Books and chapters in books/Książki i rozdziały w książkach
 1. A. Szlęk Zarys ciepłownictwa, Wydawnictwo firmy Praterm, Warszawa, 2006 (Principles of heat engineering)
 2. A. Szlęk Modelowanie matematyczne kinetyki chemicznej spalania gazów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2004 (Mathematical modelling of  combustion kinetics in gases)
 3. A. Szlęk Laboratorium Techniki Spalania (praca zbiorowa - 10 rozdziałów), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2001 (Laboratory of combustion technology - ten chapters)
 4. A. Szlęk Badania procesu spalania paliw stałych w warstwie nieruchomej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2001 (Investigations of solid fuel combustion in fixed bed)
Journal papers/Artykuły w czasopismach
 1. A. Klimanek, W. Adamczyk, A. Katelbach-Woźniak, G. Węcel, A. Szlęk, Towards a hybrid Eulerian–Lagrangian CFD modeling of coal gasification in a circulating fluidized bed reactor, Fuel, 152, 2015, pp. 131–137, http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2014.10.058

 2. A. Klimanek, W. Adamczyk, A. Szlęk, R. Białecki, Mezoskalowe modele przepływów wielofazowych w złożach fluidalnych, Karbo, 59 (4), 2014, pp. 196-201

 3. Ryfa A., Buczyński R., Chabiński M., Szlęk A., Białecki R., Decoupled numerical simulation of a solid fuel fired retort boiler, Aplied Thermal Engineering, Vol. 73(1), 2014, p.792-802
 4. Kubicka S., Szlęk A., Wpływ zmienności dostarczonej mocy cieplnej na temperaturę pomieszczeń ogrzewanych, Rynek Energii, Nr. 6 (115), 2014
 5. Szlęk A., Chabiński M., Wpływ wilgotnośc i biomasy na sprawność układu kotła termalnego współpracującego z modułem ORC, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 290, Mechanika 86, z.86 (1/14), 2014i 
 6. Hummer W., Wojciechowski G., Ziółkowska-Talar A., Szlęk A., Doświadczalna instalacja obniżenia emisji NOx z systemu opalania baterii koksowniczej w ramach projektu RFCS, Karbo, Nr.2/2014, p.53-55
 7. Bibrzycki J., Katelbach-Woźniak A., Niestrój M., Statistical description of the biomass blends devolatization, Chemical Engineering Transactions, Vol.37(2014), p.103-108
 8. Comesana J., Niestroj M., Granada E., Szlęk A., TGA-DSC analysis of biomass heat capacity during pyrolisis process, Journal of The Energy Institute, Vol.86(3), (2013), p.153-159
 9. Bibrzycki J., Katelbach-Wozniak A., Niestrój M., Szlęk A., Badania procesu rozkładu ternicznego podstawowych substancji organicznych biomasy, Vol.12 (2012) nr.1-2, p.39-46
 10. Szlęk A., Granice sprawności energetycznej elektrowni i ciepłowni, Archiwum Spalania, Vol.12 (2012), nr 1-2, p.31-38
 11. Buczyński R., Weber R., Szlęk A., Nosek R., Time dependent combustion of solid fuels in a fixed bed: measurements and mathematical modelling, Energy and Fuels, No. 26, p.4767-4774
 12. Katelbach-Woźniak A., Szlęk A., Piroliza mieszanek różnych gatunków słomy, Archiwum Spalania, Vol.11 (2011) nr.3-4
 13. Nosek R., Jandacka J., Szlęk A., Simulation of coal combustion process in small boiler, Global Journal of Technology and Optimization, Vol. 2 (2011), p.121-129 
 14. Chabiński M., Szlęk A., Propozycja wyznaczania sprawności kotłów małej mocy - Archiwum Spalania Vol.11 (2011) Nr 1-2 , p103-110
 15. Chabiński M., Szlęk A., Porównanie wybranych algorytmów sterowania kołami małej mocy, Nowoczesne Ciepłownictwo 07/2011 , p.31-35
 16. Szlęk A., Przybyła G., Układy kogeneracyjne małej mocy zasilane biomasą stałą, Nowoczesne Ciepłownictwo 01/2011(220), p.30-35 
 17. Schaffel N., Mancini M., Szlęk A., Weber R., Novel conceptual design of a supercritical pulverized coal boiler utilizing high temperature air combustion technology, Energy, Vol.35 (2010), p.2752-2760
 18. Schaffel N., Mancini M., Szlęk A., Weber R.,  Mathematical modeling of MILD combustion of pulverized coal, Combustion and Flame, 156(2009), p.1781-1784
 19. Skorek-Osikowska A., Szlęk A., Optimisation of a heating curve in a district heating network with respect to heat transport cost, Journal of the Energy Institute, vol. 82, no.4, 2009, p. 233-237
 20. Szlęk A., Wilk R.K., Werle S., Schaffel N., Czyste technologie pozyskiwania energii z węgla oraz perspektywy bezpłomieniowego spalania, Rynek Energii 4 (2009), pp. 39-45
 21. Buczyński R., Szlęk A., Werle S., Bek P., Gądek M., Kubica R., Ocena funkcjonowania instalacji recyrkulacji powietrza podmuchowego kotłów rusztowych, Nowoczesne Ciepłownictwo, Nr05(200), 2009, s.12-15. 
 22. Skorek-Osikowska A., Szlęk A., Optymalizacja średnicy rurociągu ze względu na koszt transportu ciepła w sieci ciepłowniczej,  Rynek Energii, Nr 2(81), 2009, s.59-64.
