Opracowania i projekty dla przemysłu
 1. Kalina J.: Praca NB-156/RiE-6/2008. Studium wykonalności projektu nadbudowy Ciepłowni ?Zachód? w Białymstoku przy ul. Starosielce 2/1 zespołem silników gazowych bądź turbiny gazowej, wytwarzających w skojarzeniu energię elektryczną i ciepło. ITC, Gliwice, sierpień 2008 
 2. Kalina J., Skorek J., Tańczuk M.: Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji źródła ciepła w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu. Opracowanie na zlecenie WCM w Opolu. Gliwice, 2007.
 3. Kalina J.: Wstępne studium wykonalności instalacji układu skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Zakładach Wyrobów Metalowych Metal-System Sp. z o.o. w Myszkowie. Opracowanie na zlecenie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo  S.A. w Warszawie, Oddział Handlowy ul. Krucza 6/14, Warszawa, Gazownia Zabrzańska, ul. Mikulczycka 5, Zabrze. Gliwice, grudzień 2007.
 4. Kalina J., Skorek J.: Opinia dotycząca  projektu budowy w Kopalni ?Brzeszcze? układu energetycznego, zasilanego gazem z odmetanowania i systemu wentylacyjnego. Opracowanie wykonane na zlecenie ELEKTROBUDOWˇ SA. Gliwice, 2007.
 5. Skorek J., Kostowski W., Kalina J.: Przegląd technologii skraplania gazu ziemnego przy użyciu spreżarkowych układów chłodniczych. Gliwice. Listopad 2006. Opracowanie dla ABB Zamech Gazpetro Sp. z o.o.
 6. Kalina J., Skorek J.: Opis funkcjonalny części obliczeniowej pakietu programów komputerowych do analiz techniczno-ekonomicznych projektów inwestycyjnych w obszarze energetyki gazowej. Gliwice, grudzień 2006 ? opracowanie dla firmy WASKO S.A.
 7. Kalina J.: Studium możliwości wykorzystania paliw odnawialnych w Zakładzie Produkcyjnym Nutricia Polska Sp. z o.o. w Opolu. Gliwice, grudzień 2006. ? opracowanie dla firmy Energy Investors Sp. z. o.o.
  Gliwice, wrzesień 2006 ? Opracowanie dla Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
 8. Kalina J.,  Skorek J., Skorek A.: Wariantowa koncepcja rozwiązania technicznego układu klimatyzacji budynku biurowego położonego w Zabrzu przy ulicy Mikulczyckiej 5.
 9. Kalina J.,  Skorek J., Skorek A., Pietrzak-Chojnicka E.: Wariantowa koncepcja rozwiązania technicznego układu klimatyzacji budynku biurowego położonego w Zabrzu przy ulicy Szczęść Boże 11.
 10. Skorek J., Kalina J.: Ocena zapotrzebowania na ciepło oraz kosztów ogrzewania kompleksu otwartych basenów kąpielowych z podgrzewaną wodą. Praca wykonana na zlecenie Ekoplan ? Konsulting Zarządzania. Gliwice. 2006.
 11. Skorek J., Kalina J., Tańczuk M.: Wstępna analiza techniczno-ekonomiczna budowy układu energetycznego z turbiną gazową do produkcji w skojarzeniu pary technologicznej i energii elektrycznej dla elektrowni Blachownia S.A. Praca wykonana na zlecenie PGNiG S.A. Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice 2006.
 12. Kalina J.: Opracowanie wyników  badań modułowego kotła gazowego o mocy 200 kW. Opracowanie dla firmy Energy Investors Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 53/108, 00-042 WARSZAWA. Styczeń 2006
 13. Kalina J.: Opracowanie koncepcji stanowiska pomiarowego do badań modułowego kotła gazowego o mocy 200 kW. Opracowanie dla firmy Energy Investors Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 53/108, 00-042 WARSZAWA. Grudzień 2005
 14. Kalina J.: Analiza stanu obecnego i koncepcja rozwiązania technicznego układu zwrotu kondensatu z budynku C2 Wydziału Odżywek do kotłowni. Opracowanie na zlecenie firmy NURICIA Polska Sp. z o.o. w Opolu. ul. Marka z Jemielnicy 1. Wrzesień 2005
 15. Kalina J.: Opracowanie koncepcji wstępnej zagospodarowania gazu koksowniczego w układzie z silnikami tłokowymi GE Jenbacher. Opracowanie na zlecenie firmy CARBO-KOKS Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 62, 42-690 Tworóg. Gliwice 2005
 16. Kalina J.: Program funkcjonalno-użytkowy inwestycji budowlanej o nazwie: ?ródło ciepła i energii elektrycznej dla edukacyjno-sportowego kompleksu budynków w Paniówkach. Lokalizacja obiektu: ul. Szkolna 2, 44-177 Paniówki. Zamawiający: Urząd Gminy Gierałtowice 
 17. Kalina J., Skorek J.: Analiza porównawcza różnych metod zgazowania biomasy. Praca studialna na zlecenie ABB Zamech Gazperto Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu. Gliwice, 2005.
