Wstęp

W roku 2004 Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej obchodził rocznicę stulecia swojej tradycji. W roku 1904 bowiem została powołana w Szkole Politechnicznej we Lwowie Katedra Teorii Maszyn Cieplnych, której kierownictwo objął profesor Tadeusz FIEDLER. Ciągłość tradycji między Politechniką Lwowską i Politechniką Śląską zawdzięcza Instytut profesorowi Stanisławowi OCHĘDUSZCE. W roku 1934 prof. OCHĘDUSZKO objął kierownictwo Katedry Teorii Maszyn Cieplnych Politechniki Lwowskiej i sprawował je (za wyjątkiem początków okupacji niemieckiej) do roku 1946. W tym roku opuścił Lwów i przybył na Śląsk. W Gliwicach w Politechnice Śląskiej zorganizował od podstaw Katedrę Teorii Maszyn Cieplnych i kierował nią do roku 1969.

21. czerwca 2004 w auli im. prof. OCHĘDUSZKI na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, z udziałem JM Rektora prof. dr hab. inż. Wojciecha ZIELIŃSKIEGO i władz Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki z dziekanem prof. dr hab. inż. Michałem BODZKIEM na czele oraz gośćmi z przemysłu i wielu uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie, odbyły się główne uroczystości jubileuszowe. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Państwowego Politechniki Lwowskiej w osobach prorektora prof. Yevhena P. PISTUNA i prof. Josipa MISAKA. Po powitaniu gości i przemówieniach Rektora i Dziekana dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej prof. dr hab. inż. Andrzej ZIĘBIK omówił historię stu lat rozwoju termodynamiki i energetyki cieplnej we Lwowie i w Gliwicach. W uroczystości uczestniczył honorowy gość Jubileuszu prof. dr hab. inż. Jerzy BUZEK, były premier RP, który w swoim wystąpieniu nawiązał do wspomnień z okresu studiów w śląskiej szkole termodynamiki. Następnie prof. dr inż. Jan SZARGUT omówił cechy charakterystyczne lwowskiej i śląskiej szkoły termodynamiki i energetyki cieplnej, zaś Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej prof. Zbigniew GNUTEK przedstawił kontynuację tradycji lwowskiej termodynamiki we Wrocławiu. Prof. Yevhen PISTUN omówił historię Politechniki Lwowskiej po roku 1946 i problemy którymi żyje uczelnia obecnie. W imieniu gości zagranicznych przemawiali prof. Roman WEBER (również wychowanek śląskiej szkoły termodynamiki) i prof. Rudolf JESCHAR, obaj z Uniwersytetu Technicznego w Clausthal. Przedstawiciele przemysłu w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie śląskiej szkoły termodynamiki i energetyki cieplnej dla rozwoju polskiej energetyki.

Po uroczystości w Gliwicach uczestnicy II Międzynarodowej Konferencji CONTEMPORARY PROBLEMS OF THERMAL ENGINEERING wyjechali do Ustronia. Z okazji Jubileuszu ukazało się wydawnictwo okolicznościowe pt. "Stulecie tradycji Instytutu Techniki Cieplnej” i Informator o działalności naukowo-badawczej Instytutu Techniki Cieplnej w latach 2002-2003.

Lwowskie tradycje

Katedra Teorii Maszyn Cieplnych Politechniki Lwowskiej powstała w roku 1904, w wyniku podziału Katedry Mechaniki i Teorii Maszyn na dwie Katedry: Teorii Maszyn Cieplnych oraz Mechaniki Technicznej. Kierownikiem Katedry Teorii Maszyn Cieplnych został prof. Tadeusz FIEDLER, który był również kierownikiem macierzystej katedry od roku 1894. Należy dodać, że Szkoła Politechniczna we Lwowie była w latach 1844-1915 była jedyną polską uczelnią techniczną. We Lwowie były więc tworzone fundamenty polskich naukowych technicznych.

