Books and chapters in books/Książki i rozdziały w książkach
 1. Kalina J.: Analiza i optymalizacja układów technologicznych energetyki rozproszonej zintegrowanych z termicznym zgazowaniem biomasy. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013. ISBN 978-83-7880-099-6.
 2. Sergio Usón, Wojciech J. Kostowski and Jacek Kalina: Thermoeconomic Evaluation of Biomass Conversion Systems. Chapter in book: Ferreira, Germán (Ed.): Alternative Energies. Series: Advanced Structured Materials, Vol. 34 (2013), IV, 287 p. 90 illus., 53 illus. in color. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-642-40679-9
 3. Chmielniak T., Skorek J., Kalina J. Lepszy S.: Układy energetyczne zintegrowane ze zgazowaniem biomasy. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice, 2008. ISBN 978-83-7335-534-7
 4. Skorek J., Kalina J. Gazowe układy kogeneracyjne. Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2005. ISBN: 83-204-3103-4 
 5. Redakcja i wydanie zeszytu: Energy Supply for Modern Buidlings – Summer School. Gliwice, 2004
 6. Materiały seminarium Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej. Gliwice, 2003. ISBN 83-918727-X
Journal papers/Artykuły w czasopismach
 1. Kalina J.: Equipment sizing in a coal-fired municipal heating plant modernisation project with support for renewable energy and cogeneration technologies. Energy Conversion and Management (2014), pp. 1050-1058. DOI information: 10.1016/j.enconman.2014.06.079
 2. Stanek W., Czarnowska L., Kalina J.: Application of life cycle thermo-ecological cost methodology for evaluation of biomass integrated gasification gas turbine based cogeneration. Applied Thermal Engineering 70 (2014) 1007-1017.
 3. Kalina J.: Fossil Fuel Savings, Carbon Emission Reduction And Economic Attractiveness of Medium-Scale Integrated Biomass Gasification Combined Cycle Cogeneration Plants. THERMAL SCIENCE YEAR 2012, VOLUME 16, ISSUE 3, PAGES [827 - 848], DOI REFERENCE: 10.2298/TSCI120126124K
 4. Kalina J., Skorek J. Zastosowanie symulacji energetycznej do oceny wpływu cech architektonicznych budynku na zużycie energii nieodnawialnej. Instal. Teoria i praktyka w instalacjach. Nr 1 (325)/2012 str. 3 – 7.
 5. Kalina J.: Comparative Analysis of Alternative Configurations of the Mercury 50 Recuperated Gas-Turbine-Based Biomass Integrated Gasification Combined Heat and Power (BIGCHP) Plant. Energy Fuels, Article ASAP. DOI: 10.1021/ef201624h. (2012), Vol. 26, no. 11, pp. 6452-6465 
 6. Kalina J.: Integrated biomass gasification combined cycle distributed generation plant
  with reciprocating gas engine and ORC. Applied Thermal Engineering 31 (2011) 2829-2840.
 7. Kalina J.: Modelling of fluidized bed biomass gasification in the quasi-equilibrium regime for preliminary performance studies of energy conversion plants. Chemical and Process Engineering 2011, 32 (2), 73-89. DOI: 10.2478/v10176-011-0007-5. 
 8. Zogłowek J., Kalina J, Górny K.: Analiza dostępności surowca i optymalizacja systemu dostaw biomasy drzewnej do obiektu energetycznego. Instal. Teoria i praktyka w instalacjach. Nr 11 (312)/2010.
 9. Kalina J.: Analiza techniczno-ekonomiczna projektu nadbudowy węglowej ciepłowni komunalnej blokiem elektrociepłowniczym zasilanym biomasą. Energetyka 10/2010, pp. 661 - 670.
 10. Kalina J.: Wykorzystanie entalpii spalin gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni ORC – analiza techniczno ekonomiczna. Instal. Teoria i praktyka w instalacjach. Nr 2 (304)/2010 str. 66 – 71.