 18. Kalina J., Skorek J.: Absorpcyjne agregaty chłodnicze wykorzystujące ciepło odpadowe z turbin i silników gazowych - przegląd i porównanie. Praca studialna na zlecenie ABB Zamech Gazperto Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu. Gliwice, 2005.
 19. Kalina J., Skorek J.: Studium wykonalności przedsięwzięcia o nazwie: Optymalne zagospodarowanie strumienia gazu koksowniczego o natężeniu przepływu 7000 um3/h i cenie 100 zł/1000 um3 loco koksownia ?Radlin?, w warunkach działania systemu ciepłowniczego miasta Wodzisław Śląski. Praca zlecona przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Jastrzębie Zdrój. Gliwice, 2005.
 20. Skorek J., Kalina J.: Oszacowanie potencjału zastosowania rozproszonego skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w małej skali w Polsce. Opracowanie dla Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Gliwice, grudzień 2004.
 21. Ulbrich R., Skorek J., Kalina J., Szmolke N., Rataj Z., Skorek G.: Studium techniczno - ekonomiczne modernizacji ciepłowni zakładowej pod kątem zapewnienia dostaw ciepła w przypadku zwiększenia mocy produkcyjnych zakładu NUTRICIA Polska Sp. z o.o. w Opolu. Praca na zlecenie firmy NUTRICIA Polska Sp. z o.o. w Opolu. Opole, kwiecień, maj 2004.
 22. Kalina J.: Wykorzystanie gazu ziemnego do wytwarzania ciepła, zimna i energii elektrycznej w układach skojarzonych. Opracowanie i przygotowanie szkolenia pracowników Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu. Zajęcia w dniach 11, 12, 16 i 17 marca 2004.
 23. Kalina J.: Opinia w sprawie instalacji pomp ciepła w systemie zaopatrzenia w ciepło grzejne i ciepłą wodę użytkową budynków Spółdzielni Mieszkaniowej ?Kopernik?. Opracowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej ?Kopernik?  z siedzibą w Gliwicach. Gliwice, 2002.
 24. Kalina J., Skorek J., Kostowski W.: Audyting gospodarki energetycznej Zakładów Silikatowych ?Żytkowice?.
 25. Kalina J.: Wstępna analizatechniczno-ekonomiczna budowy elektrociepłowni z silnikiem spalinowym tłokowym na gaz ziemny dla potrzeb firmy ?Makrimex? - Zakładu Produkcyjnego w Łomnicy. Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice, 2001.
 26. Skorek J., Bartnik R., Kalina J., Kostowski W., Mateja A., Kruppa R.: Dobór urządzeń oraz wielowariantowa analiza techniczno-ekonomiczna budowy bloku kogeneracyjnego w PEC Dębno. Opracowanie dla firmy NOVEL-EnergoConsulting S.C., Gliwice, 2001.
 27. Skorek J., Kalina J., Bartnik R.: Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji układu cieplnego kotłowni w EC ?Miechowice? Opracowanie dla firmy NOVEL-EnergoConsulting S.C., Gliwice, 2001.
 28. Skorek J., Kalina J., Bartnik R., Kostowski W., Mateja A.: Koncepcja zagospodarowania gazów z odmetanowania KWK ?Budryk? w elektrociepłowni z gazowymi silnikami spalinowymi. Opracowanie dla firmy NOVEL-EnergoConsulting S.C., Gliwice, 2001.
 29. Skorek J., Bartnik R., Kalina J., Sodzawiczny G., Rataj Z.: Ocena ekonomicznej i technicznej efektywności wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w układach gazowych. Opracowanie dla firmy NOVEL-EnergoConsulting S.C., Gliwice, 2001.
 30. Skorek J., Bartnik R., Kalina J.: Analiza techniczno-ekonomiczna budowy modułu do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w oparciu o turbinę gazową w Elektrociepłowni Elbląg Sp z o.o. Opracowanie na zlecenie firmy Novel EnergoConsulting S. C. Gliwice, 2000.
 31. Skorek J., Bartnik R., Kalina J.: Analiza ekonomiczna modernizacji układu cieplnego EC Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Opracownie frimy Novel EnergoConsulting S. C. Gliwice, 1999.
 32. Kalina J., Skorek J., Węcel G.: Program komputerowy do bilansowania mediów energetycznych w Zakładach Papierniczych w Krapkowicach S.A. oparty o istniejący skomputeryzowany system monitoringu i wizualizacji pracy Zakładu. Gliwice, 2000.
 33. Skorek J.,  Kalina J.: Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w układach małej mocy. Materiały szkoleniowe oraz prowadzenie zajęć. Szkolenie pracowników firmy Viessmann sp. z o. o., Mysłowice, 27, 28.07.2000r.