 

Image

Prof. inż. Tadeusz FIEDLER

 

Prof. Tadeusz FIEDLER kierował Katedrą Teorii Maszyn Cieplnych PL w latach 1904-29. Dwukrotnie pełnił funkcję rektora i dwukrotnie funkcję prorektora Politechniki Lwowskiej. Był bardzo dobrym wykładowcą. Wychował wielu wybitnych termodynamików: Romana WITKIEWICZA, Bohdana STEFANOWSKIEGO, Wiesława CHRZANOWSKIEGO, Ludwika EBERMANA, Stanisława OCHĘDUSZKĘ i innych. Prof. FIEDLER był też pionierem budowy nowoczesnych laboratoriów i zakładów naukowych w Polsce, stanowiących o renomie Uczelni. Zorganizował Mechaniczną Stację Doświadczalną i Laboratorium Kalorymetryczne, a w roku 1913 powierzył doc. Bohdanowi STEFANOWSKIEMU zadanie budowy Laboratorium Maszynowego. Akademia Nauk Technicznych w Warszawie powołała go na członka rzeczywistego, a uczelnia nadała mu tytuł doktora honoris causa. Z Katedry Teorii Maszyn Cieplnych wyłoniły się w Politechnice Lwowskiej nowe katedry: Katedra Budowy Pomp i Silników Wodnych (w roku 1911), Katedra Budowy Silników Tłokowych (1912) i Katedra Pomiarów Maszynowych (1917).

 

Image 

Prof. dr hab. inż. Roman WITKIEWICZ (1886-1941)

 

W latach 1929-34 opiekę naukową nad Katedrą Teorii Maszyn Cieplnych, wobec braku potencjalnego następcy prof. FIEDLERA, sprawował prof. dr hab. inż. Roman WITKIEWICZ, kierownik Katedry Pomiarów Maszynowych i Laboratorium Maszynowego Politechniki Lwowskiej. Prof. Roman WITKIEWICZ był wychowankiem Politechniki Lwowskiej. Promotorem jego pracy doktorskiej (Spalanie izobaryczne w motorze gazowym, 1915 r.) był prof. Ludwik EBERMAN, światowej sławy konstruktor silników Diesla. Habilitował się w roku 1917, a 1921objął kierownictwo Katedry Pomiarów Maszynowych i podjął od początku budowę Laboratorium Maszynowego, które zostało ukończone w roku 1925. Prof. Roman WITKIEWICZ skupił wokół siebie grono uzdolnionych uczniów. Stworzył własną szkołę naukową. Imponująca jest liczba wybitnych uczniów Profesora, którzy po II wojnie światowej zajmowali stanowiska profesorów w polskich uczelniach (Jan BOSCH, Stanisław CHRZANOWSKI, Stanisław OCHĘDUSZKO, Witold OKOŁO-KUŁAK, Witold ROSNER, Fryderyk STAUB, Stanisław STEINDEL, Kazimierz SULIMA-SZAWŁOWSKI, Zbigniew WERNICKI, Wiktor WIŚNIOWSKI, Eliasz ZIELSKI i Zdzisław ZIÓŁKOWSKI).

Bogactwo tematyczne, skala i ciężar gatunkowy zagadnień naukowo-badawczych opracowywanych w Katedrze Pomiarów Maszynowych i w Laboratorium Maszynowym sprawiały, że dorównywały one osiągnięciom najlepszych instytutów naukowych na świecie. W roku 1925 prof. Roman WITKIEWICZ powołał tzw. grupy ruchowe, których celem było prowadzenie racjonalnej gospodarki energetycznej w polskiej gospodarce. Na Wydziale Mechanicznym Politechnice Lwowskiej organizował kształcenie specjalistów inżynierii chemicznej. Badania prof. Romana WITKIEWICZA w zakresie energetyki gazowniczej i tego co dzisiaj nazywa się generacją rozproszoną w energetyce, wyprzedziły badania światowe w tych dziedzinach więcej niż o pół wieku. Profesor Roman WITKIEWICZ został zamordowany we Lwowie w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku przez niemieckiego okupanta.

W roku 1934 kierownictwo Katedry Teorii Maszyn Cieplnych objął doc. dr inż. Stanisław OCHĘDUSZKO. Był wychowankiem Politechniki Lwowskiej. Już w czasie studiów został zatrudniony w Katedrze Pomiarów Maszynowych przez prof. WITKIEWICZA. Doktorat obronił w Politechnice Monachijskiej u prof. Wilhelma NUSSELTA. Habilitował się w Politechnice Lwowskiej w roku 1936, a rok później został profesorem nadzwyczajnym. Katedrą we Lwowie kierował do połowy roku 1946, kiedy to postanowił wyjechać do Gliwic, aby kontynuować pracę w Politechnice Śląskiej.

Śląskie tradycje

W Gliwicach prof. Stanisław OCHĘDUSZKO prawie z niczego stworzył to co później nazwano śląską szkołą termodynamiki. W latach 1947-50 organizował też Katedrę Teorii Maszyn Cieplnych oraz Laboratorium Kalorymetryczne w Politechnice Wrocławskiej.