 11. Kalina J.: Retrofitting of municipal coal fired heating plant with integrated biomass gasification gas turbine based cogeneration block. Energy Conversion and Management 51 (2010). pp. 1085–1092. 
 12. Kalina J.: Zintegrowane planowanie skojarzonego źródła ciepła i energii elektrycznej oraz odbiorów technologicznych Str. 17-21. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja. Nr 1/2009.
 13. Kalina J.: Optymalizacja doboru mocy bloku elektrociepłowni z kotłem na zrębki drzewne w projekcie modernizacji komunalnej ciepłowni węglowej. Energetyka nr 7 (661), 2009. Str. 469 - 476 
 14. Kalina J., Skorek J.: Rozproszona kogeneracja komunalna na przykładzie projektu demonstracyjnego w Gminie Gierałtowice. Instal. Teoria i praktyka w instalacjach. nr 6 (273)/2007 str. 5 – 14.
 15. Kalina J., Skorek J.: Rozproszona kogeneracja komunalna na przykładzie projektu demonstracyjnego w Gminie Gierałtowice. Instal. Teoria i praktyka w instalacjach. nr 6 (273)/2007 str. 5 – 14.
 16. Skorek J., Kalina J.: Zasady doboru gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy. Branżowy Magazyn Przemysłowy. Ochrona ¦rodowiska. 2/2007 (346).
 17. Kalina J., Skorek J.: Układ kogeneracyjny zintegrowany ze zgazowaniem biomasy z odpadów drzewnych. Instal. Teoria i praktyka w instalacjach. nr 4 (271)/2007.
 18. Skorek J., Kalina J.: Metodologia doboru układu dla projektów gazowej kogeneracji rozproszonej. Instal. Teoria i praktyka w instalacjach. nr 2 (269)/2007.
 19. Kalina J., Skorek J.: Uwarunkowania technologiczne budowy układów energetycznych zintegrowanych z termicznym zgazowaniem biomasy. Energetyka 7(625)/2006. Str. 537 – 545.
 20. Kalina J., Skorek J.: Small-scale co-generation for building applications – energy demand analysis at demonstration site and optimal sizing of the CHP plant. Journal of civil engineering and management.  ISSN 1392-3730, Vilnius: Technika, 2006, Vol. 12, No. 1, p. 5-13.
 21. Latko A. Kandyba A. Kalina J.: Projekt demonstracyjny źródła ciepła i energii dla kompleksu budynków cz.1. Str. 69-76. Zeszyt Naukowy Politechniki ¦ląskiej nr 198, 2005.
 22. Kalina J., Skorek J.: Maksymalizacja efektu ekonomicznego pracy małego, wydzielonego źródła ciepła i energii elektrycznej. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. Nr 10 (427)/2005. str. 3 - 9.
 23. Kostowski W., Kalina J., Skorek J.: Zwiększenie efektywności energetycznej i ekonomicznej skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przez zastosowanie zasobnika ciepła. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. Nr 5 (422)/2005. str. 8 - 14.
 24. Kalina J.: Wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu w układach rozproszonych małej mocy, zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy. Gospodarka Paliwami i Energią. Nr 11-12/2004. str 15 – 22.
 25. Kalina J.: Gazowe układy trójgeneracyjne. Przegląd gazowniczy. Nr 2, Czerwiec 2004. str. 18 – 20
 26. Kalina J.: Wpływ cen energii elektrycznej i gazu ziemnego na optymalny dobór źródła ciepła i energii elektrycznej dla obiektu. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. Nr 6 (411)/2004. str. 2 - 6
 27. Kalina J., Skorek J., Rodacki T., Latko A.: Współpraca małego, gazowego źródła kogeneracyjnego z lokalnym układem grzewczym, siecią elektroenergetyczną z uwzględnieniem możliwości pracy na wydzielone odbiory elektryczne. Gospodarka Paliwami i Energią, nr 5 (599)/2004, str 8 –13.
