Wykonawca w projektach międzynarodowych  
 •  Nowak A. J., Banasiak K., Buliński Z., Fic A., Smołka J. i in.: Small-Scale Heat Pumping Units Using an Environmentally Benign Working Fluid R744 and Expansion Work Recovery with Ejectors. Development of High-Efficiency.  Projekt Polsko-Norweskich Funduszy Badań Naukowych. ITC-SINTEF (Trondheim, Norwegia), 2008-2011, wykonawca. 
 • A.J. Nowak, R.A. Białecki, B. Sarler, A. Fic, I. Nowak, G. Węcel and R. Cholewa. Mathematical modelling of solidification and melting in the presence of convection and radiation in semi transparent media, Under contract KBN T10B 050 15, with Polish Committee for Scientific Research, Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, 1998-2001, International Research Programme Simulation of Physical Phenomena in Technological Applications - COST P3.
 • A.J. Nowak, R.A. Białecki, A. Fic, K. Kurpisz, J. Skorek, and I. Szczygieł Modelling of inverse problems of heat transfer using BEM. Report 3 P404 025 07 under contract with Polish Committee for Scientific Research, Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, 1995-1997, International Programme Cooperation in Science and Technology, COST 512.
Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Komitet Badań Naukowych (Kierownik lub główny wykonawca)
 • I. Szczygieł, A. Fic, A.J. Nowak, R. Białecki, J. Smołka, A. Sachajdak, Z. Buliński, M. Rojczyk, A. Mańka, K. Szczepaniak: Opracowanie narzędzi komputerowych do wspomagania projektowania maszyn flotacyjnych. Grant badawczy rozwojowy nr 0893/R/T02/2010/10, Instytut Techniki Cieplnej
 • Politechniki Śląskiej, wykonawca, 2010-2013.
 • Tomasz Bury, Jan Składzień, Janusz Skorek, Adam Fic, Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała: Termodynamiczna analiza stanów awaryjnych w obudowach bezpieczeństwa wodnych ciśnieniowych reaktorów jądrowych III generacji z wykorzystaniem sprzężonych modeli jedno i trójwymiarowych. Grant MNiSW nr N N512 374535, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008-2011, wykonawca.
 • Kruczek T., Nowak A. J., Fic A., Sachajdak A.: Badania nad wyznaczaniem strat ciepła z rurociągów napowietrznych w oparciu o  wyniki pomiarów termowizyjnych (Research on determination of heat losses from overhead pipelines on the basis of  thermovision measurement  results). Projekt badawczy własny Nr 3117/B/T02/2008/35, PBU-67/RIE-6/2008, 2008-2011, wykonawca.
 • Składzień J., Bury T., Kruczek T., Hanuszkiewicz-Drapała M., Fic A.: Eksperymentalno-obliczeniowe analizy cieplno-przepływowe ożebrowanych, krzyżowoprądowych wymienników ciepła z nierównomiernym przepływem czynników. Projekt MNiSzW N N512 458836, Pol. Śl., Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice, 2009-2012, wykonawca.
 • A.J. Nowak, A. Fic, J. Smołka: Przeprowadzenie symulacji numerycznych spalania gazu w kanałach grzewczych baterii koksowniczej i wymiany ciepła w ich regeneratorach dla wybranych geometrii tych elementów konstrukcyjnych, warunków podaży gazu, powietrza i odciągu spalin oraz warunków brzegowych na ścianie grzewczej i ścianie regeneratora. Projekt finansowany z programu Innowacyjna Gospodarka. Praca realizowana w ramach projektu Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, wykonawca, 2009-2011. 
 • Fic A., Białecki R., Ostrowski Z., Klimanek A.: Rozwiązywanie odwrotnych nieliniowych zadań przepływu ciepła z zastosowaniem metody optymalnej dekompozycji ortogonalnej. Grant Ministwrstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N512 033 31/3789, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, od 2006, nadal - kierownik.
 • Fic A., Składzień J., Białecki R., Nowak A., Hanuszkiewicz – Drapała M., Szczygieł I., Kryza J.: Zastosowanie metod modelowania prostych i odwrotnych zagadnień transportu masy i energii do analizy wybranych procesów sprzężonego przepływu wody, ciepła i zanieczyszczeń w gruncie. Grant Komitetu Badań Naukowych nr 4T10B05624, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2003 - 2005 - kierownik.
