• Ocena funkcjonowania kotłów i systemów ciepłowniczych
  • Obniżenie emisji NO z procesów spalania paliw
  • Zgazowanie paliw stałych
  • Techniki wykorzystania biomasy
  • Sterowanie pracą kotłów na paliwa stałe