Laboratorium Chłodnictwa znajduje się Budynku C Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ul. Konarskiego 22, w którym również znajduje się Instytut Techniki Cieplnej. Wejście do pomieszczeń Laboratorium Chłodnictwa znajduje się od strony parkingu. Plan pomieszczeń Laboratorium Chłodnictwa (pobierz plik PDF).

Działalność dydaktyczna Laboratorium Chłodnictwa  Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej związana jest z prowadzeniem zajęć laboratoryjnych dla studentów, w ramach programu dydaktycznego następujących przedmiotów:

 • chłodnictwo i eksploatacja
 • urządzenia energetyczne i chłodnicze
 • chłodnictwo i klimatyzacja
 • pomiary urządzeń cieplnych

oraz

 • realizacją prac dyplomowych dotyczących zagadnień chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła.

Wyposażenie dodatkowe układów chłodniczych

 • Termostatyczny zawór rozprężny
Image
 • Manometr chłodniczy
Image
 • Zainstalowany w układzie manometer chłodniczy
Image
 • Połączenie kołnierzowe
Image
 • Przepływomierz czynnika chłodniczego
Image
 • Wziernik cieczy podczas pracy układu
Image
 • Wziernik cieczy 2
Image
 • Wziernik cieczy 2 podczas pracy układu
Image

Sprężarki

 • Hermetyczna sprężarka tłokowa
Image
 • Hermetyczna sprężarka spiralna
Image
 • Półhermetyczna sprężarka tłokowa
Image
 • Sprężarki chłodnicze
Image

Urządzenia chłodnicze

 • Ziębiarka absorpcyjna
Image
 • Klimatyzator: widok na rury parownika i wentylator
Image
 • Klimatyzator
Image
 • Model wymiennika do odzysku ciepła skraplania czynnika chłodniczego
Image
 • Spreżarkowy agregat chłodniczy
Image

 

 • Spreżarkowy agregat chłodniczy
Image
 • Stanowisko do badania klimatyzacji samochodowej
Image
 • Stanowisko do analizy działania zaworów rozprężnych
Image
 • Pośredni układ chłodniczych  z wymiennikiem glikol-R404A
Image
 • Wymiennik ciepła glikol-R404A
Image

 

REGULAMIN LABORATORIUM CHŁODNICTWA W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA DYDAKTYCZNYCH ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH

Przed przystąpieniem do cyklu ćwiczeń konieczne jest zapoznanie się studentów z  Regulaminem Laboratorium Chłodnictwa. Poniżej została zamieszczona treść regulaminu Laboratorium Chłodnictwa. Ważniejsze punkty opatrzono krótkim komentarzem. Znajomość regulaminu jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia studentów do ćwiczeń laboratoryjnych. Treść regulaminu jest przedstawiana studentom na pierwszych zajęciach w laboratorium (o charakterze organizacyjno-wprowadzającym). Fakt zapoznania się z treścią regulaminu student potwierdza własnoręcznym podpisem. Osoby nieobecne na zajęciach wprowadzających zobowiązane są zgłosić się do prowadzących ćwiczenia nie później niż na jeden dzień przed terminem pierwszych ćwiczeń laboratoryjnych w celu dopełnienia formalności.

PRZEPISY OGÓLNE

1. Przed przystąpieniem do ćwiczeń, każdy ze studentów przechodzi szkolenie z ogólnych zasad BHP na potrzeby realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Po zapoznaniu się z zasadami BHP każdy student składa oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami BHP i uczestnictwie w  szkoleniu, potwierdzając ten fakt złożeniem podpisu na liście osób uczestniczących w szkoleniu. 

 

2. Przed rozpoczęciem ćwiczeń grupa dziekańska zostaje podzielona na sekcje laboratoryjne. Sekcje przeprowadzają ćwiczenia zgodnie z harmonogramem.

Ustalenie składu osobowego  sekcji pozostawia się studentom. Liczba sekcji oraz liczba osób w danej sekcji jest zależna od liczebności grupy dziekańskiej. Liczba osób w sekcjach laboratoryjnych powinna być jednakowa.. Każda osoba musi wiedzieć, do której sekcji należy i jakie wykonuje ćwiczenie.

 

3. Przed przystąpieniem do ćwiczeń student powinien, w oparciu o materiały dydaktyczne, podręcznik, instrukcję ćwiczenia zapoznać się z podstawami teoretycznymi dotyczącymi wyznaczanej wielkości, zasadą przeprowadzania pomiarów i budową stanowiska. Studenci nie wykazujący się odpowiednim przygotowaniem nie będą dopuszczani do realizacji ćwiczenia.

Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych sprawdzane jest w trakcie rozmowy przy stanowisku  laboratoryjnym. W większości  pytania dotyczą wyznaczanych wielkości i metody pomiarowej. Wymagana jest znajomość budowy i zasady działania stanowiska laboratoryjnego, a także zasad pomiaru wielkości fizycznych w oparciu o przyrządy pomiarowe stanowiące wyposażenie stanowiska laboratoryjnego.

Brak przygotowania do zajęć laboratoryjnych, w skrajnych przypadkach, spowoduje nie dopuszczenie całej sekcji do  realizacji danego ćwiczenia laboratoryjnego.

 

4. W czasie pomiarów sekcja sporządza kartę pomiarową, w której wpisywane są wyniki pomiarów. Po zakończeniu ćwiczenia kartę tę należy przedstawić do akceptacji prowadzącemu ćwiczenie. Karta powinna zawierać nazwę ćwiczenia, datę jego realizacji oraz nazwiska i imiona studentów sekcji.