 28. Kalina J., Jurkowski M.: Nadbudowa węglowej ciepłowni komunalnej układem kogeneracyjnym z turbiną gazową lub tłokowym silnikiem spalinowym. Energetyka nr 5/2004, str. 289-298
 29. Kalina J., Skorek J., Rodacki T., Latko A.: Projekt demonstracyjny małego gazowego źródła kogeneracyjnego. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. Nr 5 (410)/2004.
 30. Skorek J., Kalina J., Backhaus C., Mroz A.: Możliwości wykorzystania metanu z pokładów węgla w niemieckich i polskich kopalniach. Materiały międzynarodowej konferencji Energie odnawialne w Niemczech i w Polsce w świetle przystąpienia do Unii Europejskiej. Zeszyty naukowe Politechniki Łódzkiej. Seria Cieplne Maszyny Przepływowe. Zeszyt nr 125.
 31. Kalina J.: Wstępny dobór źródła ciepła i energii elektrycznej dal obiektu przy znanym przebiegu zmienności obciążeń. Część II. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 2 (407) /2004. ISSN 0137-3676 str. 4-7
 32. Kalina J.: Wstępny dobór źródła ciepła i energii elektrycznej dal obiektu przy znanym przebiegu zmienności obciążeń. Część I. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 1 (406) /2004. ISSN 0137-3676, str. 2-6
 33. Kalina J., Skorek J. Cebula J., Latocha L.: Pozyskiwanie i energetyczne wykorzystanie biogazu z biogazowni rolniczych. Gospodarka Paliwami i Energią. Nr 12/2003.
 34. Kalina J.: Skojarzone wytwarzanie ciepła, zimna i energii elektrycznej w gazowych układach trójgeneracyjnych. Część II. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 10 (403) /2003. ISSN 0137-3676
 35. Skorek J., Kalina J. Kostowski W.: Techniczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania kogeneracji w układach gazowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej seria Energetyka  zeszyt 139, seria Inżynieria Środowiska zeszyt 48. Gliwice, 2003
 36. Kalina J.: Skojarzone wytwarzanie ciepła, zimna i energii elektrycznej w gazowych układach trójgeneracyjnych. Część I. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 9 (402) /2003
 37. Kalina J., Skorek J.: Energetyczne wykorzystanie metanu z pokładów węgla likwidowanych kopalń. Przegląd Górniczy nr 7-8/2003.
 38. Kalina J., Skorek J.: Silniki gazowe w układach kogeneracyjnych. Materiały VI Międzynarodowej konferencji Silniki Gazowe 2003. Zeszyty naukowe Politechniki Częstochowskiej. Seria: Mechanika, zeszyt nr 25. Częstochowa 2003. Strony: 412 – 429
 39. Kalina J.: Oszczędność energii chemicznej paliw wynikająca ze stosowania gazowych układów kogeneracyjnych i trójgeneracyjnych. Gospodarka Paliwami i Energią. Nr 10/2002. str. 12-18
 40. Skorek J., Kalina J.: Skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej zintegrowana ze zgazowaniem biomasy. Nowoczesne Gazownictwo nr 1 (VII) 2002. str. 42-47.
 41. Skorek J. Kalina J.: Optymalizacja gazowych układów kogeneracyjnych. Energetyka Cieplna i Zawodowa 1/2002.
 42. Skorek J., Kalina J.: Uwarunkowania opłacalności gazowych układów kogeneracyjnych. INSTAL. Teoria i praktyka w instalacjach nr 4/2001, str. 4 - 10
 43. Skorek J., Kalina J., Bartnik R., Wronkowski H.: Techniczno-ekonomiczna analiza optymalizacyjna elektrociepłowni z gazowym silnikiem spalinowym. Energetyka nr 2/2001, str. 65 - 72.
 44. Skorek J., Kalina J., Bartnik R.: Ekonomika kogeneracji. Branżowy Magazyn Przemysłowy. Energetyka Cieplna i Zawodowa 1/2001 (165).