 

Image 

Prof. dr hab. inż. Stanisław OCHĘDUSZKO (1899-1969)

 

Z jego inicjatywy w roku 1953 utworzono w Politechnice Śląskiej Wydział Mechaniczno-Energetyczny, którego był organizatorem i pierwszym dziekanem. W Politechnice Wrocławskiej prof. Stanisław OCHĘDUSZKO jest uważany za jednego z głównych twórców tamtejszego Wydziału Mechanicznego-Energetycznego, który powstał w roku 1954. W czasach powojennych Katedra prof. Stanisława OCHĘDUSZKI wspomagała naukowo i dydaktycznie inne katedry w polskich uczelniach. Prof. Witold OKOŁO-KUŁAK kierował w latach 1950-53 Katedrą Teorii Maszyn Cieplnych w Politechnice Gdańskiej. W Politechnice Śląskiej oraz w innych uczelniach pracowali lub pracują dalej wychowankowie lwowskiej i śląskiej szkoły termodynamicznej prof. OCHĘDUSZKI: prof. Witold OKOŁO-KUŁAK - Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska i Politechnika Śląska, prof. Jan SZARGUT - Politechnika Śląska, prof. Czesław GRACZYK - Politechnika Śląska, prof. Jan SENTEK - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Krakowska, prof. Ludwik MILLER - Politechnika Śląska, prof. Józef FOLWARCZNY - Politechnika Śląska, prof. Zbigniew PIETRZYK - Politechnika Śląska i Politechnika Krakowska, prof. Stanisław DAWIDOWICZ - Politechnika Częstochowska i AGH, prof. Stanisław Jerzy GDULA - Politechnika Śląska i Politechnika Łódzka, prof. Tadeusz BES - Politechnika Szczecińska i Wyższa Szkoła Wojskowa w Hamburgu, prof. Józef PIENTKA - Politechnika Poznańska, prof. Jan SKŁADZIEŃ i prof. Jerzy TOMECZEK - Politechnika Śląska.

Po przyjeździe do Gliwic prof. Stanisław OCHĘDUSZKO uznał, że teraz jego głównym zadaniem jest kształcenie inżynierów. Przetłumaczył podręczniki termodynamiki i gospodarki cieplnej profesorów NUSSELTA i BOYA, aby dać młodzieży szybką pomoc dydaktyczną. W latach 1953-55 opublikował trzytomowe dzieło Teoria Maszyn Cieplnych, która na wiele lat stała się podstawą wykształcenia polskich energetyków. Otrzymał za to nagrodę państwową i nagrodę honorową wydawnictwa. W roku 1964 ukazała się Termodynamika stosowana, ostatnie wielkie dzieło Profesora Stanisława OCHĘDUSZKI. W roku 1956 prof. Stanisław OCHĘDUSZKO został wybrany (po raz pierwszy w wolnych wyborach) rektorem Politechniki Śląskiej. W roku 1961 został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Trudno jest wymienić, w tym krótkim opracowaniu, wszystkie funkcje, które prof. OCHĘDUSZKO pełnił w Politechnice Śląskiej i poza nią. Jego biogram zamieściła Wielka Encyklopedia PWN. W październiku roku 1969 prof. Stanisław OCHĘDUSZKO odszedł na emeryturę. Zmarł w grudniu tego roku. Wcześniej otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej. Do dnia dzisiejszego żywa jest pamięć Profesora OCHĘDUSZKI w Politechnice Śląskiej (działa Koło Naukowe Studentów Jego imienia, Medal im. Prof. Stanisława OCHĘDUSZKI przyznaje się zasłużonym ludziom dla rozwoju Wydziału i energetyki, organizuje się jubileuszowe sesje naukowe itp.).

Kontynuatorem tradycji lwowskiej i śląskiej szkoły termodynamiki był i dalej pozostaje prof. Jan SZARGUT. Jego badania z dziedziny analizy egzergetycznej w latach 60-tych i 70-tych wyprzedziły badania światowe. Profesor był prekursorem zastosowania rachunku wyrównawczego w technice cieplnej. Zainspirował badania systemowe w energetyce przemysłowej oraz zastosowania metod numerycznych w przepływie ciepła. Jest niekwestionowanym liderem polskiej szkoły energetyki cieplnej. Do Jego wychowanków należą: prof. Zygmunt KOLENDA - AGH, prof. Teresa STYRYLSKA i prof. Kazimierz MACZEK - Politechnika Krakowska, prof. Jacek ŻELKOWSKI - TU Clausthal profesorowie Edward KOSTOWSKI, Andrzej ZIĘBIK, Joachim KOZIOŁ, Janusz WANDRASZ, Janusz SKOREK, Zbigniew RUDNICKI - Politechnika Śląska oraz doc. Antoni GUZIK - Politechnika Opolska.

