doktoratywdrozenioweitc2017.jpgW dniu 10 listopada w MNiSW odbyła się inauguracja pierwszych projektów finansowanych w ramach programu 'Doktoraty wdrożeniowe'. Sumarycznie w całej Polsce realizowanych będzie 377 tego typu doktoratów. Wśród dziesięciu najciekawszych tematów wybranych przez MNiSW znalazł się "Wykorzystanie sieci ciepłowniczych do celów generacji chłodu" który realizowany będzie przez Pana Michała Twaruszkę zatrudnionego w Tauron Polska Energia S.A. Planowanym promotorem przewodu doktorskiego jest Prof. Andrzej Szlęk a planowanym promotorem pomocniczym Dr inż. Magdalena Uliniarz.

doktorat2W dniach 20-25 listopada gościć będzie u nas Prof. Nawin Ryan Nannan z Uniwersytetu Antona de Kom w Surinamie. Gość wygłosi serie wykładów w języku angielskim. Wykłady adresowane są głownie do studentów studiów magisterskich i doktoranckich, lecz mają charakter otwarty.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do wysłuchania wykładów na temat:

1. Biogas based systems. Termin: poniedziałek, 20 listopada, godz. 8.30-10.00, sala C 202,

2. Renewable Energy (Hydropower, geothermal), Termin: poniedziałek 20 listopada, godz 15.00-16.30, sala C204,

3. Gaz mixture properties Termin: wtorek 21 listopada, godz 14.15 – 15.45 sala C109

 

Wszystkie wykłady odbędą się w gmachu przy ulicy Konarskiego 22 (stary Wydział Mechaniczny Energetyczny)

 

Ponadto we wtorek 21 listopada, na zebraniu naukowym Instytutu Techniki Cieplnej o godzinie 12.15, prof. Nannan wygłosi wykład nt nadkrytycznych obiegów ORC. Wykład odbędzie się w sali C 109, gmach jak wyżej.

Zapraszam także wszystkich zainteresowanych do wysłuchania tego wykładu.

Pobyt prof. Nannana w Gliwicach finansowany jest ze środków programu Erasmus+ akcja KA 107.

 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką wykładów.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki

 

 

Profesor Jan Szargut, urodził się 9 września 1923 roku we Lwowie. Tam spędził swoje młodzieńcze lata uczęszczając do szkoły podstawowej i średniej. W roku 1941 zdał maturę, a w 1942 rozpoczął studia, w czasie okupacji niemieckiej, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Działała ona wówczas pod nazwą „Technische Fachkurse”. Po wojnie, w 1946 roku, w ramach przesiedleń ludności przeniósł się do Gliwic. Tu kontynuował studia w Politechnice Śląskiej. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1948 roku podejmując jednocześnie pracę jako starszy asystent w Katedrze Teorii Maszyn Cieplnych. W latach 1951 ÷ 1954 profesor Szargut uczestniczył w studiach doktoranckich. W 1955 roku obronił doktorat pt. “Równania bilansowe wynikające z I i II zasady termodynamiki”. Promotorem był wybitny polski termodynamik – profesor Stanisław Ochęduszko. W 1957 roku prof. Szargut objął kierownictwo nowo utworzonej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Katedry Energetyki Cieplnej. Kierował nią do 1969 roku. W 1962 roku profesor Szargut uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1969 roku profesora zwyczajnego. W latach 1960 ÷ 1962 profesor Szargut był dziekanem Wydziału Mechanicznego-Energetycznego Politechniki Śląskiej. W latach 1969 – 1971 był kierownikiem Katedry Podstaw Techniki Cieplnej, a od 1971 roku dyrektorem Instytutu Techniki Cieplnej. Piastował tę funkcję do czasu przejścia na emeryturę w 1993 roku. W 1976 roku profesor Szargut został powołany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. W 1989 roku został członkiem rzeczywistym PAN. Ta prestiżowa nominacja była ukoronowaniem jego wybitnych osiągnięć i pozycji w światowej i krajowej nauce. Profesor jest doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej, Politechniki Częstochowskiej oraz Akademii Górniczo-Hutnicznej w Krakowie. W światowej nauce jest szczególnie znany za swoje osiągnięcia w dziedzinie analizy egzergetycznej. Profesor był uhonorowany szeregiem nagród i wyróżnień, między innymi takimi państwowymi odznaczeniami jak: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski i Oficerski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Dla swoich wychowanków i współpracowników profesor był i pozostanie zawsze wzorem najwyższej solidności i wiedzy.

 

Żegnamy Profesora Jana Szarguta wybitnego specjalistę z dziedziny termodynamiki i energetyki cieplnej.

Wyrazy współczucia rodzinie  i bliskim  Składają Pracownicy Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej

 

 

Szargut.jpg

Profesor Jan Szargut przemawia podczas Międzynarodowej Konferencji  

Contemporary Problems of Thermal Engineering Conference, CPOTE 2012

Gliwice, Wrzesień 2012

 

 

W dniu 10 listopada br. na Uniwersytecie Federalnym w Santa Catarina (UFSC) odbędzie obrona pracy doktorskiej studenta z Brazyli Williana Nadaletti. Praca doktorska pt. " Biogas, hydrogen and syngas utilization in the public transport sector and rice agroindustry: study of energy potential of waste and pollutant emissions” częściowo była realizowana na Politechnice Śląskiej w Instytucie Techniki Cieplnej w ramach programu Erasmus Mundus.

Promotorami pracy są:

prof. Paulo Belli Filho, Uniwersytet Federalny, Santa Catarina

dr hab. inż. Grzegorz Przybyła, Politechnika Śląska Instytut Techniki Cieplnej

 

 

 wspbrazylia.JPG

 

Od lewej: dr hab. inż. Grzegorz Przybyła, mgr Willian Nadaletti, prof. Andrzej Szlęk – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

 

 

 

 

Podczas pobytu w Instytucie Techniki Cieplnej, doktorant Willian Nadaletti realizował prace eksperymentalne związane z wykorzystaniem biogazu z dodatkiem wodoru oraz gazu o  składzie zbliżonym do gazu ze zgazowania łuski ryżowej jako paliwa do silnika o zapłonie iskrowym. Do tej pory, wyniki badań zostały opublikowane w postaci dwóch artykułów w  czasopiśmie International Journal of Hydrogen Energy.

W dniu 14 listopada br. na Uniwersytecie Federalnym, Santa Catarina dr hab. inż. Grzegorz Przybyła wygłosi wykład dotyczący energetycznego wykorzystania biopaliw gazowych. Planowane jest również spotkanie, którego tematem będzie omówienie możliwości realizacji wspólnych projektów badawczych.