 34. Skorek J., Bartnik R., Kalina J.: Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji w energetyce. Prowadzenie wykładów oraz opracowanie materiałów szkolenia zorganizowanego przez Novel EnergoConsulting S.C.,  Gliwice-Szczyrk 1999.
 35. Skorek J., Bartnik R., Kalina J.: Wstępne studium opłacalności małych siłowni energetycznych opartych o paliwo gazowe dla miejscowości położonych na Mierzei Wiślanej: Krynica Morska, Stegna i Sztutowo. Opracownie frimy Novel EnergoConsulting S. C. Gliwice, 1999.
 36. Skorek J., Bartnik R., Kalina J.: Wstępne studium opłacalności instalacji układu do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Elblągu. Opracownie frimy Novel EnergoConsulting S. C. Gliwice, 1999.
 37. Skorek J., Bartnik R., Kalina J.: Wstępne studium opłacalności instalacji układów skojarzonych z turbinami gazowymi na terenie podziemnego magazynu gazu Wierzchowice. Opracownie frimy Novel EnergoConsulting S. C. Gliwice, 2000.
 38. Skorek J., Bartnik R., Kalina J.: Wstępne studium opłacalności instalacji układów skojarzonych z turbinami gazowymi na terenie podziemnego magazynu gazu Kosakowo. Opracownie frimy Novel EnergoConsulting S. C. Gliwice, 2000.
 39. SKOREK J., SZCZYGIEŁ I., RATAJ Z., KALINA J., KRUPPA R..: Audyting gospodarki energetycznej Zakładów Papierniczych w Krapkowicach S.A. Część I - Raport diagnostycznyPraca zlecona przez Zakłady Papiernicze w Krapkowicach S.A. Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice, 2000.
 40. SKOREK J., SZCZYGIEŁ I., RATAJ Z., KALINA J.: Audyting energetycznego oraz wielowariantowa analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji gospodarki energetycznej w Zakładach Papierniczych International Paper - Klucze S.A.  Praca zlecona przez International Paper Klucze S.A. Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice, 1999.
 41. Ulbrich R., Skorek J., Szmolke N., Szczygieł I., Kalina J.: Audyt energetyczny gospodarki cieplnej w zakresie pary technologicznej i pary grzewczej. Praca wykonana na zamówienie firmy OVITA-NUTRICIA sp. z o.o.  w Opolu. Opole, 1998.
 42. Praca zespołowa: Energy Audit - Modernisation of the Heat Management at the Cement Factory ?Górażdże? S.A. Audyting energetyczny Cementowni Gorażdże S.A. PUP "Utex" Sp. z o.o., Instytut Techniki Cieplnej, Agencja Poszanowania Energii. Gliwice 1998.
 43. Praca zespołowa: Modernisation of the boiler plant ? development  of the concept of central and decentralised hot water and heating system in aspect of satisfying environment protection requirements. Audyting energetyczny Cementowni Strzelce Opolskie S.A. PUP "Utex" Sp. z o.o., Instytut Techniki Cieplnej, Agencja Poszanowania Energii. Gliwice 1998.
Zorganizowane seminaria i szkolenia dla przemysłu:
 1. Ocena efektywności inwestycji w sektorze energetycznym
  - praktyczna analiza przypadku (case study). Prowadzenie wykładów oraz opracowanie materiałów szkolenia zorganizowanego przez Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii,  Warszawa 20 - 21.10.2008. 
 2. Energy Supply for Modern Buildings. Summer School for PhD students. Summer school. Gliwice. 21-24.09.2004.
 3. Modernization of coal fired power plants and CHP plants in the means of installation of natural gas fired modules. Gliwice, 19.09.2003.
 4. Small-scale cogeneration. Gliwice, 10.10.2003. 
 5. Distributed generation. ITC, Gliwice. 17.10.2002.
 6. Cogeneration Plants with Gas Engines. ITC, Gliwice. 25.01.1999.
 7. Cogeneration Plants with Gas Turbines.  ITC, Gliwice. 07.12.1999.
Współpraca z partnerami przemysłowymi
 • Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii (IDWE) 
 • Polish Oil and Gas Company in Warsaw
 • Upper Silesia Gas Company
 • Lower Silesia Gas Company
 • GE Jenbacher (Austria)
 • KWE ? Technika Energetyczna Sp. z o.o. (Polish representative of GE Jenbacher)
 • Energoprojekt Katowice
 • Energoprojekt Gliwice
 • PROMONT Sp. z o.o.
 • AJ Projekt S.C.
 • ABB Zamech Gazpetro Sp z o.o.
 • Energy Investors Sp z o.o.
 • Gazoprojekt Wrocław
 • Ferox Energy Systems Ltd (Polish representative of Tuma Turbomach ? gas turbines)
 • Wasko S.A.