Image ImageImageImageImage

Projekt badawczy rozwojowy nr R06 009 03

Opracowanie technologii niskoemisyjnego spalania paliw stałych - węgla

i biomasy, w kotłach małej mocy oraz strategii ich wdrażania

Okres realizacji: 01.10.2007 – 31.03. 2011

 

Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie niskoemisyjnej technologii spalania paliw stałych - węgla i stałych biopaliw w kotłach o mocy < 1MWth, zwłaszcza wegla kamiennego, uwzględniającej zarówno aktualna bazę surowcowa wegla dla gospodarki komunalnej oraz jej rozwój, jak i strategie UE w zakresie jakości powietrza. Celem było tak e opracowanie pilota owego pakietu narzędzi, dla województwa śląskiego, niezbędnych w strategii działania jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie planowania zaopatrzenia w energie, na rzecz redukcji emisji PM10 i PM2.5, metali cie kich i innych toksycznych zanieczyszczeń powodowanej spalaniem paliw stałych w indywidualnym ogrzewnictwie i w gospodarce komunalnej, i równoczesnego dostosowania jakości powietrza do wymagan Dyrektyw UE, zwłaszcza Dyrektywy CAFE.

 

Zakres badawczy projektu: Prace badawczo-rozwojowe obejmowały 17 zadan badawczych związanych z trzema podstawowymi obszarami niezbędnymi dla osiagniecia zało onych celów w zakresie: badania procesu spalania paliw stałych w warstwie w instalacjach małej mocy, badania procesu oczyszczania spalin oraz badan stanu techniki, technologii i uregulowań prawnych optymalnego technicznie, ekologicznie i ekonomicznie spalania paliw stałych, zwłaszcza węgla w kotłach małej mocy (<1 MWth) i opracowanie pakietu narzędzi dla wdra żania nowoczesnych technologii w indywidualnym ogrzewnictwie i gospodarce komunalnej na rzecz redukcji niskiej emisji powodowanej spalaniem paliw stałych w tych sektorach.

 

Zespół realizujący projekt:

Kierownik projektu: Dr inż. Krystyna Kubica

Wykonawcy pracy:

Ze strony Instytutu Techniki Cieplnej:

Dr inż. Krystyna Kubica

Prof. dr hab. in . Andrzej Szlek

Dr inż. Rafał Czekalski

Mgr inż. Michał Chabinski

Mgr inż. Rafał Buczynski

Mgr inż. Anna Katelbach

Mgr inż. Magdalena Widuch

Jakub Rainczak

 

Ze strony Katedry Aparatury Chemicznej i Procesowej:

Dr inż. Robert Kubica

Dr inż. Wojciech Mokrosz

Mgr inż. Maksymilian Gadek

 

 

Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Slaskiej w Gliwicach, ul. Konarskiego 22, 44-100 Gliwice,

http://www.itc.polsl.pl. Praca jest realizowana z wykorzystaniem infrastruktury Instytutu Techniki

Cieplnej. 

 

Dokumenty do pobrania

  • rezultaty projektu (pobierz plik PDF )
  • współpraca naukowo-techniczna (pobierz plik PDF )
  • zaproszenie na konferencję (pobierz plik PDF
  • informacja o konferencji (pobierz plik  PDF
  • program konferencji (pobierz plik PDF)