 23. Werle S., Schaffel-Mancini N., Wilk R.K., Szlęk A., Hustad J.E., Geometry and heat fluxes of partially premixed flames, Chemical and Process Engineering, 30 (2009), pp. 579-587
 24. Szlęk A., Wstępna ocena wpływu recyrkulacji powietrza podmuchowego na pracę kotła rusztowego, Nowoczesne Ciepłownictwo, Nr07(190), 2008, s.22-26. 
 25. Szlęk A., Combustion characteristic of isothermal expansion, Journal of the Energy Institute, Vol.81, No.2, 2008, s.82-85 
 26. Buczyński R., Szlęk A., Ocena przydatności gazu ze zgazowania biomasy do redukcji tlenków azotu w spalinach, Nowoczesne Ciepłownictwo, Nr 02(185),2008, s.32-35 
 27. Schaffel N., Szlęk A., Thermodynamical analysis of isothermal gas turbine cycles, Archives of Energetics, Vol. 37, No. 1-2, 2007, pp.171-180 
 28. Skorek A., Szlęk A., Wpływ technologii izolacji rurociągu na koszt transportu ciepła, Energetyka, Nr.6-7, 2007, s.435-439
 29. Schaffel N., Szlęk A., Preliminary studies of HTAC techhnology applications in boiler fired with pulverized coal, Archivum Combustionis, 28(2007), pp.55-67 
 30. Buczyński R., Szlęk A., Estimation of the reburning potential of syngas and pyrolisis gas, Chemical and Process Engineering, 28 (2007), pp.189-197 
 31. Jóźwiak D., Szlęk A. Ignition characteristics of vegetable fuel oils in fuel spray, Journal of the Energy Institute, 1:80 (2007), pp. 35-39.
 32. Szlęk A. Ignition delay and combustion time of methane in hot compressed air, Chemical and Process Engineering, 27 (2006), pp. 1547-1554.
 33. Jóźwiak D., Szlęk A. Identyfikacja wpływu wybranych czynników na zapłon i spalanie kropli biooleju, Archiwum Spalania, 6 (2006), pp. 65-75.
 34. Jóżwiak D., Szlęk A. Wpływ składu mieszaniny oleju rzepakowego i opałowego na przebieg zjawiska zapłonu kropli, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 27 (2006), pp. 495-505.
 35. Jóźwiak D., Szlęk A. Ocena oleju rzepakowego jako paliwa kotłowego, Energetyka, 6 (2006), pp. 449-451.
 36. Rajca T., Śmiarowski D., Szlęk A. Analiza ekonomiczna przedsięwzięć zmierzajacych do zmniejszenia strat ciepła podczas cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, Domus, 9 (2005), pp. 10-12.
 37. Malczyk K., Szlęk A. Influence of recirculation rate on CO and NO emission in HTAC combustion technology with natural gas, Archives of Environmental Protection, 3 (2005).
 38. Schaffel N., Szlęk A. Analiza przydatności gazu ze zgazowania biomasy w ciepłownictwie polskim, Nowoczesne Ciepłownictwo, 12 (2004).
 39. Wilk R., Szlęk A., Malczyk K., Misztal T. Niskoemisyjna technologia spalania oleju w powietrzu o wysokiej temperaturze, Karbo, 1 (2004), pp. 9-14.
 40. Wilk R., Widziszowski R., Szlęk A. Problemy proekologicznych modernizacji ciepłowniczych kotłów rusztowych w aspekcie przepisów UE, Nowoczesne Ciepłownictwo, 5 (2003).
 41. Szlęk A. Wpływ wybranych parametrów na prędkość spalania węgla kamiennego w złożu nieruchomym, Nowoczesne Ciepłownictwo, 10 (2003), pp. 22-25.
 42. Szlęk A. Modeling of the reaction front propagation during the fixed-bed combustion of solid fuel, Combustion Science and Technology, 175 (2003), pp. 1711-1727.
 43. Wilk R., Szlęk A., Zajdel A., Ksiądz A., Malczyk K., Misztal T. Niskoemisyjne techniki spalania w Zakładzie Techniki Spalania Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Energetyka, 139, pp. 337-346.
 44. Wilk R., Ksiądz A., Szlęk A. An experimental study of the formation of polycyclic aromatic hydrocarbons during the combustion of gaseous fuels, Archivum Combustionis, 22 (2002), pp. 25-36.
 45. Wilk R., Szlęk A., Misztal T., Malczyk K., Zajdel A. Badania procesu spalania oleju lekkiego przy wysokiej temperaturze powietrza, Archiwum Spalania, 2 (2002), pp. 77-95.
 46. Szlęk A. Modelowanie matematyczne propagacji frontu spalania w złożu nieruchomym przy współprądowym przepływie powietrza i paliwa, Archiwum Spalania, 2 (2002), pp. 5-20.
 47. Rusinowski H., Szega M., Szlęk A., Wilk R. Methods of choosing the optimal parameters for solid fuel combustion in stoker-fired boilers, Energy Conservation and Management, 4 (2002), pp. 1363-1375.
 48. Szlęk A. Reaction front velocity in the solid fuel fixed bed combustion, Archivum Combustionis, 21:3 (2001), pp. 191-198.
 49. Skoroszewski A., Szlęk A., Wilk R. Założenia i efekty modernizacji systemu ciepłowniczego PEC Legionowo, Nowoczesne Ciepłownictwo,  5 (1999) (Concept and effects of heating system modernization in Legionowo city).