 45. SKOREK J., SZMOLKE N., ULBRICH R., KALINA J.: Metoda oceny gospodarki energetycznej w przemyśle spożywczym w warunkach niepewności danych. Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej. Seria Mechanika z 61, Opole 2000. str. 300-308.
 46. Skorek J, Kalina J.: Energia z gazu. Branżowy Magazyn Przemysłowy. Energetyka cieplna i zawodowa. Nr 16 (156), Wrzesień 2000. Str. 17-23
 47. Skorek J, Kalina J.: Zastosowanie turbin gazowych w ciepłownictwie. Nowoczesne Gazownictwo nr 2 (V) 2000. Str. 29-41.
 48. Kalina J., Skorek J.: Skojarzone wytwarzanie ciepła grzejnego i energii elektrycznej w zasilanych gazem ziemnym urządzeniach „małej energetyki”.  Nowoczesne gazownictwo nr 1/99, str. 16-29
 49. Kalina J., Skorek J.: Demonstracyjne instalacje urządzeń do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii.  Gospodarka Paliwami i Energią nr 8/99, str. 2 – 8
 50. Kalina J., Skorek J.: Opłacalność stosowania małych układów do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w pojedynczych obiektach. Gospodarka Paliwami i Energią nr 7/99, str. 2 – 8
 51. Kalina J., Skorek J.: Turbiny gazowe oraz zasilane gazem tłokowe silniki spalinowe w małych układach do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Gospodarka Paliwami i Energią nr 6/99, str. 2 – 8
 52. Kalina J., Skorek J.: Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w urządzeniach małej mocy. Gospodarka Paliwami i Energią nr 4/99, str. 12 - 15.
 53. Bartnik R., Skorek J., Wronkowski H., Kalina J.: Analiza porównawcza efektywności ekonomicznej skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w prostym i kombinowanym układzie z turbiną gazową małej mocy. Energetyka nr 3/99, str. 134 - 141.
 54. Skorek J., Kalina J., Bartnik R.: Koszty wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w zasilanych gazem ziemnym małych układach skojarzonych oraz ich efektywność ekonomiczna. Energetyka nr 8/98, str. 299-308.
Refereed conference papers/Recenzowane artykuły konferencyjne
 1. Kalina J.: Impact of support mechanism for renewable energy technologies on equipment sizing in a coal-fired municipal heating plant modernisation project. Proceedings of the 9th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, SDEWES2014.0006, 1-18 (2014)
 2. Kostowski W., Kalina J., Bargiel P.: Energy and exergy recovery in a natural gas compressor station – a technical and economic analysis. Proceedings of 1st East European Conference on Sustainable Development, Energy, Water and Environment Systems - SEE SDEWES. June 29 - July 04 2014, Ohrid, Macedonia. BEST PAPER AWARD
 3. Kalina J.: Analiza dwupaliwowego układu kombinowanego gazowo-parowego o mocy elektrycznej poniżej 1 MW, zintegrowanego z termicznym zgazowaniem biomasy. Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej Energetyka Gazowa 2013. 9-11 października 2013,  Zawiercie, Jura Krakowsko-Częstochowska.
 4. Kalina J.: Thermodynamic and economic analysis of integrated biomass gasification small-scale hybrid-combined cycle plant with gas engine, SOFC and ORC modules. Proceedings of the VIIIth Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. Paper no. SDEWES2013.0042. Dubrovnik, Croatia 22-27 September 2013.
 5. Kalina J.: Wspomagające zastosowanie gazu ziemnego w procesie wdrażania wschodzących technologii energetyki odnawialnej opartej na biomasie. Materiały konferencji
 6. Silesia Power Meeting „Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej 2050”. Expo Silesia, Sosnowiec, 12.04.2013.