W większości przypadków wzór karty pomiarowej zamieszczony jest w instrukcji do ćwiczenia. Prosimy o zgłaszanie się na zajęcia z wstępnie przygotowaną kartą pomiarową. Na karcie umieszcza się wykaz osób, które rzeczywiście biorą udział w realizacji ćwiczenia. Karta pomiarowa musi być wypełniana w sposób trwały (tzn. piórem, długopisem itp.). Osoba odrabiająca ćwiczenie sporządza indywidualnie kartę pomiarową.

 

5. Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych sekcja wykonuje w jednym egzemplarzu według wytycznych w instrukcji. Do sprawozdania musi być dołączona karta pomiarowa.

Ogólnie sprawozdanie powinno zawierać następujące elementy:

 • krótkie wprowadzenie teoretyczne (około jednej strony A4) zawierające w szczególności charakterystykę wielkości wyznaczanej i opis metody pomiarowej,
 • określenie celu ćwiczenia,
 • schemat stanowiska pomiarowego (należy tutaj zwrócić uwagę na zgodność schematu z rzeczywistym wyposażeniem układu pomiarowego),
 • zestawienie wzorów i zależności użytych w obliczeniach wraz z objaśnieniami (jeżeli wzory występują we wprowadzeniu nie należy ich powtarzać),
 • zestawienie wyników pomiarów,
 • zestawienie wyników obliczeń (dla jednego pomiaru należy zamieścić szczegółowy tok obliczeń z podstawieniami do wzorów),
 • opracowanie wyników (prezentacja graficzna, analiza ewentualnych błędów i ich przyczyn, statystyka),
 • uwagi końcowe i wnioski (powinny być związane z analizą wyników).

Zakres sprawozdania zawarty  w instrukcji do ćwiczenia może być  uzupełniany przez prowadzącego zajęcia laboratoryjne w zależności od przebiegu wariantu ćwiczenia.

Osoby odrabiające ćwiczenie sporządzają sprawozdanie indywidualnie.

 

6. Znajomością treści sprawozdania muszą wykazywać się wszyscy członkowie sekcji. Osoby nie wykazujące się przynajmniej dostateczną znajomością sprawozdania będą poddawane dodatkowej kontroli znajomości zagadnień, których dotyczy ćwiczenie.

 

7. Sprawozdanie należy przedłożyć prowadzącemu ćwiczenie na najbliższych zajęciach laboratoryjnych. Brak sprawozdania z poprzedniego ćwiczenia może być podstawą do niedopuszczenia sekcji do następnego ćwiczenia.

 

8. Sprawozdania są sprawdzane i oceniane. W przypadku stwierdzenia większych błędów i niedociągnięć będą zwracane do poprawy. Poprawione sprawozdanie należy dostarczyć na następnych zajęciach.

Sprawozdanie jest oceniane zawsze przez prowadzącego, który podpisał kartę pomiarową.

 

9. Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest:

 • udział we wszystkich ćwiczeniach,
 • zaliczenie wykonanych sprawozdań.

Studenci, którzy nie mogą uczestniczyć we wszystkich planowanych zajęciach zobowiązani są do odrobienia zaległości. Najlepiej w trakcie semestru, dołączając się, za zgodą prowadzącego, do innych grup realizujących dane ćwiczenie.
Sposób kontroli znajomości sprawozdań (indywidualne pytanie lub kartkówka) zostanie ustalony na zajęciach wprowadzających.

ZASADY PORZĄDKOWE

1. Osoby wykonujące dane ćwiczenie powinny przebywać w pobliżu stanowiska pomiarowego. Zabrania się, nie związanego z realizacją ćwiczenia poruszania się po pomieszczeniach laboratorium oraz  wychodzenia z laboratorium bez uzasadnionej potrzeby. Chęć opuszczenia pomieszczeń laboratoryjnych podczas trwania zajęć, należy każdorazowo zgłaszać prowadzącemu ćwiczenia.

 

2. Stanowisko pomiarowe może być uruchomione przez prowadzącego ćwiczenie lub za jego zgodą.

 

3. Należy przestrzegać zalecanych przez prowadzącego wartości nastawianych parametrów działania stanowiska laboratoryjnego. Nie przestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić do uszkodzenia bądź zniszczenia stanowiska laboratoryjnego.

Większość stanowisk, na których zachodzi potrzeba ręcznej regulacji wybranych parametrów zaopatrzona jest w informacje dotyczące maksymalnych wartości nastawianych parametrów. W przypadku zgody prowadzącego na samodzielne uruchomienie stanowiska należy w pierwszej kolejności, przed za włączeniem zasilania, sprawdzić ustawienia urządzeń regulacyjnych oraz ustawienia zakresów przyrządów pomiarowych.

 

4. W czasie pomiarów należy przestrzegać przepisów BHP oraz zaleceń prowadzącego ćwiczenie.

 

5. W razie wystąpienia nieprawidłowości lub sytuacji awaryjnej należy natychmiast zawiadomić prowadzących ćwiczenia laboratoryjne.

UWAGI KOŃCOWE

1. W czasie pomiarów należy, oprócz powyższych wytycznych, kierować się ogólnymi zasadami BHP oraz zdrowym rozsądkiem. Niedopuszczalne są zachowania, które mogą doprowadzić do wypadków lub uszkodzenia wyposażenia pracowni.

 

2. W trakcie prowadzenia pomiarów należy być skoncentrowanym, gdyż uzyskane wyniki są związane nie tylko z   jakością stanowiska laboratoryjnego, ale również poziomem jego technicznej obsługi.