  kierownik techniczny i wykonawca, um. nr  INNOTECH-K2/IN2/79/182947/NCBR/13 (NCBiR),
  konsorcjum: Juwena sp. z o.o. sp. k., Politechnika Śląska, Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach.
 • Kruczek T. (Kierownik projektu), Fic A., Nowak A., Sachajdak A.: Badania nad wyznaczaniem strat ciepła z rurociągów napowietrznych w oparciu o  wyniki pomiarów termowizyjnych (Research on determination of heat losses from overhead pipelines on the basis of  thermovision measurement  results). Projekt badawczy własny Nr 3117/B/T02/2008/35, PBU-67/RIE-6/2008, 2008-2011.
 • J. Smołka, A.J. Nowak Optymalizacja kształtu wybranych elementów konstrukcyjnych transformatora elektrycznego i jego obudowy prowadząca do zmniejszenia strat mocy w oparciu o zweryfikowaną eksperymentalnie cieplno przepływową analizę numeryczną, Grant badawczy własny nr 3950/B/T02/2009/36, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, kierownik, rozpoczęty w 2009 roku (24 miesiące) 
 • I. Nowak, J. Smołka, A.J. Nowak Rozwiązywanie odwrotnych problemów brzegowych przepływu ciepła w układzie trójwymiarowym, Grant badawczy własny nr 3 T10B 007 30, Instytut Matematyki Politechniki Śląskiej, główny wykonawca, 2006-2009
 • A.J. Nowak, Z. Buliński Modelowanie numeryczne i analiza wiarygodności przepływów z powierzchnią swobodną w wybranych procesach przemysłowych (Numerical modelling and credibility analysis of free surface flows in selected industrial processes), Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 2577/T02/2006/31, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2006-2009.
 • A.J. Nowak, A. Ziębik, R. Białecki, H. Rusinowski, M. Liszka, Z. Ostrowski, J. Smołka, Opracowanie i wdrożenie metody wyboru najlepszych technologii konwersji energii chemicznej paliw w ciepło i elektryczność w oparciu o narzędzia sztucznej inteligencji, Grant Rozwojowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr R06 002 01, decyzja 0372/T02/2006/01, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2006-2008.
 • A.J. Nowak, M.K. Ginalski Analiza numeryczna procesów cieplno-przepływowych w inkubatorze dla niemowląt (Numerical analysis of heat and mass transfer processes within an infant incubator), Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 1308/T10/2004/27, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2004-2007.
 • A.J. Nowak, J. Smołka Analiza numeryczna procesów przepływu ciepła w wybranych transformatorach elektrycznych, Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 3 T11F 022 27, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2004-2006.
 • A.J. Nowak, A. Fic, H. Rusinowski, R. Cholewa, J. Smołka, M.K. Ginalski, J. Jamborski Zastosowanie modelowania sprzężonych procesów transportu ciepła i substancji w układach z reakcjami chemicznymi do analizy wybranych etapów procesu ogniowej rafinacji miedzi, Grant Komitetu Badań Naukowych nr 4 T10B 061 23, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2002-2005.
 • A. Fic, A.J. Nowak, R.A. Białecki, I. Szczygieł, J. Składzień, M. Hanuszkiewicz-Drapała Zastosowanie metod modelowania prostych i odwrotnych zagadnień transportu masy i energii do analizy wybranych procesów sprzężonego przepływu wody, ciepła i zanieczyszczeń w gruncie, Grant Komitetu Badań Naukowych nr 4 T10B 056 24, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2002-2005.
 • A.J. Nowak, I. Nowak Zastosowanie metody elementów brzegowych oraz analizy wrażliwości do identyfikacji położenia frontu krzepnięcia w procesach ciągłego odlewania materiałów, Grant promotorski Komitetu Badań Naukowych nr 8 T10B 019 20, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2001-2004.
 • A. Wawrzynek, A.J. Nowak, R. Delpak, C.W. Hu, D.B. Tann, I. Nowak, M. Kogut, M. Bartoszek Określanie własności materiałowych i defektów w elementach konstrukcji budowlanych na podstawie pomiarów termowizyjnych i analizy odwrotnych zagadnień przepływu ciepła, Grant Komitetu Badań Naukowych nr 7 T07E 040 12, Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2000-2003.