Prof. Jan SZARGUT rozpoczął studia w roku 1942 w Politechnice Lwowskiej, a ukończył je na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej w 1948. Już w czasie studiów podjął pracę w Katedrze Teorii Maszyn Cieplnych i kontynuował ją po ich zakończeniu. W roku 1955 doktoryzował się z analizy egzergetycznej, a dwa lata później objął kierownictwo Katedry Energetyki Cieplnej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. W roku 1962 doc. Jan SZARGUT został mianowany profesorem nadzwyczajnym. W roku 1965 ukazała się unikatowa w skali światowej monografia pt. Egzergia opracowana przez prof. Jana SZARGUTA i doc. Ryszarda PETELĘ.

 

Image 

Prof. dr inż. Jan SZARGUT

 

W roku 1969 nastąpiło połączenie Katedry Teorii Maszyn Cieplnych i Katedry Energetyki Cieplnej. Utworzono Katedrę Podstaw Techniki Cieplnej, którą przemianowano w roku 1971 na Instytut Techniki Cieplnej. Kierownictwo Katedry i Instytutu powierzono prof. Janowi SZARGUTOWI, a zastępcami dyrektora zostali: do spraw nauki - doc. dr hab. inż. Józef FOLWARCZNY, a do spraw nauczania - doc. dr hab. inż. Ryszard PETELA. Samodzielnymi pracownikami Instytutu byli wówczas również: prof. dr hab. inż. Witold OKOŁO-KUŁAK, doc. dr hab. inż. Stanisław J. GDULA i doc. dr inż. Władysław ŁUKASZEK. W Instytucie rozpoczęły działalność cztery zakłady naukowo-dydaktyczne: Termodynamiki i Przepływu Ciepła, Gospodarki Cieplnej, Inżynierii Jądrowej i Techniki Spalania.

Tradycja śląska Instytutu Techniki Cieplnej jest związana także z historią Katedry Silników Spalinowych Politechniki Śląskiej, która została powołana w 1945 roku w Krakowie. W listopadzie tego samego roku została przeniesiona do Gliwic na Wydział Mechaniczny. Pierwszym jej kierownikiem był profesor Kazimierz SULIMA-SZAWŁOWSKI, który był uczniem profesora Ludwika EBERMANA. W roku 1953 Katedra Silników Spalinowych weszła w skład Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. W roku 1957 Katedrę Silników Spalinowych przemianowano na Katedrę Cieplnych Maszyn Tłokowych, a jej kierownictwo objął zastępca profesora Eryk PRUGAR. W wyniku dalszej reorganizacji w roku 1969 Katedra Cieplnych Maszyn Tłokowych została przekształcona w Katedrę Eksploatacji Pojazdów, a jej kierownikiem został doc. dr inż. Eryk PRUGAR. Katedra ta weszła w roku 1971 w skład Instytutu Transportu i Komunikacji, którego organizatorem i dyrektorem był profesor Eryk PRUGAR. W roku 1973 zespół profesora PRUGARA przeszedł do Instytutu Techniki Cieplnej jako Zakład Silników Spalinowych.

Przez 33 lata istnienia Instytutu trwała w nim wzmożona praca naukowo-dydaktyczna. Wydano 39 książek, z których część była wielokrotnie wznawiana. A oto ważniejsze tytuły: Energetyka cieplna w hutnictwie, Termodynamika, Teoria procesów cieplnych, Analiza termodynamiczna i ekonomiczna w energetyce przemysłowej - wszystkie autorstwa profesora Jana SZARGUTA, Podstawy energetyki cieplnej - autorzy prof. prof. Jan SZARGUT i Andrzej ZIĘBIK, Exergy Analysis of Thermal, Chemical and Metallurgical Processes - prof. Jan SZARGUT i inni, Przewodzenie ciepła - praca zbiorowa pod redakcją prof. Stanisława GDULI, Mathematical Modelling of Energy Management Systems in Industrial Plants - prof. Andrzeja ZIĘBIKA, Thermal Analysis of the Convective Three-Stream Heat Exchangers - prof. Jana SKŁADZIENIA, Modelowanie numeryczne pól temperatury i Przemysłowa energia odpadowa - prace zbiorowe zespołu prof. Jana SZARGUTA, Promieniowanie cieplne i Przepływ ciepła - prof. Edwarda Kostowskiego, Inverse Thermal Problems - prof. prof. Kazimierza KURPISZA i Andrzeja NOWAKA, Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy - prof. Janusza SKORKA, Modelowanie matematyczne radiacyjnego przepływu energii - prof. Zbigniewa RUDNICKIEGO, Niskoemisyjne spalanie - prof. Ryszarda WILKA. W Instytucie opracowano 40 podręczników akademickich. Wiele z nich było wykorzystywanych w innych ośrodkach akademickich.