 7. Kalina J.: Performance analysis of downdraft gasifier - reciprocating engine biomass fired small-scale cogeneration system. Proceedings of ECOS 2012 - The 25th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation And Environmental Impact of Energy Systems. June 26-29, 2012, Perugia, Italy
 8. Stanek W., Czarnowska L., Kalina J.: Thermo-Ecological Evaluation of Biomass Integrated Gasification Gas Turbine Based Cogeneration Technology. Proceedings of ECOS 2012 - The 25th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation And Environmental Impact of Energy Systems. June 26-29, 2012, Perugia, Italy
 9. Kalina J., Skorek J.: Zastosowanie symulacji energetycznej do oceny wpływu cech architektonicznych budynku na możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Materiały konferencji Dolnośląski Dom Energooszczędny. Wrocław 18-19.11.2011. (praca wyróżniona) 
 10. Kalina J.: Fossil fuel savings, carbon emission reduction and economic attractiveness of medium-scale integrated biomass gasification combined cycle cogeneration plants. Proceedings of the VIth Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. Paper no. SDWS2011.0482. Book of abstracts (ISBN 978-953-7738-12-9) 
 11. Kalina J. Comparative analysis of alternative configurations of MercuryTM 50 recuperated gas turbine based BIGCHP plant. Proceedings of the International Conference on Carbon Reduction Technologies CaReTECH 2011. Polish Jurassic Highland. 19-22 September, 2011. Book of abstracts (ISBN 978-83-61506-06-5) 
 12. Kalina J.: Quasi-equilibrium modelling of autothermal fluidised bed biomass gasifier. In Bogusławski L. (editor): Thermodynamics in Science and Technology. Proceedings of the 1st International Congress on Thermodynamics. Poland. Poznań 4-7 September 2011. (ISBN 978-83-7775-038-4) 
 13. Kalina J. Integrated Biomass Gasification Small-Scale Combined Cycle Distributed Generation Plant with Microturbine And ORC. ASME 2010 4th International Conference on Energy Sustainability, Volume 1. ISBN: 978-0-7918-4394-9. Paper no. ES2010-90211 pp. 503-514. doi:10.1115/ES2010-90211. 
 14. Zoglowek J., Kalina J., Gorny K.: Wooden biomass feedstock availability analysis and optimization of biomass supply system for energy production. In Mikielewicz J., Nowak W, Stachel A.A (editiors): Proceedings of the conference Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2010. Międzyzdroje, 9 - 12.09.2010, Poland.
 15. Kalina J.: Analiza termodynamiczna zespołu generator gazu drzewnego - tłokowy silnik spalinowy. Materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej „Energetyka Gazowa 2009” Opublikowano w pracy zbiorowej pod redakcją Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza, Janusza Skorka, Andrzeja Walewskiego: Współczesne problemy energetyki gazowej i gazownictwa. Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice 2009, ISBN 978-83-61506-00-3
 16. Kalina J.: Wykorzystanie entalpii spalin gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni ORC. Analiza techniczno-ekonomiczna. Materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej „Energetyka Gazowa 2009” Opublikowano w pracy zbiorowej pod redakcją Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza, Janusza Skorka, Andrzeja Walewskiego: Współczesne problemy energetyki gazowej i gazownictwa. Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice 2009, ISBN 978-83-61506-00-3
 17. Kalina J.: Ocena parametrów pracy silnika tłokowego zasilanego gazem z procesu zgazowania biomasy. Praca pod redakcją Gnutek Z., Gajewski W.: Termodynamika w nauce i gospodarce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2008. ISBN 978-83-7493-406-0. pp. 439-453.
 18. Kalina J., Skorek J.: Planning of the Small-Scale Distributed Cogeneration Plant Integrated with Biomass Gasification. Proceedings of the 3rd International Bioenergy Conference “Bioenergy 2007” Jyväskylä (FINBIO Publication 36, ISBN 978-952-5135-35-0), Finland 3 – 6 September 2007. pp. 603.