 • A.J. Nowak Wykonanie obliczeń pola temperatury oraz skorygowanie po badaniach modelu wymiany ciepła transformatora zalanego żywicą, Praca naukowo-badawcza dla Centrum Elektryfikacji I Automatyzacji Górnictwa w Katowicach, NB-108/RIE-6/2000, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2000.
 • A.J. Nowak Opracowanie modelu wymiany ciepła dla transformatora zalanego żywicą, Praca naukowo-badawcza dla Centrum Elektryfikacji I Automatyzacji Górnictwa w Katowicach, NB-66/RIE-6/2000, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2000.
 • A.J. Nowak, R. Białecki, B. Šarler, A. Fic, I. Nowak, and R. Cholewa Modelowanie matematyczne zjawisk krzepnięcia i topnienia z uwzględnieniem konwekcji i promieniowania w ośrodku półprzeźroczystym, Grant Komitetu Badań Naukowych nr 8 T10B 050 15, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1998-2001 (Międzynarodowy Program Badawczy Simulation of Physical Phenomena in Technological Applications - COST P3).
 • A.J. Nowak Zastosowanie wielokrotnej zasady wzajemności do rozwiązywania nieliniowych problemów wymiany ciepła, Grant Komitetu Badań Naukowych nr 3 P402 016 05, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1993-1994.
 • A.J. Nowak Rozwiązywanie problemów nieustalonej wymiany ciepła metodą elementów brzegowych, Grant Komitetu Badań Naukowych nr 3 0489 91 01, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1991-1992.
 • A.J. Nowak, I. Szczygieł, and W. Łukaszek Zastosowanie metody elementów brzegowych do modelowania procesów cieplnych, Grant Komitetu Badań Naukowych nr G-566/RME3/91, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1991.
 • R. Białecki, A. Fic, A.J. Nowak, W. Łukaszek, and R. Nahlik Doskonalenie metod numerycznych obliczania pól temperatury w elementach reaktora jądrowego, Centralny Program Badań Podstawowych, kierunek 4.4., koordynowany przez Politechniką Warszawską nr NB-547/RME3/86, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1986-1990.
 • A.J. Nowak, Z. Rudnicki, and J. Szargut Optymalizacja procesów cieplnych w piecach przemysłowych, Centralny Program Badań Podstawowych, kierunek 5.10. NB-338/RME-3/81, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1985.
 • R. Białecki, R. Nahlik, A.J. Nowak, K. Kurpisz, and E. Kostowski Przepływ ciepła w piecach i procesach przemysłowych, Problem Międzyresortowy MR - I - 10 koordynowany przez Politechniką Poznańską. NB-91/RME-3/81, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1981-1985.
 • S.J. Gdula, R. Białecki, K. Kurpisz, A.J. Nowak, and A. Sucheta Właściwości termodynamiczne gazów rzeczywistych. Problem Międzyresortowy MR - I - 10 koordynowany przez Politechniką Poznańską, NB-16/RME-3/76, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1981-1985.
 • S.J. Gdula, R. Białecki, K. Kurpisz, A.J. Nowak, and A. Sucheta Metody obliczania położenia izoterm w wyłożeniu węglowym trzonu wielkiego pieca, Praca naukowo-badawcza NB-438/RME-3/76, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1976-1980.
Projekty zrealizowane na zamówienie krajowych partnerów przemysłowych/badawczych
 • A.J. Nowak, Z. Ostrowski, Z. Buliński Analiza termodynamiczna dyssypacji energii w układzie napędowym pneumatycznych komór wspomagania serca ? propozycja metod poprawy sprawności i optymalizacja pracy układu, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze, Etap podpisywania umowy.
 • A.J. Nowak, J. Smołka, Opracowanie i wdrożenie ujednorodnienia rozpływu powietrza w typoszeregu cieplarek laboratoryjnych, PROJEKTU CELOWEGO Nr ROW-II-290/2007, Pol-Eko Wodzisław, 2008. Praca wdrożona do praktyki przemysłowej w roku 2008.