 50. Szlęk A., Wilk R. Strategia modernizacji miejskich systemów ciepłowniczych opartych o węglowe kotły wodne, Nowoczesne Ciepłownictwo, 11 (1999) (Strategy of the heating systems modernization).
 51. Wilk R., Szlęk A., Piątek R., Zieliński Z. Wpływ warunków spalania oleju opałowego lekkiego na emisję substancji toksycznych w paleniskach małej mocy, Archiwum Ochrony Środowiska, 25 (1999) (Influence of light oil combustion conditions on hazardous species emission).
 52. Szlęk A., Wilk R. Perspektywy użytkowania kotłów rusztowych w Polsce, Nowoczesne Ciepłownictwo, 11 (1999) (Future of stoker boilers in Poland).
 53. Szlęk A., Wilk R. Modernizacja kotłów rusztowych jako sposób na zmniejszenie zużycia paliwa i emisji toksycznych substancji, Nowoczesne Ciepłownictwo, 11-12 (1998) (Modernization of stoker boilers as a way of fuel consumption reduction).
 54. Wilk R., Szlęk A. A method of NOx reduction during the combustion of oil, Energy Conversion Management, 69 (1998).
 55. Szlęk A., Wilk R. Problemy eksploatacyjne rozległych sieci cieplnych, Nowoczesne Ciepłownictwo, 11-12 (1998) (Exploitation of the huge heating systems).
 56. Wilk R., Szlęk A. Wpływ mikrostruktury strugi kropel na zmiejszenie emisji NOx przy spalaniu oleju, Archiwum Ochrony Środowiska, 3-4 (1997) (Influence of spray characteristic on NO emission in light oil flames).
 57. Wilk R., Szlęk A. Possibility of reduction of NOx emission by shaping the microstructure of atomized oil, Atomization and Sprays, 7 (1997) .
 58. Szlęk A. Charakterystyka spalania węgla jako podstawowy parametr rzutujący na sprawność kotła, Gospodarka Paliwami i Energią, 6 (1997) (Carbon burn-out curve as main parameter influencing boiler efficiency).
 59. Szlęk A., Wilk R. Koncepcja sterowania kotłem rusztowym za pomocą modelu matematycznego o zmiennej charakterystyce, Gospodarka Paliwami i Energią, 5 (1997) (New concept of the stoker boiler control with self-adaptive mathematical model).
 60. Szargut J., Szlęk A. Energetische und Ekologische Aspekte der Kraft-Warme Kopplun in erdgasgefeuerten GUD Anlangen, Gas Warme International, 10 (1996).
 61. Szlęk A., Wilk R. Modelowanie procesu spalania węgla w złożu stałym, Gospodarka Paliwami i Energią, 4 (1996) (Modelling of fixed bed combustion process).
 62. Szargut J., Szlęk A. Elektrociepłownie parowo-gazowe małej mocy na gaz ziemny, Energetyka, 2 (1996) (Steam-gas heat-power plants fueled with natural gas).
 63. Wilk R., Szlęk A., Zieliński Z. Ograniczenie emisji NOx i WWA podczas spalania oleju, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Energetyka, 125 (Reduction of NO and PAH while light oil combustion)
 64. Szymczyk J., Szlęk A. Porównanie szkodliwości ekologicznej spalania wybranych paliw w paleniskach małej mocy, Gospodarka Paliwami i Energią, 3 (1995) (Ecological impact of selected solid fuels while small furnace operation).
 65. Wilk R., Szlęk A., Zieliński Z. Wpływ warunków spalania oraz model tworzenia WWA przy spalaniu lekkiego oleju opałowego, Gospodarka Paliwami i Energią, 12 (1995) (Effect of combustion parameters and mathematical model of PAH formation during light oil combustion).
 66. Wilk R., Zieliński Z., Szlęk A. Emisja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przy spalaniu oleju opałowego, Gospodarka Paliwami i Energią, 2 (1995) (Emission of the PAH during light oil combustion).
 67. Wilk R., Zieliński Z., Szlęk A. Der Einfluss des Verlaufs der Verbrennung and die Emission Mehrkernique Aromatischer Kohlenwasserstoffe, Die Industriefeureung, 4 (1995) (Influence of the combustion parameters on Pah emission).
 68. Wilk R., Szlęk A. Możliwość obniżenia emisji NOx poprzez sterowanie procesem rozpylania paliw ciekłych, Gospodarka Paliwami i Energią, 11 (1994) (Possibility of NO reduction by influecing the atomization process).
 69. Szargut J., Szlęk A. Application of the Szewalski Cycle in the Combined Steam and Gas Power Plant with Additional Combustion of Gaseous Fuel, Prace Instytutu Maszyn Przepływowych, Gdańsk, (1992).
 70. Wilk R., Szlęk A., Witek P. Mathematical Model of NOx formation during oil combustion, Archiwum Ochrony Środowiska, 2 (1992).
 71. Kurpisz K., Szlęk A. Analiza obiegu parowego z nadkrytycznym wymiennikiem ciepła, Gospodarka Paliwami i Energią, (1992) (Analysis of steam cycle with supercritical heat exchanger).
 72. Szczygieł I., Szlęk A., Białecki R., Nowak A. Identification of the boundary surfaces in 3D finite element codes, Advance in Engineering Software, 19 (1992).
 73. Szczygieł I., Szlęk A., Białecki R., Nowak A. Identification of the boundary curves in 2D finite element codes, Software for Engineering Workstations, 13:2 (1991).
