Patenty

 

 • Sposób bezdotykowego pomiaru temperatury będącej poza zakresem pomiarowym przyrządu, zwłaszcza kamery termowizyjnej

Tadeusz Kruczek

Patent nr 232921 (30.08.2019)

 

 

 • Urządzenie do spalania i zgazowania paliw stałych

Andrzej Szlęk, Michał Chabiński

Patent nr 229565 (24.07.2018)

 

 

 • Sprężarkowa maszyna ziębno-grzejna z bezdławieniowym systemem rozprężania czynnika obiegowego

Robert Gładysz, Wieslaw Gazda, Joachim Kozioł, Barbara Mendecka

Patent nr 225728 (24.11.2016)

 

 • Sposób suszenia paliw stałych zwłaszcza w układzie elektrowni wykorzystującej spalanie tlenowe

Marcin Liszka, Jakub Tuka, Marcel Gawron

Patent nr 224290 (30.12.2016)

 

 • Urządzenie wspomagające spalanie biomasy, zwłaszcza słomy

Andrzej Szlęk

Patent nr 223251 (31.10.2016)

 

 • Sposób sprężania gazów technicznych, zwłaszcza dwutlenku węgla

Marcin Liszka, Krzysztof Hoinka, Grzegorz Szapajko, Jakub Tuka, Grzegorz Nowak

Patent nr 222316 (29.07.2016)

 

 • Stanowisko i sposób do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej próbki materiału stałego o nieregularnym kształcie oraz materiału warstwy pokrycia ochronnego

Wojciech Adamczyk, Ryszard Białecki, Paweł Kozołub, Tadeusz Kruczek

Patent nr 227017 (08.06.2015)

 

 • Sposób wyznaczania współczynnika przewodności cieplnej próbki materiału stałego anizotropowego o dowolnym kształcie metodą równoczesnego wielokierunkowego pobudzenia cieplnego

Wojciech Adamczyk, Ryszard Białecki, Tadeusz Kruczek

Patent nr 227020 (27.07.2015)

 

 • Kocioł do czystego spalania różnych paliw stałych

Krystyna Kubica, Wojciech Mokrosz, Andrzej Szlęk, Mirosław Śliwa, Jarosław Karkocha, Robert Kubica

Patent nr 219204 (19.08.2014)

 

 • Instalacja zgazowania biomasy a zwłaszcza osadów ściekowych

Sebastian Werle, Ryszard K. Wilk

Patent nr 220169 (16.12.2014)

 

 • Sposób i przyrząd pomiarowy natężenia absorbowanego promieniowania cieplnego, zwłaszcza w badaniach odporności ogniowej

Piotr Ostrowski, Janusz Mędrych, Ziemowit Ostrowski

Patent 217508 (13.08.2013)

 

 • Sposób i urządzenie do odpylania gazu zwłaszcza z pyłów drobnych

Robert Kubica, Wojciech Mokrosz, Andrzej Szlęk

Patent nr 216297 (23.08.2013)

 

 • Sposób zasilania silnika spalinowego gazem zawierającym metan

Grzegorz Przybyła, Andrzej Szlęk, Łukasz Ziółkowski

Patent nr 216577 (24.09.2013)

 

 • Sposób oziębiania produktów o niskiej wartości współczynnika wyrównywania temperatury

Joachim Kozioł, Wiesław Gazda, Krzysztof Banasiak

Patent nr 212385 (03.04.2012)

 

 • Sposób spalania paliw z bezpośrednią generacją energii elektrycznej

Andrzej Szlęk, Ryszard Białecki, Roman Weber

Patent nr 213191 (07.08.2012)

 

 • Sposób spalania paliw stałych w tlenie

Marcin Liszka

Patent nr 209063 (03.03.2011)

 

 • Deflektor do kotłów na paliwa stałe ze złożem stacjonarnym

Krystyna Kubica, Andrzej Szlęk, Rafał Buczyński
Wzór użytkowy W-118068 (04.04.2011)


 

