Ogólna informacja o wyjazdach 

 

Prezentacja PowerPoint ze spotkania informacyjnego. 

 

Studenci zainteresowani wyjazdem na studia lub odbycie stażu w ramach programu ERASMUS+ proszeni są o wypełnienie ankiety do dnia 15 marca br. Ankietę wypełnia się online w sieci używając łącza 

 

Kryteria kwalifikacji

1. średnia z ukończonych semestrów nie niższa niż 4.0. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się średnią powyżej 3.9. Studenci działający w organizacjach międzynarodowych i kołach naukowych i pełniący tam funkcje z wyboru rozpatrywani będą indywidualnie. 

 

2. Znajomość języka obcego w którym prowadzone są zajęcia na docelowym uniwersytecie, na poziomie min. B2, chyba że docelowy uniwersytet stawia wyższe wymagania.  Znajomość powinna być potwierdzona stosownym dokumentem wydanym przez upoważniona jednostkę certyfikującą. Zaświadczenia wydane przez Studium Języków Obcych powinny być przedstawione w języku angielskim lub języku którego znajomość potwierdzają.W przypadku, kiedy kandydat uzyskał na końcowym egzaminie ze znajomosci języka ocenę poniżej 4.5 na poziomie B2, student powinien poddać się egzaminowi na Studium Języków Obcych. Oceny 4.5 i 5.0 na poziomie B2 oraz C1 i C2 zwalniają z obowiązku poddawania się egzaminowi. 

 

3. Stypendia przyznaje się na jeden semestr (zwykle 5 miesięcy, czas może zależeć od przyjmującego uniwersytetu).  Jeśli studia za granicą prowadzą do uzyskania podwójnego dyplomu, możliwe jest uzyskanie stypendium na dwa semestry (dotyczy Uniwersytetu w Cranfield).

 

4. Łączna długość finansowania pobytu za granicą przez stypendystów programu Erasmus+ (studia+praktyka) nie może przekroczyć dwunastu miesięcy na danym stopniu studiów (inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich). 

 

Należy także znaleźć opiekuna naukowego w macierzystej jednostce (instytucie, katedrze). Pracownik ten będzie czuwać na właściwym doborem przedmiotów zaliczanych za granicą, a w przypadku pisania pracy magisterskiej/inżynierskiej będzie jej opiekunem ze strony polskiej.

 

Wykaz uczelni z którymi wydział ma podpisane umowy Erasmusa znajduje się  tutaj 

 

Obowiązujące stawki stypendium znaleźć można tutaj