Conference papers/Artykuły konferencyjne
  1. G. Węcel, W. Adamczyk, A. Klimanek, S. Sładek, A. Katelbach-Woźniak, R.A. Białecki, A. Szlęk, Designing of the experimental rig for testing coal char combustion using CFD tools, Proceedings of the XXII International Symposium on Combustion Processes, Polish Jurasic Highland, 22-25.09.2015, p. 207

  2. W. Adamczyk, R. Białecki, M. Ditaranto, N.E. Haugen, A. Katelbach-Woźniak, A. Klimanek, S. Sładek, A. Szlęk, G. Węcel, Experimental facility for solid fuels characterization, Proceedings of the XXII International Symposium on Combustion Processes, Polish Jurasic Highland, 22-25.09.2015, p. 3

  3. J. Bigda, A. Klimanek, T. Chmielniak, W. Adamczyk, A. Szlęk, S. Stelmach, Numerical modelling of coal gasification in a pressurized circulating fluidized bed reactor at CO2 enriched conditions, Proceedings of the XXII International Symposium on Combustion Processes, Polish Jurasic Highland, 22-25.09.2015, p. 19

  4. J. Bigda, A. Klimanek, T. Chmielniak, W. Adamczyk, A. Szlęk, S. Stelmach, Numerical modelling of CO2 enriched gasification of coal in a pressurized circulating fluidized bed reactor, Proc. of 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st Int. Conf. on Computer Methods in Mechanics, Ed. M. Kleiber, T. Burczyński, K. Wilde, J. Górski, K. Winkelmann, Ł. Smakosz, Gdańsk, 2015, pp. 277-278

  5. A. Klimanek, W. Adamczyk, G. Węcel, A. Szlęk, The effect of granular temperature formulation in the two-fluid model for a turbulent fluidization of glass beads, Proc. of 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st Int. Conf. on Computer Methods in Mechanics, Ed.: M. Kleiber, T. Burczyński, K. Wilde, J. Górski, K. Winkelmann, Ł. Smakosz, Gdańsk, 2015, pp. 283-284

  6. D. Zych, W. Hummer, G. Wojciechowski, A. Ziółkowska-Talar, W. Adamczyk, A. Klimanek, A. Szlęk, Nowoczesne metody regulacji wielostopniowego doprowadzenia powietrza do kanału grzewczego na przykładzie rozwiązań zastosowanych w nowoprojektowanej baterii nr 4 dla Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, 1-3.10.2014, Wisła

  7. Klimanek A.,  Adamczyk W, Katelbach-Woźniak A., Szlęk A., Model numeryczny reaktora zgazowania węgla z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym, Konferencja naukowa "Zgazowanie Węgla", 16-18 czerwca 2014, Szczawnica, 2014
  8. Klimanek A., Adamczyk A., Katelbach-Woźniak A., Szlęk A., Numerical modeling of coal gasification in a circulating fluidized bed reactor, In Proc. of the 11th Internarional Conference on Fluidized Bed Technology, Beijing, China, May 14-17, 2014, pp. 747-753
  9. Klimanek A., Adamczyk W., Katelbach-Woźniak A., Szlęk A., Numerical modeling of coal gasification in a small scale circulating fluidized bed reactor, 6th International Freiberg Conference on IGCC and XtL Technologies, Dresden Radebul, Germany, May 19-22, 2014
  10. Bibrzycki J., Katelbach-Woźniak A, Niestrój M., Szlęk A., Wpływ szybkości nagrzewania na przebieg pirolizy mieszanek biomasy, Ciepłownictwo, ogrzewnictwo odnawialne źródła energii, Kraków 2013, p13-20
  11. Szlęk A., Chabiński M., Korus A., Możliwość wykorzystania pomiaru temperatury za komorą spalania do diagnostyki pracy kotła, Modernizacja kotłów rusztowych - perspektywy eksploatacji kotłów rusztowych po 2016 roku, Szczyrk, 23-25 października 2013
  12. Bibrzycki J., Katelbach-Wozniak A, Niestroj M., Szlęk A., Biomass blending influence investigation on the devolatization process,  6th European Combustion Meeting, Lund, 25-28 June 2013, p.186
  13. Bibrzycki J., Katelbach-Wozniak A., Niestrój M., Szlęk A.,  Statistical description of the biomass blending influence on devolatization process, 6th European Combustion Meeting, Lund, 25-28 June 2013, p.183 
  14. Szlęk A., Wpływ niskiej emisji na stan środowiska naturalnego i zdrowia społeczeństwa, Konferencja "Niska emisja - wysokie ryzyko", 26 stycznia 2012,. Katowice
  15. Szlęk A., Wykorzystanie biomasy stałej w małych układach kogeneracyjnych, Forum spalania biomasy, Częstochowa 20-21 kwietnia 2011. 
