Projekty finansowane przez Unię Europejską
 • Koordynator lokalny projektu O2GEN. Optymalizacja technologii spalania tlenowego kotła z cyrkulacyjną komorą spalania wyposażonego w instalację wychwytu dwutlenku węgla. Projekt finansowany ze środków Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Kontrakt O2GEN 295533. Budżet ITC w ramach projektu 200 tys. €
 • Koordynator projektu RECENT realizowanego w ramach programu Potenciał Regionaly finansowanego ze środków VII Programu Ramowego. Program ma na celu wsparcie najsilniejszych ośrodków badawczych w mniej rozwiniętych i peryferyjnych regionach Unii Europejskiej. Budżet trzyletniego projektu RECET 1.7 miliona €.
 • Zastępca koordynatora projektu INSPIRE realizowanego w ramach programu Marie Curie jako Sieć Badawczo Szkoleniowa Szóstego Programu Ramowego. Projekt dotyczy optymalizacji systemów i gospodarki energetycznej w inżynierii procesowej oraz wpływu produkcji na środowisko. W konsorcjum realizującym projekt uczestniczy 10 uniwersytetów i 6 spółek przemysłowych. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie nowego podejścia do modelowania procesów generacji i wykorzystania energii oraz szkolenie młodych naukowców. Budżet ITC w ramach projektu 500 tys. €, całkowity budżet projektu przekraczał  3 miliony €.
 • Koordynator projektu OPTI_ENERGY  na temat optymalizacji symulacji i wpływu na środowisko procesów i systemów energetycznych. Projekt był realizowany w latach 2003-05 jako element 5 Programu Ramowego. Sieć placówek zaangażowanych w projekt obejmowała 20 Uniwersytetów, 5 spółek przemysłowych i dwa stowarzyszenia jednostek samorządowych. Całkowity budżet projektu wynosił 500 tys. €
 • Koordynator i kontraktor projektu JEEPP - na temat ochrony środowiska w kontekście energetyki realizowanego w ramach programu TEMPUS  w latach 1995-97. Konsorcjum realizujące projekt obejmowało dziewięć instytucji naukowych z Niemiec, Belgii, Anglii, Holandii, Portugalii i Polski. Celem projektu było opracowanie nowych programów nauczania, zakup aparatury, staże zagraniczne pracowników ITC i szkolenie młodych pracowników naukowych. Budżet projektu wynosił 400 tys. €.
Główny wykonawca i wykonawca w projektach międzynarodowych
 •  A.J. Kassab,  J. Kapat, E. Divo i R.A. Białecki Program Glenn-HT/BEM do obliczeń sprzężonegop przepływu ciepła w wielkich maszynach wirnikowych, NASA, National Research Announcement NRA-01-GRC-2, June, 2001-2004.
 • A.J. Nowak, R.A. Białecki, B. Sarler, A. Fic, I. Nowak, G. Węcel i R. Cholewa Modelowanie matematyczne krzepnięcia i topnienia w obecności konwekcji i promieniowania w ośrodkach półprzeźroczystych Kontrakt KBN T10B 050 15, Komitet Badań Naukowcy, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Praca wykonana w ramach Międzynarodowego Programu Badawczego Simulation of Physical Phenomena in Technological Applications - COST P3. (2001).
 • R. Wilk, A. Szlęk, R.A. Białecki, G. Węcel et al Opracowanie, charakterystyka i dobór rozpylaczy na potrzeby technologii spalania zapewniającej znaczne oszczędności paliwa i redukcję emisji dwutlenku węgla i tlenków azotu ENK6-CT-1999-00005, OIL-TECH, Projekt finansowany ze środków Piątego Programu Ramowego Unii Europejskiej.
 • A.J. Nowak, R.A. Białecki, A. Fic, K. Kurpisz, J. Skorek i I. Szczygieł Modelowanie problemów odwrotnych przepływu ciepła przy zastosowaniu Metody Elementów Brzegowych. Kontrakt 3 P404 025 07 Komitet Badań Naukowcy, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Praca wykonana w ramach Międzynarodowego Programu Badań, Cooperation in Science and Technology, COST 512.
 • R.A. Białecki i G. Kuhn Pakiet programów metody elementów brzegowych do analizy termicznej w obecności przewodzenia, promieniowania i konwekcji BETTI, BERTA, P2B Raport wewnętrzny, Katedra Mechaniki Technicznej, Uniwersytet w Erlangen-Norymberdze, RFN (1994).
