konkzbulinski2019.jpgOGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ADIUNKT NAUKOWY W RAMACH PROJEKTU NCN – konkurs OPUS 14

Nazwa Jednostki: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej – Gliwice

Nazwa stanowiska: adiunkt naukowy

Wymagania:

 • Stopień doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny Inżynieria Mechaniczna lub pokrewne.
 • Doświadczenie w wykonywaniu analiz CFD, w szczególności znajomość programu ANSYS Fluent i umiejętność realizacji obliczeń w tym oprogramowaniu z wykorzystaniem takich technik jak: dynamic mesh, sliding mesh i overset mesh:
  1. Autorstwo lub współautorstwo minimum 2 publikacji z tematyki modelowania CFD w czasopismach znajdujących się w części A wykazu czasopism opublikowanego przez MNiSW i/lub renomowanych wydawnictwach naukowych (autorstwo powinno być potwierdzone kopią pierwszych stron publikacji);
  2. Uczestnictwo w minimum 2 szkoleniach organizowanych przez ośrodki zagraniczne o tematyce CFD (potwierdzone certyfikatem lub innym dokumentem) ;
 • Znajomość komercyjnego oprogramowania do prowadzenia analiz CFD Ansys Fluent oraz techniki funkcji użytkownika (UDF – User Defined Functions) w programie ANSYS Fluent (potwierdzona publikacjami).
 • Znajomość języka programowania FORTRAN (potwierdzona publikacjami);
 • Znajomość oprogramowania CAD (np.: Catia v5, Ansys Design Modeler) – potwierdzona publikacjami;
 • Znajomość tematyki optymalizacji oraz metod optymalizacyjnych (potwierdzona publikacjami);
 • Dwumiesięczny staż zagraniczny lub sześciomiesięczny staż krajowy w jednostkach naukowo-badawczych, przemysłowych lub samorządowych
 • Doświadczenie w planowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów (potwierdzona publikacjami);
 • Biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona osobistym wygłoszeniem referatów na minimum 3 recenzowanych międzynarodowych konferencjach naukowych lub stosownym certyfikatem (przynajmniej na poziomie B2) ;
 • W przypadku Kandydatów obcokrajowców biegła znajomość języka polskiego potwierdzona publikacjami w tym języku oraz publiczną prezentacją prac.

Opis zadań:

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyła w realizacji zadań projektu NCN OPUS (nr rej. 2017/27/B/ST8/02298, Heurystyczny algorytm optymalizacyjny ze sprzężoną generacją modeli zredukowanych do obliczeń turbin wiatrowych). Do zadań będzie należało między innymi:

 • Rozwijanie dwu- i trójwymiarowych modeli numerycznych turbin wiatrowych z pionową osią obrotu (VAWT). Prowadzenie obliczeń symulacyjnych pracy turbin działających w oparciu o siłę nośną oraz opór aerodynamiczny. Weryfikacja oraz walidacja wyników obliczeń w oparciu o dane eksperymentalne dostępne w literaturze.
 • Opracowanie heurystycznego algorytmu optymalizacyjnego w oparciu o jedną z rozważanych metod: Algorytmu Ewolucyjnego, Algorytmu Roju, Symulowanego Wyżarzania lub algorytmu Ewolucji Różnicowej.
 • Przeprowadzenie obliczeń optymalizacyjnych kształtu łopatek turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu, zarówno dla konstrukcji działających w oparciu o opór aerodynamiczny jak i siłę nośną.
 • Zapewnienie wsparcia podczas wykonywania pomiarów eksploatacyjnych opracowanych konstrukcji turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu.
 • Analiza, weryfikacja oraz publikacja wyników badań i obliczeń.

 

Termin składania ofert: 1 lipca 2019

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów (w dwóch egzemplarzach):

 • Podanie;
 • Kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie Pol. Śl.);
 • Odpisy dyplomów;
 • Życiorys zawodowy oraz odpowiednio informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, a także informację o kierunku swej dalszej działalności;
 • Opinię co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego;
 • Oświadczenie o czynnej znajomości języka obcego nowożytnego;
 • Oświadczenie, że Politechnika będzie podstawowym miejscem pracy.

Wymienione dokumenty należy złożyć w Biurze Dziekana  Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice; ul. Konarskiego 18 do dnia 1 lipca 2019.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice; ul. Konarskiego 18 do dnia 1 lipca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie 30 dni od dnia 1.07.2019.

Adiunkta wyłoni komisja konkursowa, której przewodniczyć będzie dr inż. Zbigniew Buliński.