  16. Szlęk A., Porównanie małych układów do wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o biomasę, Konferencja "Nowoczesne kotłownie, inwestycje, bezpieczeństwo", Zawiercie 23-25 marca 2011 
  17. Szlęk A., Energetyka przyszłości, XVII Wiosenne Spotkanie Ciepłowników, Zakopane, 5-7 Maja 2010 
  18. Buczyński R., Szlęk A., Weber R., Modelling of a solid fuel combustion in fixed bed, 23rd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, ECOS 2010, Lausanne, 2010 
  19. Buczyński R. Szlęk A., Weber R.,  Investigation of the combustion process in small scale boilers, XXi International Symposium on Combustion Processes, Międzyzdroje 2010
  20. Katelbach-Woźniak A., Szlęk, Investigation of the pyrolisis process of biomass mixtures using thermogravimetry analyzer, XXI International Symposium on Combustion Processes, Międzyzdroje 2010 
  21. Buczyński R., Szlęk A., Weber R., Modelling of a Coal Combustion in a Fixed Bed in a Small Boiler, International Conference on Optimization using Exergy Based Methods and Computational Fluid Dynamics, Berlin 2009
  22. Schaffel N., Szlęk A., Mancini M., Weber R., Simulation of the steam power cycle with HTAC boiler,  International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, ECOS, 2008, s.921-928
  23. Schaffel N., Werle S., Szlęk A., Wilk R., Hustad E., Experimental investigations of partially premixed flames,  International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, ECOS, 2008, s.921-928
  24. Schaffel N., Szlęk A., Analysis of isothermal gas turbine coupled with the steam cycle, International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, ECOS, 2008, s.631-638 
  25. Szlęk A., Schaffel N., Simulation of the isothermal turbine cycle operation,  XVI Mędzynarodowa Konferencja "Aplikacia experimentalnych a numerickych metod v mechanike tekutin", Zilina-Terchova, 2008, s.187-191. 
  26. Nosek R., Szlęk A., Jandacka J., Simplified method of solid fuels characterization and itts application for modelling of fixed bed boilers, XVI Mędzynarodowa Konferencja "Aplikacia experimentalnych a numerickych metod v mechanike tekutin", Zilina-Terchova, 2008, s.337-342. 
  27. Schaffel N., Szlęk A., Mancini M., Weber R., Application of HTAC technology in power boilers fired with pulverized coal, 7th High Temperature Air Combustion and Gasification, Phuket, Thailand, 2008, s.111 
  28. Schaffel N., Szlęk A., Thermodynamic analysis of gas turbine cycles with HTAC technology,  7th High Temperature Air Combustion and Gasification, Phuket, Thailand, 2008, s.115
  29. Mancini M., Schaffel N., Weber R., Szlęk A., CFD method and detailed mechanism modelling for predicting NOx in MILD combustion, 7th High Temperature Air Combustion and Gasification, Phuket, Thailand, 2008, s.111
  30. Schaffel N., Szlęk A., Mancini M., Weber R., Design of the HTAC boiler fired with pulverized coal using numerical modeling methods, 2nd ECCOMAS Thematic Conference on Computational Combustion 2007, Delft, The netherlands, 2007 
  31. Skorek-Osikowska A., Szlęk A., Wpływ mocy i położenia wymiennika na koszt ciepła w sieci ciepłowniczej, Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje, 2007, s.155-160 
  32. Jóźwiak D., Szlęk A., Numerical simulation of ignition and combustion of vegetable oil droplet, XX international Sympposium on Combustion Process, Pułtusk 2007, s.123 
  33. Buczyński R., Szlęk A., Modeling of solid fuel combustion in small boilers,  XX International Symposium on Combustion Processes, Pułtusk, 2007, s.97
  34. Szlęk A., Combustion of methane in expanding air,  XX International Symposium on Combustion Processes, Pułtusk, 2007, s.94
  35. Schaffel N., Szlęk A., Mancini M., Weber R., Application of HTAC technology in supercritical pulverized coal boiler, XX International Symposium on Combustion Processes, Pułtusk, 2007, s.32 
  36. Szlęk A., Nowoczesne technologie produkcji energii z paliw stałych dla sektora ciepłownictwa, Seminarium Komunalna polityka ekoenergetyczna, Rybnik, 2007, s.107-108.

 • Skorek-Osikowska A., Szlęk A.., Analyses of the possibilities of reducing heat transport costs in heat networks,  2nd International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency, ENERTECH, 2007, Athens, 2007, s.130 

 

 1. Skorek-Osikowska A., Szlęk A.., Optimisation of the supply water temperature in a district heating network, 2nd International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency, ENERTECH, 2007, Athens, 2007, s.130 
 2. Schaffel N., Szlęk A., Mancini M., Weber R.,  Analysis of high temperature air combustion (HTAC) boiler for efficient and clean power production using computational fluid dynamics, ECOS, Padova, 25-28 June 2007, p.1405-1412
 3. Schaffel N., Szlęk A., Thermodynamic analysis of the isothermal gas turbine cycles, ECOS, Padova, 25-28 June 2007, p.901-906
 4. Buczyński R., Szlęk A., Influence of selected species on NO reduction,  ECOS, Padova, 25-28 June 2007, pp. 677-682
 5. Werle S., Wilk R., Szlęk A., A combined experimental computational study of the autoignition process of methane at a high temperature oxidizer, ECOS, Padova, 25-28 June 2007, pp.541-548 
 6. Szlęk A. Combustion of methane in a compressed, preheated and expanding air, 31st International Symposium on Combustion, Heidelberg, 6-11 August 2006.
 7. Schaffel N., Szlęk A. Preliminary studies of HTAC technology application in boilers, 31st International Symposium on Combustion, Heidelberg, 6-11 August 2006.
 8. Szlęk A., Wilk R., Zajdel A. Understanding combustion technology, International Conference on Engineering Education, Puerto-Rico, July 2006.
 9. Weber R., Szlęk A., Wilk R. A novel application of mild combustion technology to gas turbines that results in substantial increase of cycle efficiency, 6th International HITACG Symposium, Essen, 2005.
 10. Schaffel N., Szlęk A., Wilk R., Loffler K., Mancini M., Weber R. Mathematical Modelling on Mild/Flameless Combustion of Pulverised Coal, 6th International HITACG Symposium, Essen, 2005.