Od 1971 roku 17 pracowników Instytutu uzyskało stopień doktora habilitowanego, a 84 pracowników Instytutu i spoza Instytutu uzyskało stopień doktora nauk technicznych. W latach 1971-2003 ponad 1600 absolwentów wykonało i obroniło prace dyplomowe magisterskie oraz inżynierskie z następujących specjalności: gospodarka cieplna, inżynieria jądrowa, silniki spalinowe, chłodnictwo, energetyka gazowa i ochrona środowiska.

Prof. dr inż. Jan SZARGUT został powołany w 1976 roku na członka korespondenta, a w roku 1989 na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk. Opublikował około 280 artykułów naukowych (w tym 60 za granicą). Napisał 20 książek i 12 podręczników akademickich. Był promotorem 28 zakończonych przewodów doktorskich. Na konferencjach naukowych przedstawił około 130 referatów (w tym 40 za granicą). Otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej. Otrzymał najwyższe odznaczenia państwowe (m. in. Krzyż Kawalerski, Krzyż Oficerski i Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski), 12 nagród Ministra I i II stopnia oraz wiele nagród Rektora. Profesor Jan SZARGUT kierował Instytutem Techniki Cieplnej do roku 1993, kiedy to przeszedł na emeryturę pozostając czynnym pracownikiem Instytutu po dziś dzień.

Od roku 1993 funkcję dyrektora Instytutu pełni prof. dr hab. inż. Andrzej ZIĘBIK. Prof. Andrzej ZIĘBIK jest również przewodniczącym Prezydium Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN oraz członkiem Prezydium Komitetu Problemów Energetyki PAN. Pełni również funkcję przewodniczącego Komisji Energetyki Oddziału PAN w Katowicach. W latach 1994 i 1997 był wybierany do Komisji Badań Stosowanych Komitetu Badań Naukowych. W latach 1998-2001, powołany przez premiera, był członkiem Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Image 

Prof. dr hab. inż. Andrzej ZIĘBIK

 

Praca naukowa prof. Andrzeja ZIĘBIKA jest skupiona w dziedzinie energetyki cieplnej. Jest autorem lub współautorem 240 publikacji (95 artykułów i 145 opublikowanych referatów), 7 książek i monografii oraz 8 podręczników akademickich. Prof. Andrzej ZIĘBIK był dotychczas promotorem 8 zakończonych przewodów doktorskich (6 z wyróżnieniem). Jego opracowania z dziedziny analizy systemowej w energetyce przemysłowej należą do pionierskich. Odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu odrodzenia Polski. Otrzymał 5 nagród Ministra.

W latach 1971-2006 tytuły profesorskie otrzymali następujący pracownicy Instytutu: Józef FOLWARCZNY, Stanisław J. GDULA, Ryszard PETELA, Eryk PRUGAR, Janusz WANDRASZ, Andrzej ZIĘBIK, Edward KOSTOWSKI, Stefan POSTRZEDNIK, Jan SKŁADZIEŃ, Ryszard WILK, Joachim KOZIOŁ, Janusz SKOREK, Zbigniew RUDNICKI, Ryszard BIAŁECKI oraz Andrzej J. NOWAK. Pracownicy Instytutu pełnili w Politechnice Śląskiej ważne funkcje organizacyjne. Prof. Ryszard PETELA został wybrany w 1981 Rektorem Politechniki Śląskiej (odwołany w czasie stanu wojennego). Prof. Józef FOLWARCZNY był przez 4 kadencje dziekanem i przez 2 kadencje prodziekanem Wydziału Mechanicznego Energetycznego. Profesorowie Jan SKŁADZIEŃ i Ryszard WILK przez dwie kadencje byli dziekanami Wydziału. Obecnie prof. Ryszard WILK jest prorektorem Politechniki Śląskiej. Funkcje prodziekanów pełnili: Eryk PRUGAR, Edward KOSTOWSKI, Jan NADZIAKIEWICZ, Henryk GÓRNIAK i Janusz SKOREK. Prof. Joachim KOZIOŁ jest dyrektorem Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku.