 • Sposób spalania paliw, a zwłaszcza gazu, w utleniaczu o wysokiej temperaturze z równoczesnym rozprężaniem utleniacza oraz doprowadzaniem paliwa
  Andrzej Szlęk, Ryszard Wilk, Roman Weber
  Patent nr 199819 udz. 14.05.2008 (14.05.2008)
  P-355365(06.08.2002)
 • Palnik z niską emisją NOx zwłaszcza do spalania ciężkiego oleju
  Ryszard Wilk, Andrzej Szlęk, Robert Szeliga, Kazimierz Żurawski
  Wzór użytkowy nr62614 (23.01.2006)
  W-112683 (09.11.2001)
 • Rozpylacz cieczy
  Zygmunt Zieliński, Antoni Zajdel, Zbigniew Kochel, Jerzy Chachuła, Jan Poraka, Karol Szczygieł
  Patent nr 184703 (05.06.2002)
  P-321 351 (1997.07.25)
 • Sposób zmniejszenia ususzki produktów spożywczych poddawanych procesom chłodniczym
  Ewald Wystemp, Joachim Kozioł
  Patent nr 177 817 (26.07.1999)
  P-308 498 (05.04.1995)
 • Urządzenie do rozpalania paliw stałych
  Zygmunt Zieliński
  Patent nr 178 464 (11.02.1999)
  P-312 009 (20.12.1995)
 • Urządzenie do spalania ciężkich paliw ciekłych
  Zygmunt Zieliński, Zbigniew Kochel, Antoni Zajdel, Roman Ratajczak, Jerzy Chachuła, Jerzy Kostrzewski
  Patent nr 160493 (21.12.1993)
  P-281060 (16.08.1989)
 • Sposób i urządzenie do rozpylania paliw ciekłych
  Zygmunt Zieliński, Antoni Zajdel, Zbigniew Kochel
  Patent nr 159253 (28.06.1993)
  P-267732 (11.09.1987)
 • Palnik do spalania paliw ciekłych
  Zbigniew Kochel, Zygmunt Zieliński, Antoni Zajdel
  Patent nr 155719 (09.10.1992)
  P-279725 (30.05.1989)
 • Urządzenie do spalania ciężkich paliw ciekłych
  Zbigniew Kochel, Zygmunt Zieliński, Antoni Zajdel
  Patent nr 155874 (18.09.1992)
  P-267733 (11.09.1987)
 • Urządzenie do spalania ciężkich paliw ciekłych
  Zbigniew Kochel, Zygmunt Zieliński, Antoni Zajdel
  Patent nr 155873 (18.09.1992)
  P-267731 (11.09.1987)
 • Niskociśnieniowy palnik do spalania ciężkich paliw ciekłych
  Zbigniew Kochel, Zygmunt Zieliński, Antoni Zajdel, Ryszard Wilk, Janusz Błaszczyk
  Patent nr 155391 (16.03.1992)
  P-270324 (26.01.1988)
 • Strumieniowy, niskociśnieniowy palnik do spalania oleju opałowego
  Antoni Zajdel, Ryszard Wilk, Janusz Błaszczyk, Zygmunt Zieliński, Zbigniew Kochel, Jacek Walawski
  Wzór użytkowy nr 45860 (28.09.1989)
  W-85668 (18.09.1985)
Wdrożenia
 • Opracowana metoda, zbudowane i uruchomione urządzenie do pomiaru przewodności cieplnej materiałów anizotropowych techniką błysku laserowego
  Tadeusz Kruczek, Wojciech Adamczyk, Ryszard Białecki, Paweł Kozołub
  2012 
 • Ujednorodnienie przepływu nagrzewanego powietrza w cieplarkach
  Andrzej J. Nowak, Jacek Smołka
  2007
 • Opracowanie algorytmu sterowania pracą kotła OR-32 (W ramach pracy opracowano algorytm sterowania pracą kotła rusztowego posiadający zdolność samoadaptacji i umożliwiający poprawę sprawności energetycznej)
  Andrzej Szlęk, Ryszard Wilk
  2005 
 • Ograniczenie emisji tlenków azotu podczas spalania oleju w palnikach METEOR (W pracy opracowano modyfikację konstrukcji palnika olejowego METEOR prowadzącą do zmniejszenia emisji tlenków azotu o około 20 %)
  Andrzej Szlek, Ryszard Wilk
  2002
 • Zastosowanie rozpylaczy wody o konstrukcji według patentu Nr 184703 w reaktorach instalacji odsiarczania spalin na trzech kotłach OP-650
  Zygmunt Zieliński, Antoni Zajdel i in.
  Elektrownia Rybnik, Rybnik, 1997
 • Zastosowanie palników olejowych o konstrukcji według patentów Nr 155719 i Nr 159253 w instalacjach rozpałkowo-stabilizujących czterech kotłów pyłowych OP-380 (Zastosowanie palników olejowych według własnych patentów przyniosło 20% oszczędności zużycia oleju opałowego oraz 80% zmniejszenie emisji sadzy i WWA)
  Zbigniew Kochel, Zygmunt Zieliński, Antoni Zajdel
  Elektrownia Łagisza, Będzin, 1997
 • Sprzedaż licencji na wykonanie i zastosowanie na własny użytek palników olejowych według patentów Nr 155719 i Nr 159253 (Palniki zainstalowano na czterech kotłach ciepłowniczych WP-120. Podczas rozruchów kotłów i stabilizacji spalania pyłu węglowego w kotłach uzyskano efekty w postaci zmniejszenia zużycia oleju opałowego o 20% oraz obniżenia emisji sadzy i WWA o 80%)