 11. Matuszek K., Ludewig S.,  Szlęk A., Experimental investigations of solid fuels gasification in batch-reactor, 19th International Symposium on Combustion Processes, Wisla, September 2005.
 12. Mancini M., Loffler K., Weber R., Schaffel N., Szlęk A. HTAC application for solid fuels combustion, 19th International Symposium on Combustion Processes, Wisla, September 2005.
 13. Jozwiak D., Szlęk A. Investigation of biofuel droplet ignition, 19th International Symposium on Combustion Processes, Wisla, September 2005.
 14. Szlęk A., Wilk R., Weber R. High Temperature Air Combustion Technology in Power Cycles, ECOS Conference, Trondhaim, July 2005.
 15. Szlęk A., Wilk R. Dimensionless equation for the fixed bed combustion of solid fuels, 13th International Symposium on Combustion, Chicago, 25-30 July 2004.
 16. Wilk R., Misztal T., Szlęk A., Malczyk K. Investigation of the NO emission during high temperature air combustion of light oil, 13th International Symposium on Combustion, Chicago, 25-30 July 2004.
 17. Szlęk A. Technologie spalania paliw stałych w paleniskach małej i średniej mocy, Seminarium Komunalna polityka ekoenergetyczna, Rudy, 22-24 październik 2003.
 18. Szlęk A., Malczyk K. Burning velocity of solid fuel in fixed bed combustion and its technical application, International Conference on Energy for a Clean Environment, Lizbona, 7-10 July 2003, p. 191.
 19. Wilk R., Misztal T., Szlęk A., Malczyk K., Zajdel A. The impact of high air preheating on a NO emission decreasing, XVIII International Symposium on Combustion Processes, Ustroń, 2-5 September 2003.
 20. Szlęk A., Wilk R. Predictive algorithm for stoker boiler control, XVIII International Symposium on Combustion Processes, Ustroń, 2-5 September 2003.
 21. Szlęk A., Malczyk K. Investigations of fixed bed combustion of solid fuels, XVIII International Symposium on Combustion Processes, Ustroń, 2-5 September 2003.
 22. Rusinowski H., Szlęk A. Utilization of combustible gas from the copper rafinery process, XVIII International Symposium on Combustion Processes, Ustroń, 2-5 September 2003.
 23. Malczyk K.,  Szlęk A., Influence of the in-chamber aerodynamic on the harmful species emission in HTAC technology, XVIII International Symposium on Combustion Processes, Ustroń, 2-5 September 2003.
 24. Wilk R., Misztal T., Szlęk A., Zajdel A., Malczyk K. The impact of air preheating on a NO emission decreasing, 3rd Mediterranean Combustion Symposium, Marrakech Marocco, 8-13 June 2003.
 25. Szlęk A., Wilk R., Malczyk K., Misztal T. On HTAC application in power generation, Fifth International Symposium on High Temperature Air Combustion and Gasification, Tokyo, 28-30 October 2002, p. 7.
 26. Wilk R., Misztal T., Malczyk K., Szlęk A., Zajdel A. Investigations of the NO formation during light oil combustion in highly preheated air, Fifth International Symposium on High Temperature Air Combustion and Gasification, Tokyo, 28-30 October 2002, p. 11.
 27. Wilk R., Szlęk A., Ksiądz A. Badania nad powstawaniem BaP w płomieniu paliw gazowych, XVIII Zjazd Termodynamików, Muszyna, 2-6 wrzesień 2002, p. 1323-1330 (Investigations of BaP formation in gaseous flames).
 28. Szlęk A. Prędkość spalania paliw stałych w złożu nieruchomym, XVIII Zjazd Termodynamików, Muszyna, 2-6 wrzesień 2002, pp. 1193-1200 (Reaction velocity during fixed bed combustion of solid fuels).
 29. Wilk R., Ksiądz A., Szlęk A. PAHs formation in flames of gaseous fuels - an experimental study of the influence of selected combustion parameters, ECOS 2002, Berlin, 3-5 July 2002, pp. 1059-1065.
 30. A.Szlęk Reaction front propagation velocity in the fixed bed combustion of solid fuels, ECOS 2002, Berlin, 3-5 July 2002, pp. 1052-1058.
 31. Wilk R., Malczyk K., Misztal T., Szlęk A., Zajdel A. HTAC - technologia przyjazna środowisku, I Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin, 2002, pp. 41-52.
 32. Wilk R., Malczyk K., Misztal T., Szlęk A., Zajdel A. Liquid fuel combustion under HTAC technology, 4th HTACG Conference, Rzym, 2001.
 33. Szlęk A. Burning velocity of the solid fuel in fixed bed, 17th International Symposium on Combustion Processes, Poznań, 2001.
 34. Wilk R., Ksiądz A., Szlęk A. Experimental investigations of PAHs formation in premixed gaseous flames, 17th International Symposium on Combustion Processes, Poznań, 2001.
 35. Wilk R., Malczyk K., Misztal T., Szlęk A., Zajdel A. Investigations of NOx emission of the light fuel oil combustion under HTAC technology, 17th International Symposium on Combustion Processes, Poznań, 2001.
 36. Wilk R., Ksiądz A., Szlęk A. Experimental Investigations of PAH formation in premixed flames of gaseous fuels, ECOS, Enschede, 2000.
 37. Wilk R., Malczyk K., Misztal T., Szlęk A., Zajdel Z., Zieliński Z. Oil atomizer for the high temperature air combustion, Edynburg, 2000.
