nagrodaAbsolwent ITC Mikołaj Mastrowski laureatem konkursu "The Best PROGRES 3 Master Thesis Award 2018". Mgr inż. Mikołaj Mastrowski zdobył pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie na najlepszą pracę magisterską "The Best PROGRES 3 Master Thesis Award 2018", organizowanego w ramach działań konsorcjum Progres 3 w kategorii: surowce, energetyka i ochrona środowiska. Promotorami pracy magisterskiej byli dr hab. inż. Jacek Smołka, Prof. w Pol. Śl. oraz Prof. Armin Hafner z Norwegian University of Science and Technology w Trondheim w Norwegii. Wiecej szczegółów na stronie: http://progres3.vsb.cz/en/news/?fbclid=IwAR2RqJVSHFLBPHSHDDZeJT4DoWgpZSnUK53YoIyezjmIigAaPnhtLMekWNg

PBL2018-2.jpgW wyniku przeprowadzonego na Politechnice Śląskiej konkursu 11 projektów interdyscyplinarnych zespołów, w skład których wchodzą pracownicy oraz studenci Wydziału IŚiE, zakwalifikowanych zostało do realizacji  w ramach Indywidualnych Programów Studiów ze wsparciem finansowym w semestrze zimowym 2019/2020.  

Wśród nich znalazły się 2 projekty których opiekunami są pracownicy Instytutu Techniki Cieplnej

Technologie symulacyjne w przetwórstwie tworzyw sztucznych (opiekun dr M. Rojczyk).

- Analiza, modelowanie i badanie in vitro przepływu czerwonych krwinek kanałach urządzeń mikroprzepływowych (opiekun główny dr Z. Ostrowski),

Kształcenie w ramach PBL (Project Based Learning) jest zorientowane projektowo i polega za zastąpieniu części zajęć zajęciami polegającymi na realizacji, w niewielkich grupach studenckich (4-6 osób), konkretnych interdyscyplinarnych projektów związanych z ideą Przemysłu 4.0. Kształcenie w formie PBL pozwala na zaangażowanie studentów w badania naukowe i prace rozwojowe oraz umożliwia wykreowanie ich innowacyjnego myślenia.

Projekty są realizowane w ramach III-go konkursu finansowania Indywidualnych Programów Studiów realizowanych w formie PBL w ramach projektu "Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

nagrodazostrowski1.jpgRozwiązanie pt. "Urządzenie mikroprzepływowe uFluidics i sposób prowadzenia hodowli komórkowych 3D w warunkach odzwierciedlających środowisko in vivo", którego współautorami są dr inż. Ziemowit Ostrowski oraz mgr inż. Maria Gracka, zostało uhonorowane złotym medalem konkursu INTARG oraz nagrodą specjalną Chorwackiego Stowarzyszenia Wynalazców. Nagrodzone rozwiązanie jest wynikiem prac interdyscyplinarnego zespołu pracowników Wydziałów AEiI, Chemicznego oraz IŚiE, którego prace koordynuje w ramach Centrum Biotechnologii PŚ dr inż. Sebastian Student (AEiI).

Nagrody przyznane zostały podczas XII Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2019, które odbyły się 4-5 czerwca 2019 r. w Katowicach. Jest to renomowane forum spotkań przedstawicieli świata nauki, przemysłu i biznesu. Podczas targów prezentowane są wynalazki i innowacyjne rozwiązania z różnych branż, mających zastosowanie w przemyśle, w ochronie środowiska, w medycynie, a także poprawiające bezpieczeństwo, jakość i higienę życia. Jury, oceniając zgłoszone rozwiązania, brało pod uwagę następujące kryteria: poziom innowacyjności, zapotrzebowanie rynku na dany produkt, porównanie z odpowiednikami światowymi, poziom zaawansowania – gotowości technicznej TRL, możliwości wdrożenia i komercjalizacji, efekty ekonomiczne i społeczne.

konkzbulinski2019.jpgOGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ADIUNKT NAUKOWY W RAMACH PROJEKTU NCN – konkurs OPUS 14

Nazwa Jednostki: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej – Gliwice

Nazwa stanowiska: adiunkt naukowy

Wymagania:

 • Stopień doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny Inżynieria Mechaniczna lub pokrewne.
 • Doświadczenie w wykonywaniu analiz CFD, w szczególności znajomość programu ANSYS Fluent i umiejętność realizacji obliczeń w tym oprogramowaniu z wykorzystaniem takich technik jak: dynamic mesh, sliding mesh i overset mesh:
  1. Autorstwo lub współautorstwo minimum 2 publikacji z tematyki modelowania CFD w czasopismach znajdujących się w części A wykazu czasopism opublikowanego przez MNiSW i/lub renomowanych wydawnictwach naukowych (autorstwo powinno być potwierdzone kopią pierwszych stron publikacji);
  2. Uczestnictwo w minimum 2 szkoleniach organizowanych przez ośrodki zagraniczne o tematyce CFD (potwierdzone certyfikatem lub innym dokumentem) ;
 • Znajomość komercyjnego oprogramowania do prowadzenia analiz CFD Ansys Fluent oraz techniki funkcji użytkownika (UDF – User Defined Functions) w programie ANSYS Fluent (potwierdzona publikacjami).
 • Znajomość języka programowania FORTRAN (potwierdzona publikacjami);
 • Znajomość oprogramowania CAD (np.: Catia v5, Ansys Design Modeler) – potwierdzona publikacjami;
 • Znajomość tematyki optymalizacji oraz metod optymalizacyjnych (potwierdzona publikacjami);
 • Dwumiesięczny staż zagraniczny lub sześciomiesięczny staż krajowy w jednostkach naukowo-badawczych, przemysłowych lub samorządowych
 • Doświadczenie w planowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów (potwierdzona publikacjami);
 • Biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona osobistym wygłoszeniem referatów na minimum 3 recenzowanych międzynarodowych konferencjach naukowych lub stosownym certyfikatem (przynajmniej na poziomie B2) ;
 • W przypadku Kandydatów obcokrajowców biegła znajomość języka polskiego potwierdzona publikacjami w tym języku oraz publiczną prezentacją prac.

Opis zadań:

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyła w realizacji zadań projektu NCN OPUS (nr rej. 2017/27/B/ST8/02298, Heurystyczny algorytm optymalizacyjny ze sprzężoną generacją modeli zredukowanych do obliczeń turbin wiatrowych). Do zadań będzie należało między innymi:

 • Rozwijanie dwu- i trójwymiarowych modeli numerycznych turbin wiatrowych z pionową osią obrotu (VAWT). Prowadzenie obliczeń symulacyjnych pracy turbin działających w oparciu o siłę nośną oraz opór aerodynamiczny. Weryfikacja oraz walidacja wyników obliczeń w oparciu o dane eksperymentalne dostępne w literaturze.
 • Opracowanie heurystycznego algorytmu optymalizacyjnego w oparciu o jedną z rozważanych metod: Algorytmu Ewolucyjnego, Algorytmu Roju, Symulowanego Wyżarzania lub algorytmu Ewolucji Różnicowej.
 • Przeprowadzenie obliczeń optymalizacyjnych kształtu łopatek turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu, zarówno dla konstrukcji działających w oparciu o opór aerodynamiczny jak i siłę nośną.
 • Zapewnienie wsparcia podczas wykonywania pomiarów eksploatacyjnych opracowanych konstrukcji turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu.
 • Analiza, weryfikacja oraz publikacja wyników badań i obliczeń.

 

Termin składania ofert: 1 lipca 2019

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów (w dwóch egzemplarzach):

 • Podanie;
 • Kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie Pol. Śl.);
 • Odpisy dyplomów;
 • Życiorys zawodowy oraz odpowiednio informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, a także informację o kierunku swej dalszej działalności;
 • Opinię co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego;
 • Oświadczenie o czynnej znajomości języka obcego nowożytnego;
 • Oświadczenie, że Politechnika będzie podstawowym miejscem pracy.

Wymienione dokumenty należy złożyć w Biurze Dziekana  Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice; ul. Konarskiego 18 do dnia 1 lipca 2019.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice; ul. Konarskiego 18 do dnia 1 lipca 2019. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie 30 dni od dnia 1.07.2019.

Adiunkta wyłoni komisja konkursowa, której przewodniczyć będzie dr inż. Zbigniew Buliński.