 • Fic A.: Opracowanie metody określania prędkości wody gruntowej w oparciu o pomiary temperatury. Grant Komitetu Badań Naukowych nr 8T10B 015 18, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2000 - 2001- kierownik.
 • Fic A., Składzień J., Hanuszkiewicz-Drapała M., Wilk K.: Analiza numeryczna zamrażania górotworu przy występowaniu ruchu wód podziemnych. Grant Komitetu Badań Naukowych nr 8T10B02010, Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1996 - 1999 - kierownik.
 • Szczygieł I., Skorek J., Fic A., Nawrat A. : Zastosowanie metod odwrotnych rozwiązywania wybranych zagadnień konwekcyjno – dyfuzyjnych ze zmianą fazy do identyfikacji warunków brzegowych na przykładzie zjawisk metalurgicznych zachodzących podczas napawania cermetali i ciągłego odlewania. Grant Komitetu Badań Naukowych nr 3T10B04628, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2005-2007 - wykonawca.
 • Składzień J., Kruczek T., Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M., Bury T.: Analiza wpływu nierównomiernego nadmuchu powietrza na efekty termodynamiczne działania krzyżowoprądowej ożebrowanej chłodnicy cieczy.  Grant Komitetu Badań Naukowych nr 3T10B06229, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2005, nadal - wykonawca.
 • Składzień J., Hanuszkiewicz – Drapała M., Fic A., Wilk K., Piątek R.:  Analiza stanu termicznego gruntu jako dolnego źródła ciepła pompy grzejnej, Grant Komitetu Badań Naukowych nr 8T10B00117, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1999-2001 - wykonawca. 
 • Składzień J., Hanuszkiewicz – Drapała M., Fic A., Bury T., Piątek R.: Analiza możliwości i celowości wykorzystania gruntu jako odnawialnego źródła energii u układzie sprężarkowa parowa pompa grzejna-gruntowy wymiennik ciepła. Grant Komitetu Badań Naukowych nr 4T10B03923, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2002-2005 - wykonawca.
 • A.J. Nowak, R. Białecki, B. Šarler, A. Fic, I. Nowak, and R. Cholewa: Modelowanie matematyczne zjawisk krzepnięcia i topnienia z uwzględnieniem konwekcji i promieniowania w ośrodku półprzeźroczystym, Grant Komitetu Badań Naukowych nr 8 T10B 050 15, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1998-2001 (Międzynarodowy Program Badawczy Simulation of Physical Phenomena in Technological Applications - COST P3) - wykonawca.
 • A.J. Nowak, A. Fic, H. Rusinowski, R. Cholewa, J. Smołka, M.K. Ginalski, J. Jamborski: Zastosowanie modelowania sprzężonych procesów transportu ciepła i substancji w układach z reakcjami chemicznymi do analizy wybranych etapów procesu ogniowej rafinacji miedzi, Grant Komitetu Badań Naukowych nr 4 T10B 061 23, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2002-2005-wykonawca.
 • Nowak A. J., Białecki R., Fic A., Kurpisz K., Skorek J., Szczygieł I.: Modelowanie odwrotnych zagadnień przepływu ciepła za pomocą MEB. Grant Komitetu Badań Naukowych nr 3P404 025 07, Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1995-1997 - wykonawca. 
 • Składzień J., Hanuszkiewicz – Drapała M., Fic A., Wilk K.: Analiza numeryczna stanu termicznego podłoży komór chłodniczych, Grant Komitetu Badań Naukowych, 8T10B 004 08, Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1995-1998 - wykonawca. 
 • R. Białecki, A. Fic, A.J. Nowak, W. Łukaszek, and R. Nahlik: Doskonalenie metod numerycznych obliczania pól temperatury w elementach reaktora jądrowego, Centralny Program Badań Podstawowych, kierunek 4.4., koordynowany przez Politechniką Warszawską nr NB-547/RME3/86, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1986-1990-wykonawca.