 38. Wilk R., Szlęk A. Influence of the atomization pressure on the harmful species emission, 28th International Symposium on Combustion Processes, Edynburg, 2000.
 39. Wilk R., Ksiądz A., Szlęk A. Measurement methods and preliminary experimental investigations of polycyclic aromatic hydrocarbons formation in premixed flames of gaseous fuels, 16th International Symposium on Combustion Processes, Kazimierz Dolny, 1999.
 40. Wilk R., Ksiądz A., Szlęk A. Measurement methods and preliminary experimental investigations of polycyclic aromatic hydrocarbons formation in premixed flames of gaseous fuels, 5th International Conference on Combustion Technologies for a Clean Environment, Lizbona, 1999.
 41. Wilk R., Ksiądz A., Szlęk A. Powstawanie i metodyka pomiarów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w procesach spalania, XVII Zjazd Termodynamików, Kraków-Zakopane, 1999 (Formation and method of measurements of PAH).
 42. Rusinowski H., Szega M., Szlęk A., Wilk R. Methods of Choosing the Optimal Parameters for Solid Fuel Combustion in Stocker-Fired Boiler, ECOS,  Tokyo, 1999.
 43. Wilk R., Szlęk A., Piątek R., Zieliński Z. The investigations of the influence of atomization process upon the toxicity of flue gases, 16th International Symposium on Combustion Processes, Kazimierz Dolny, 1999.
 44. Wilk R., Ksiądz A., Szlęk A. Investigations of PAH formation during combustion of methane, Tempus Workshop, Łopuszna, 1999.
 45. Wilk R., Szlęk A., Piątek R., Zieliński Z. Badania szkodliwości spalin z palenisk małej mocy, XVII Zjazd Termodynamików, Kraków-Zakopane, 1999 (Investigations of the ecolofical impact of the small furnaces).
 46. Szlęk A. Modelowanie procesu spalania paliwa stałego w kotle rusztowym jako sposób optymalizacji jego pracy, XVII Zjazd Termodynamików, Kraków, 1999 (Mathematical modeling of the coal combustion in stoker boilers).
 47. Szlęk A., Wilk R., Predykcyjne sterowanie pracą kotła rusztowego jako sposób minimalizacji zużycia paliwa, Spalanie Węgla, Ustroń, 1999 (Predictive control of the stroker boiler).
 48. Szlęk A., Wilk R. Modernizacja kotłów rusztowych jako sposób na zmniejszenie zużycia paliwa i emisji substancji toksycznych, Współczesne Problemy Ciepłownictwa, Korbielów, 1998.
 49. Szlęk A., Wilk R. Określenie sprawności kotła rusztowego w warunkach zmiennego obciążenia cieplnego, Spalanie Węgla, Ustroń, 1998 (Definition of the thermal efficiency of the stoker operating with varying load)
 50. Szlęk A., Wilk R. Charakterystyka spalania węgla w kotle rusztowym, Spalanie Węgla, Ustroń, 1999.
 51. Szlęk A., Wilk R. Badania laboratoryjne czasu spalania węgla jako istotnego parametru eksploatacji kotłów rusztowych, VII Forum Ciepłowników, Międzyzdroje, 1998 (Measurements of the coal combustion time as the important factor influencing stoker boiler operation).
 52. Szlęk A., Wilk R. Problemy eksploatacyjne rozległych systemów ciepłowniczych ze zautomatyzowanymi węzłami cieplnymi, Współczesne Problemy Ciepłownictwa, Korbielów, 1998 (Some problems with the large heating systems operation).
 53. Wilk R., Szlęk A., Piątek R., Zieliński Z. PAH emission and reduction in the course of light oil combustion, 2nd International Conference on Advanced Energy Conversion Systems and Related Technologies, RAN98, Nagoya, 1998.
 54. Wilk R., Szlęk A., Zieliński Z. The influence of the atomization conditions of the light oil combustion on PAH emission, XVth International Symposium on Combustion Processes, Zakopane, 1997.
 55. Wilk R., Szlęk A., Zieliński Z. The influence of the conditions of the light oil combustion on the PAH emission, XVth International Symposium on Combustion Processes, Zakopane, 1997.
 56. Wilk R., Szlęk A. A method of NOx reduction during the combustion of oil, FLOWERS, Florencja, 1997.
 57. Wilk R., Szlęk A., Zieliński Z. The influence of the conditions of the light oil combustion on the PAH emission, International Conference on Thermodynamic, TAIES, Pekin, 1997 (Analysis and Improvement of Energy Systems).
 58. Szlęk A., Wilk R., Kowalewski W., Widziszowski R. Predicting thermal efficiency of the coal fired stoker boiler operating with varying load, International Conference on Thermodynamic, TAIES, Pekin, 1997 (Analysis and Improvement of Energy Systems).
 59. Szymczyk J., Szlęk A. Investigations of the bituminous coal smokeless combustion in modernized small heating furnace, XV International Symposium on Combustion Processes, Zakopane, 1997.
 60. Szlęk A., Wilk R. Investigations of  the oil spray microstructure and its effect on the NO emission, Workshop Measurement Techniques in Energy Systems and Processes, Niedzica, 1996.
 61. Wilk R., Zieliński Z., Szlęk A. The experimental investigations of the PAH emission in the course of the light oil combustion, Workshop Measurement Techniques in Energy Systems and Processes, Niedzica, 1996.