 19. Kalina J., Skorek J., Skowron M.: Układ kogeneracyjny o mocy elektrycznej 250 kW, zintegrowany ze zgazowaniem drewna – projekt demonstracyjny. Materiały 10 Międzynarodowej Konferencji Kotłowej 2006. Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Szczyrk, Orle Gniazdo, 17 – 20.10.2006. ISBN 89-918568-4-4. Tom IV, Str. 387 – 392
 20. Kalina J., Skorek J., Skowron M.: Badania kotła gazowego do zabudowy w modułowych kotłowniach kontenerowych. Materiały 10 Międzynarodowej Konferencji Kotłowej 2006. Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Szczyrk, Orle Gniazdo, 17 – 20.10.2006. ISBN 89-918568-4-4. Tom I, Str. 458 - 479
 21. Kalina J., Skorek J.: Zagadnienia konstrukcyjne i eksploatacyjne układów wytwarzania energii elektrycznej zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy w reaktorach ze złożem stałym. Materiały 10 Międzynarodowej Konferencji Kotłowej 2006. Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Szczyrk, Orle Gniazdo, 17 – 20.10.2006. ISBN 89-918568-4-4. Tom I, Str. 441 – 457
 22. Kalina J., Skorek J.: Cost Effective Operation of Boiler Plant with Embeded Gas Engine Cogeneration Module. Proceedings of the 19th International Conference ECOS 2006, Crete, Greece ISBN 960-87584-1-6. Volume 3, pp. 1201-1209.
 23. Skorek J., Kalina J.: Potencjał zastosowania paliw gazowych do rozproszonego, skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Materiały Międzynarodowej III Konferencji Naukowo-Technicznej ‘2005 „Energetyka Gazowa” Szczyrk 19-21.04.2005.
 24. Kalina J., Skorek J., Latko A.: Projekt demonstracyjny źródła ciepła i energii elektrycznej dla kompleksu budynków – wyniki projektowania wstępnego. Materiały Międzynarodowej III Konferencji Naukowo-Technicznej ‘2005 „Energetyka Gazowa” Szczyrk 19-21.04.2005
 25. Kalina J., Przywara M.: Urządzenia chłodnicze zasilane gazem ziemnym w układach ogrzewania i klimatyzacji budynków. Materiały Międzynarodowej III Konferencji Naukowo-Technicznej ‘2005 „Energetyka Gazowa” Szczyrk 19-21.04.2005.
 26. Kalina J., Skorek J.: Small-scale cogeneration for building applications. Part 2 – optimal sizing of the CHP plant. Proceedings of the 6th International Conference “Energy for buildings” Wilnius, Lithuania, 07-08.10.2004 (ISBN 9986-05-771-X) str 84-93
 27. Kalina J., Skorek J.: Small-scale cogeneration for building applications. Part 1 – energy demand analysis at demonstration site. Proceedings of the 6th International Conference “Energy for buildings” Wilnius, Lithuania, 07-08.10.2004 (ISBN 9986-05-771-X)  str. 76-83
 28. Kalina J., Skorek J.: CHP Plants for Distributed Generation - Equipment Sizing and System Performance Evaluation. Materiały międzynarodowej konferencji ECOS 2002. Berlin 2002. pp. 925 – 932.
 29. Kalina J., Skorek J.: Influence of the gas turbine based small-scale CHP system configuration on its performance and cost of heat production. Materiały Międzynarodowej Konferencji Power Generation and Sustainable Development. Belgia, Liege, 8-9 październik 2001.
 30. Kalina J., Skorek J.: Optymalizacja doboru mocy rozproszonych źródeł kogeneracyjnych. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej OPE’01 Optymalizacja w elektroenergetyce. Jachranka, 4 -5 października 2001.
 31. Skorek J., Kalina J., Hasse J.: Zastosowanie uzgadniania bilansów energii i substancji do racjonalizacji gospodarki energetycznej w zakładzie przemysłowym. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej OPE’01 Optymalizacja w elektroenergetyce. Jachranka, 4 -5 października 2001.