 • R.A. Białecki i G. Kuhn Rozbudowa programu elementów brzegowych BETTI: wprowadzenie opcji nieliniowego materiału, promieniowania i wielu prawych stron Raport No.019 2 0199894 2 9 na zamówienie firmy Mercedes Benz A.G., Katedra Mechaniki Technicznej, Uniwersytet w Erlangen-Norymberdze, RFN (1993).
 • R.A. Białecki i R. Weber Przepływ ciepła w piecach przemysłowych Raport No. IFRF Doc No G 00/y/4, na zamówienie Międzynarodowej Fundacji Badań Płomieni, IFRF, IJmuiden, Holandia (1991).
 • R.A. Białecki i G. Kuhn Rozbudowa programu elementów brzegowych BETTI przez zastąpienie standardowej procedury do rozwiązywania równań liniowych przez procedurę rozwiązywania blokowego Raport No. 019 0688243 2 9 na zamówienie firmy Mercedes Benz A.G., Katedra Mechaniki Technicznej, Uniwersytet w Erlangen-Norymberdze, RFN (1991).
 • R.A. Białecki and G. Kuhn Rozbudowa programu elementów brzegowych BETTI przez włączenie algorytmu wyznaczania minimalnej odległości między punktem źródłowym a elementem brzegowym oraz dołączenie warunku brzegowego oporu kontaktowego Raport No. 019 0653 111 49 na zamówienie firmy Mercedes Benz A.G., Katedra Mechaniki Technicznej, Uniwersytet w Erlangen-Norymberdze, RFN (1991).
Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Komitet Badań Naukowych) jako Koordynator
 • R.A. Białecki, Z. Ostrowski, W. Adamczyk, M. Rojczyk, J. Wasilewski, Modelowanie numeryczne oraz analiza skurczowego ucisku naczyń na osadzanie się blaszki miażdżycowej w tętnicach wieńcowych, Narodowe Centrum Nauki Schemat OPUS Kontrakt UMO-2018/27/B/ST8/01046, Budżet 1.5 mln pln, 
 • R.A Białecki, L.H. Swadźba, W. Adamczyk, T. Kruczek, G.Moskal Nieniszcząca metoda wyznaczania przewodności cieplnej ciał stałych Narodowe Centrum Nauki Schemat OPUS Kontrakt UMO_2013/11/B/ST8/00268, Budżet 1mln pln,
 • R.A Białecki, G. Węcel, W. Adamczyk, P. Kozołub, Z. Ostrowski, S. Sładek Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 Projekt Strategiczny Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kontrakt SP/E/2/66420/10.  Rola w projekcie: kierownik etapu nr 20. Budżet ITC 2.5mln pln.
 • R.A. Białecki, A. Ryfa, Zastosowanie analizy odwrotnej do odtwarzania współczynnika wnikania 
  ciepła przy uderzeniu strugą
  . Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N512 354937, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • R.A. Białecki  A. Klimanek, Modelowanie zjawisk transportu ciepła, pędu i masy w mokrej chłodni kominowej o ciągu naturalnym, Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N51300232/0140, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska w Gliwicach.
 • R.A. Białecki i M. Król Optymalizacja wybranych typów okien, Kontrakt 4 T10B 023 23 z Komitetem Badań Naukowych, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, (2002-2004). 
 • R.A. Białecki, T. Burczyński, Z. Ostrowski, L. Długosz Zastosowanie algorytmów genetycznych do optymalizacji kształtu ciał termosprężystych w obecności promieniowania cieplnego Kontrakt 8 T10B 047 19 z Komitetem Badań Naukowych, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, (2000-2003).
 • R.A. Białecki, G. Węcel Modelowanie sprzężonych zagadnień promieniowania i konwekcji ciepła Kontrakt 8 T10B 046 18, z Komitetem Badań Naukowych, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, (1997-2000).
 • R.A. Białecki, Ł. Grela i G. Węcel Zastosowanie metody elementów brzegowych do rozwiązywania sprzężonych zagadnień przepływu ciepła Kontrakt 8T10B 014 11 z Komitetem Badań Naukowych, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, (1997-99).
 • R.A. Białecki, Ł. Grela Doskonalenie zastosowań metody elementów brzegowych do rozwiązywania zadań promieniowania Raport 3 P404 015 07 finansowany ze środków Komitetu Badań Naukowych, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, (1996).
 • R.A. Białecki Doskonalenie metody elementów brzegowych Raport 3 P404 033 01 finansowany ze środków Komitetu Badań Naukowych, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, (1994).

Główny wykonawca w dwunastu  innych projektach