 62. Szymczyk J., Szlęk A., Zieliński Z. Wyniki badań bezdymnego spalania węgla w palenisku małej mocy, XVI Zjazd Termodynamików, Kołobrzeg, 1996 (Measurements of the smokeless combustion in small boilers).
 63. Wilk R., Szlęk A. Investigation of the oil spray microstructure and it's effects on the PAH emission, Workshop Measurement Techniques in Energy Systems and Processes, Niedzica, 1996.
 64. Wilk R., Zieliński Z., Szlęk A. The influence of combustion air on the PAH emission during the combustion of oil, 3rd Asian-Pacific International Symposium on Combustion and Energy Utilization, Hong-Kong, 1995.
 65. Szargut J., Szlęk A. Application of a heat pump in the combined gas-steam cogeneration plant, Cogen-Turbo Power Conference, Wiedeń, 1995.
 66. Szymczyk J., Szlęk A. Wpływ głównych czynników na wybór rodzaju paliwa przeznaczonego do spalania w kotłach małej mocy, Energie Odnawialne w Ochronie Środowiska, Szczecin, 1995 (Main factors influencing the choice of the fuel for small heating boilers).
 67. Szlęk A., Wilk R. Investigations of the oil spray microstructure and its effect on the NOx emission, Workshop on Measurement Techniques in Energy Systems and Processes, Niedzica, 1997.
 68. Wilk R., Szlęk A. Emisja CO2 - stan obecny i perspektywy, Konferencja naukowo-techniczna Gaz polski, Wisła, 1996 (CO2 emission - the present and future state).
 69. Wilk R., Zieliński Z., Szlęk A. The investigations of PAH emission during the light oil combustion, XIV International Symposium on Combustion Processes, Częstochowa, 1995.
 70. Wilk R., Szlęk A. NOx emission abatement by shaping the microstructure of the atomized liquid fuel, ECOS, Istambuł, 1995.
 71. Szymczyk J., Szlęk A. Ecological aspects of solid fuel combustion in small furnaces, ECOS, Istambuł, 1995.
 72. Wilk R., Szlęk A. The possibility of NOx emission control by shaping the microstructure of the atomized oil, Sixth International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, ICLASS, Rouen, 1994.
 73. Wilk R., Szlęk A. The influence of atomized oil microstructure on NOx emission, Conference on Thermodynamics, Design, Analysis and Improvement of Energy System, Chicago, 1994.
 74. Szlęk A., Wilk R. NOx Formation and destruction during fuel oil combustion, Second International Conference on Combustion Technologies for the Clean Environment, Lizobna, 1993.
 75. Wilk R., Szlęk A. Possibility of Reduction the Emission of Nitric Oxides during the Combustion of Fuel Oil, Energy System and Ecology, Kraków, 1993, pp. 1007-1011.
 76. Szargut J., Szlęk A. Application of the Szewalski cycle in a combined steam and gas turbine power plant, Energy System and Ecology, Kraków, 1993, pp. 575-583.
 77. Wilk R., Szlęk A., Witek P. Badania nad emisją NOx przy spalaniu strugowym oleju napędowego, Kolokwium: Spalanie, problemy emisji zanieczyszczeń, Szklarska Poręba, 1991.
 78. Wilk R., Szlęk A., Witek P. Influence of atomizing air on emission of nitric oxides during light oil combustion, 12th International Symposium on Combustion, Bielsko-Biała, 1991.
 79. Szczygieł I., Szlęk A., Białecki R. Automatyczne generowanie powierzchni brzegowych w programach elementu skończonego, 28 Sympozjon Modelowanie w Mechanice, Wisła, 1989 (Generation of the boundary surface in the finite element method codes).

 

Patents (patenty)
 1. Szlęk A., Urządzenie wspomagające spalanie biomasy, zwłaszcza słomy, P-223251
 2. Przybyła G., Szlęk A., Ziółkowski Ł., Sposób zasilania silnika spalinowego gazem zawierającym metan, (Method of engine fueling with gas containing methane) P-216577
 3. Szlęk A., Białecki R., Weber R., Sposób spalania paliw z bezpośrednią generacją energii elektrycznej, P-213191 (Method of fuel burning with direct electricity generation)
 4. Kubica K., Szlęk A., Buczyński R., Deflektor to kotłów na paliwa stałe ze złożem stacjonarnym, W-118068 (Deflector for the fixed bed solid fuels boilers )
 5. Szlęk A., Wilk R., Weber R., Sposób spalania paliw, szczególnie gazu w utleniaczu o wysokiej temperaturze z równoczesnym rozprężaniem utleniacza i dporowadzeniem gazu, PL99918, (method of fuel combustion, particularly gaseous, in a high-temperature oxidizer with simultaneous oxidizer expasion and gas delivery) 
 6. Wilk R., Szlęk A., Szeliga R., Żurawski K., Palnik z niską emisją NOx, zwłaszcza do spalania ciężkiego oleju, W-112683 (Burner with low NOx emission especially for heavy liquid combustion)
 7. Wilk R., Szlęk A., Sposób zmniejszenia koncentracji tlenków azotu w spalinach zwłaszcza ze spalania paliw olejowych (Metgod of NOx emission decrease, especially in liquid fuels combustion)
 8. Sikora J., Wilk R., Ziębik A., Szlęk A., Urządzenie do spalania cieczy palnych zwłaszcza zanieczyszczonych odpadów porafinacyjnych, PL168187 (Device for combustible liquid combustion, especially polluted refinery by-products)
Unpublished research (selected items)/Niepublikowane prace (wybrane pozycje)