 32. Kalina J., Skorek J.: Analiza techniczno-ekonomiczna opłacalności nadbudowy elektrociepłowni parowej turbiną gazową i kotłem odzyskowym. Materiały IV Krajowej Konferencji Gazterm’2001. Międzyzdroje, 17-19 maja 2001.
 33. SKOREK J., SZMOLKE N., ULBRICH R., KALINA J.: Metoda oceny gospodarki energetycznej w przemyśle spożywczym w warunkach niepewności danych. Materiały konferencji “Budowa i eksploatacja maszyn przemysłu spożywczego” Jarmołtówek 2000.
 34. Kalina J., Skorek J.: Optymalizacja doboru małych elektrociepłowni na paliwa gazowe. Materiały I Konferencji Naukowo-Technicznej'2000 "Energetyka Gazowa". Szczyrk, 17-20.10.2000.
 35. Skorek J., Kalina J., Bartnik R., Wronkowski H., Matkowski A., Musiał M.: Techniczne i ekonomiczne aspekty stosowania turbin gazowych i turboekspanderów w układach technologicznych podziemnych magazynów gazu. Materiały I Konferencji Naukowo-Technicznej'2000 "Energetyka Gazowa". Szczyrk, 17-20.10.2000.
 36. Kalina J.: Przegląd metod oceny efektywności procesu konwersji energii w czasie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Materiały I Konferencji Naukowo-Technicznej'2000 "Energetyka Gazowa". Szczyrk, 17-20.10.2000.
 37. Kalina J., Skorek J.: Simulation of the small-scale CHP system performance for given heat and electricity load profiles. Materiały międzynarodowej konferencji ECOS 2000, tom 2 From Thermo-Economics to Sustainability. pp 627 – 637. Enschede, Holandia 2000.
 38. Kalina J., Skorek J.: Wybrane zagadnienia optymalizacji techniczno-ekonomicznej elektrociepłowni na paliwa gazowe. Materiały III Krajowej Konferencji Gazterm’2000. Międzyzdroje 22-24 maja 2000, str. 91-114
 39. Kalina J., Skorek J.: Analiza opłacalności i optymalizacja małych układów do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Materiały konferencji Energetyka rozproszona – szanse i bariery. Warszawa, 20.03.2000r.
 40. Skorek J., Kalina J.: Mikrokogeneracja – techniczne i ekonomiczne aspekty budowy skojarzonych układów energetycznych. Materiały konferencji Energetyka rozproszona – szanse i bariery. Warszawa, 20.03.2000r.
 41. Kalina J., Skorek J.: Zastosowanie turbin gazowych w ciepłownictwie. Materiały II Krajowej Konferencji Gazterm’99. Międzyzdroje 14-26 maja 1999, str. 82-102
 42. Kalina J.: Skojarzone wytwarzanie ciepła grzejnego i energii elektrycznej w zasilanych gazem ziemnym urządzeniach „małej energetyki”. Materiały krajowej konferencji: Gazownictwo w procesie modernizacji systemów ciepłowniczych w Polsce. GAZTERM’98. Międzyzdroje 18-20 .05.1998 r. 
Unpublished research (selected items)/Niepublikowane prace (wybrane pozycje)
 1. Kalina J.: Wybrane zagadnienia opłacalności energetycznych układów wytwórczych zasilanych gazem ziemnym. Materiały seminarium organizowanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział Gazownia Zabrzańska. Szczyrk, Hotel Klimczok. 30.05.2008 
 2. Kalina J.: Small-scale cogeneration in Poland. 2003 Market Report. Prepared within the frame of wor package "Cogeneration and eco-buildings" of OPTI_ENERGY Centre of Excelence Project. Optimization, simulation and environmental impact of energy systems and processes. Jenbach, Austria 2003. 
 3. Kalina J.: Analiza i optymalizacja techniczno-ekonomiczna małych układów skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Rozprawa doktorska, Instytut Techniki Cieplnej, 21.12.2001.