Zasady egzaminu dyplomowego po I stopniu studiów

  1. Egzamin zostanie przeprowadzony zgodnie z wczesniejszymi indywidualnymi ustaleniami

Zasady oceniania oraz obliczania oceny końcowej

  1. Podstawą obliczenia wyniku studiów I stopnia są:
    • ocena średnia z przebiegu studiów
    • ocena projektu inżynierskiego stanowiąca średnią arytmetyczną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku z ocen wystawionych przez nauczyciela akademickiego prowadzącego projekt inżynierski i jednego recenzenta
    • ocena egzaminu dyplomowego
  2. Końcowy wynik studiów I stopnia stanowi, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, suma 0,5 oceny z przebiegu studiów oraz 0,25 oceny projektu inżynierskiego i 0,25 oceny egzaminu dyplomowego.