  Zbigniew Kochel, Zygmunt Zieliński, Antoni Zajdel
  WPEC Opole, Opole, 1995
 • Sprzedaż licencji na wykonanie i zastosowanie na własny użytek palników olejowych według patentów Nr 155719 i Nr 159253 (Palniki zainstalowano na trzech kotłach ciepłowniczych WP-70. Podczas rozruchów kotłów i stabilizacji spalania pyłu węglowego w kotłach uzyskano efekty w postaci zmniejszenia zużycia oleju opałowego o 20% oraz obniżenia emisji sadzy i WWA o 80%)
  Zbigniew Kochel, Zygmunt Zieliński, Antoni Zajdel
  PEC Gliwice, Gliwice, 1995
 • Sprzedaż licencji na wyprodukowanie 15 sztuk palników według patentu Nr 155719 w celu zabudowy na kotle po modernizacji instalacji olejowej
  Zbigniew Kochel, Zygmunt Zieliński, Antoni Zajdel
  Zakłady Budowy Urządzeń Kotłowych, Katowice, 1993
 • Zastosowanie opracowanej nowej technologii spalania mieszaniny mazutu z olejami odpadowymi GOZG Zabrze w kotłach wodnych Z.O. IGLOOPOL (Nowa technologia umożliwiła uzyskanie 20% oszczędności zużycia podstawowego paliwa ciekłego)
  Ryszard Wilk, J. Sikora, Jan Nadziakiewicz, Zygmunt Zieliński, Antoni Zajdel i in.
  Zakłady Ogrodnicze IGLOOPOL, Paczyna, 1989
 • Zastosowanie palników olejowych o konstrukcji według patentu Nr 155719 w instalacjach rozpałkowo-stabilizujących dwóch kotłów pyłowych SR-405 (Zastosowanie palników olejowych według własnego patentu przyniosło 35% oszczędności zużycia oleju opałowego oraz 75% zmniejszenie emisji sadzy i WWA)
  Antoni Zajdel, Zygmunt Zieliński i in.
  Elektrownia Siersza, Trzebinia, 1989
 • Zastosowanie palników olejowych o konstrukcji według patentów Nr Nr 159253 oraz 155391 w instalacjach rozpałkowo-stabilizujących czterech kotłów pyłowych OP-380 (Zastosowanie palników olejowych według własnych patentów przyniosło 26% oszczędności zużycia oleju opałowego oraz 70% zmniejszenie emisji sadzy i WWA)
  Antoni Zajdel, Zygmunt Zieliński i in.
  Elektrownia Siersza, Trzebinia, 1989
 • Zastosowanie palników olejowych o konstrukcji według patentów Nr Nr 159253 oraz 160493  w instalacjach rozpałkowo-stabilizujących ośmiu kotłów pyłowych OP-650 (Zastosowanie palników olejowych według własnych patentów przyniosło 26% oszczędności zużycia oleju opałowego oraz 70% zmniejszenie emisji sadzy i WWA)
  Antoni Zajdel, Zygmunt Zieliński i in.
  Elektrownia Rybnik, Rybnik, 1989
 • Zastosowanie palników olejowych o konstrukcji według patentów Nr Nr 155391, 155873, 155874 i 159253 w instalacjach rozpałkowo-stabilizujących czterech kotłów pyłowych OP-650 i dwóch OP-380 (Zastosowanie palników olejowych według własnych patentów przyniosło 15% oszczędności zużycia oleju opałowego oraz 70% zmniejszenie emisji sadzy i WWA)
  Antoni Zajdel, Ryszard Wilk, Zygmunt Zieliński, Janusz Błaszczyk i in.
  Elektrownia Łaziska, Łaziska Górne, 1988
 • Zastosowanie technologii zasilania pieca martenowskiego mieszanką węglowo-olejową (Dzięki nowej technologii uzyskano 20% oszczędności zużycia oleju opałowego kosztem pyłu węglowego)
  Ryszard Petela, Krystian Wilk, Antoni Zajdel, Zygmunt Zieliński i in.
  Huta 1-go Maja, Gliwice, 1985
 • Zastosowanie nowej konstrukcji palników olejowych według wzoru użytkowego Nr 45860 oraz zmiana technologii uruchamiania kotłów pyłowych OP-215 (Uzyskano 12% oszczędności zużycia oleju opałowego podczas rozruchów oraz stabilizacji spalania w kotłach, obniżono emisję sadzy i WWA o 65%)
  Antoni Zajdel, Ryszard Wilk, Janusz Błaszczyk, Zygmunt Zieliński, J. Sikora i in.
  Elektrownia Halemba, Ruda Śląska, 1985
 • Modernizacja konstrukcji palników gazowych stosowanych do opalania pieców grzewczych (Zastosowanie zmodernizowanych palników przyniosło 8% oszczędność zużycia gazu)
  Ryszard Petela, Krystian Wilk, Antoni Zajdel, Ryszard Wilk i in.
  Huta Batory, Chorzów, 1975