Regulamin Studenckich Projektów Badawczych
Cel SPB

Przygotowanie i wykonanie, w ramach zespołu studentów, określonych zadań zleconych przez pracowników naukowych lub zakład przemysłowy. Zadania te nosić będą nazwę Studenckich Projektów Badawczych. Realizacja zadań ma na celu pogłębienie wiedzy studenta oraz nabycie doświadczenia w jej praktycznym wykorzystaniu.

Charakterystyka SPB

W ramach SPB student lub zespół studentów (wykonawca) pod nadzorem pracownika naukowego (opiekuna Projektu) wykonuje określone zadanie badawcze. Opiekun zobowiązuje się do należytego przygotowania  wykonawców do realizacji zadania. Wykonawcy zobowiązani są do rzetelnego wykonania pracy oraz opracowanie raportów z badań. Po ukończeniu projektu wykonawcy otrzymują certyfikat potwierdzający zaangażowanie w jego wykonywanie.

Wyniki uzyskane w ramach SPB powinny zostać zaprezentowane na seminarium Koła Naukowego, a także stanowić bazę do realizacji prac inżynierskich oraz dyplomowych.  

Zawartość oraz szczegółowe wymagania dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej. Wszelkie zapytania odnośnie SPB należy składać elektronicznie u opiekuna projektu.