 

Pracownicy Instytutu Techniki Cieplnej w 1980 roku

 

Instytut owocnie współpracował i nadal współpracuje z krajowym przemysłem rozwiązując dla niego wiele ważnych problemów naukowo-technicznych (około 60 wdrożeń i ponad 50 patentów oraz wzorów użytkowych). Pracownicy Instytutu uzyskali wiele grantów krajowych i uczestniczyli (np. program TEMPUS) oraz uczestniczą w programach międzynarodowych. W ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej Instytut uzyskał status Centrum Doskonałości OPTI_Energy Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems and Processes. Koordynatorem Centrum był prof. Ryszard BIAŁECKI.

We wrześniu 2006 roku dyrektorem Instytutu Techniki cieplnej został prof. Ryszard BIAŁECKI.

II Międzynarodowa Konferencja
CONTEMPORARY PROBLEMS OF THERMAL ENGINEERING

Z okazji Jubileuszu Instytutu Techniki Cieplnej odbyła się w Ustroniu w dniach 21-25 czerwca 2004 roku II Międzynarodowa Konferencja na temat współczesnych problemów energetyki cieplnej. Współorganizatorami konferencji byli: Centrum Doskonałości OPTI_Energy oraz Komisja Energetyki Oddziału PAN w Katowicach. W konferencji wzięło udział 110 osób, w tym około 50 przedstawicieli przemysłu oraz 20 uczestników z zagranicy. Językiem konferencyjnym był angielski.

Obrady konferencji były poświęcone następującej tematyce:

  • współczesne technologie produkcji ciepła, elektryczności i chłodu oraz ich wpływ na środowisko
  • zastosowanie analizy egzergetycznej w technice i ochronie środowiska
  • metody sztucznej inteligencji w badaniach procesów i systemów energetycznych
  • analiza numeryczna w przepływie ciepła
  • wybrane problemy przemysłowej i komunalnej energetyki cieplnej
  • systemy kontroli eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni
  • systemu usuwania CO2 w elektrowniach i elektrociepłowniach

Znani w Europie profesorowie przygotowali referaty na zaproszenie. Profesor John McMULLAN z University of Ulster, Coleraine, naczelny redaktor International Journal of Energy Research wygłosił referat Contemporary Energy Technologies. Key Factors for Development. Profesor Enrico SCIUBBA (University of Rome “La Sapienza”), współautor książki na temat zastosowań sztucznej inteligencji w badaniach procesów i systemów cieplnych, przygotował i przedstawił referat Three Current Artificial Intelligence Applications in the Field of Energy Conversion Systems Design. Profesor Antonio VALERO, dyrektor Centre of Research for Energy Resources and Consumption Uniwersytetu w Saragossie opracował ze współpracownikami i wygłosił referat Control Systems of Running Power and CHP Plants. Performance Monitoring, Cost Assessment and Thermoeconomic Diagnosis. Profesor Giampaolo MANFRIDA z University of Florence przedstawił referat Including CO2 Removal in Power Plants. Nestor polskich termodynamików, profesor Jan SZARGUT, przygotował i wygłosił referat Exergy Application in Technology and Ecology. Uczestnicy konferencji przygotowali 55 referatów, które zostały podzielone na 5 sekcji tematycznych.

Na podkreślenie zasługuje aktywny udział przemysłu, którego przedstawiciele wygłosili 10 referatów. Patronat nad konferencja objął JM Rektor Politechniki Śląskiej profesor Wojciech ZIELIŃSKI. Przewodniczącym Komitetu organizacyjnego był profesor Andrzej ZIĘBIK, a przewodniczącym Komitetu Naukowego profesor Jan SZARGUT. Konferencję wsparło finansowo Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz krajowy przemysł (Południowy Koncern Energetyczny, Elektrownia Opole, Elektrownia Rybnik, Zespół Elektrociepłowni Bytom, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach, Górnośląski Zakład Energetyczny, Energoprojekt Katowice, Metso Automation Polska, Procom-System - Wrocław).