Dlaczego doktorat?

Światowy przemysł rozwija się w coraz większym tempie. Do procesu tego konieczne jest istnienie silnej kadry inżynierskiej. Zadaniu temu coraz trudniej sprostać pięcioletnim studiom magisterskim. Z tego względu obserwuje się od wielu lat rosnące zainteresowanie firm komercyjnych pracownikami posiadającymi wykształcenie doktora. W Unii Europejskiej mówi się wręcz o trójstopniowym systemie studiów składającym się z etapu inżynierskiego, magisterskiego i doktorskiego.

 

O Instytucie...

Instytut Techniki Cieplnej jest częścią struktury Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Zatrudnia ponad 30 osób na stałych etatach, z których prawie połowa to osoby posiadające stopień doktora habilitowanego pozwalający na prowadzenie prac doktorskich. W Instytucie pracuje wielu doktorantów realizujących prace doktorskie w różnych obszarach techniki cieplnej.


Nasze atuty

Do naszych atutów należą:

 • współpraca z dynamicznym zespołem Instytutu
 • możliwość wyjazdu na staże do uczelni europejskich
 • dostęp do nowoczesnej bazy laboratoryjnej
 • dostęp do zaawansowanych programów komputerowych
 • możliwość realizacji różnej liczby godzin dydaktycznych (jednak nie mniej niż 3 tygodniowo)
 • możliwość uzyskania dodatkowych dochodów z tytułu uczestnictwa w projektach realizowanych w Instytucie
 • możliwość wynajęcia pokoju w Domu Asystenta
Warunki finansowe

Osoba przyjęta na studia doktoranckie otrzymuje stypendium zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich, dostępnym na stronie głównej Politechniki. Wysokość stypendium uzależniona jest od postępów w studiowaniu i wynosi od 1500 do 1600 PLN miesięcznie. Dodatkowo najlepszym studentom wypłacane jest comiesięczne stypendium naukowe. Inne formy pomocy materialnej dla doktorantów opisane są na stronie głównej Politechniki Śląskiej.

Istnieje też możliwość uzyskania dodatkowych wynagrodzeń w ramach projektów realizowanych przez Instytut. Wysokość tych wynagrodzeń uzależniona jest od aktualnych projektów realizowanych przez potencjalnego promotora. Jeżeli jesteś zainteresowany studiami skontaktuj się z potencjalnym promotorem pytając go na jakie dodatkowe wynagrodzenie możesz liczyć.

Zapoznaj się z zainteresowaniami badawczymi potencjalnych promotorów. Kliknij na nazwisko, aby dowiedzieć się o szczegółach oferty studiów doktoranckich przygotowane przez poszczególnych promotorów.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki

 • Metody numeryczne (elementy brzegowe, elementy skończone) w przepływie ciepła, mechanice ciała stałego i mechanice płynów
 • Promieniowanie cieplne
 • Zadania odwrotne
 • Modelowanie przemysłowych procesów cieplno przepływowych
 • Optymalizacja kształtu
 • Metody sztucznej inteligencji

Dr hab. inż. Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała

 • Modelowanie i analiza termodynamiczna pionowych i poziomych gruntowych wymienników ciepła pomp grzejnych
 • Modelowanie i analiza numeryczna układów: ogrzewany obiekt - sprężarkowa parowa pompa grzejna - gruntowy wymiennik ciepła
 • Analiza termodynamiczna ożebrowanych wymienników ciepła
 • Analiza termodynamiczna i ekonomiczna rekuperatorów powietrza
 • Analiza termodynamiczna obiegów siłowni parowych

Prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł

 • Inżynieria chłodnictwa
 • Energetyka komunalna, zwłaszcza polityka ekoenergetyczna
 • Zastosowanie badań operacyjnych w energetyce, zwłaszcza metodami optymalizacji procesów energetycznych
 • Techniczne aplikacje wymienników ciepła, zwłaszcza rekuperatorów w przemyśle

Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Nowak

 • Modelowanie matematyczne procesów przepływu ciepła
 • Metody numeryczne w przepływie ciepła
 • Numeryczna mechanika płynów
 • Sprzężone procesy wymiany ciepła
 • Wymiana ciepła podczas zmiany fazy
 • Analiza wrażliwości w procesach przepływu ciepła
 • Problemy odwrotne w wymianie ciepła
 • Procesy cieplne w inżynierii biomedycznej
 • Metoda Elementów Brzegowych
 • Równania stanów gazów rzeczywistych
 • Pompy ciepła
 • Równowaga chemiczna w roztworach czynników rzeczywistych

Prof. dr hab. inż. Stefan Postrzednik

 • Badania termodynamicznych procesów  wewnętrznych tłokowych silników spalinowych oraz racjonalnego wykorzystania napędowych paliw silnikowych - ciekłych i gazowych, z uwzględnieniem emisji substancji toksycznych, szkodliwego oddziaływania motoryzacji na środowisko, a także możliwości proekologicznej eksploatacji samochodów
 • Procesy przetwarzania, uszlachetniania, racjonalnego wykorzystania i konwersji energii paliw stałych
 • Termodynamika zjawisk i procesów przepływowych

Dr hab. inż. Henryk Rusinowski, Prof. nzw. w Pol. Śl.

 • Modelowanie empiryczne złożonych procesów cieplnych i energotechnologicznych z wykorzystaniem modeli regresyjnych i neuronowych
 • Zaawansowana walidacja pomiarów z wykorzystaniem metod rachunku wyrównawczego
 • Systemy diagnostyki cieplnej i kontroli eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni
 • Modelowanie empiryczne i ocena eksploatacji pieców energotechnologicznych w hutnictwie miedzi

Prof. dr hab. inż. Jan Składzień

 • Modelowanie numeryczne pól temperatury z wewnętrznymi źródłami ciepła
 • Modelowanie matematyczne wybranych typów wymienników ciepła
 • Analiza eksperymentalna rozpływu powietrza w chłodnicach ożebrowanych
 • Modelowanie procesów cieplnych w układach z pompami grzejnymi
 • Analiza cieplna wybranych struktur bloków energetycznych
 • Analiza termodynamiczna przebiegu awarii typu LOCA w blokach jądrowych z reaktorami wodnymi ciśnieniowymi

Prof. dr hab. inż. Janusz Skorek

 • Audyting energetyczny
 • Modelowanie matematyczne i bilansowanie procesów technologicznych oraz systemów cieplnych
 • Techniczna i ekonomiczna analiza i optymalizacja gazowych układów kogeneracyjnych
 • Problemy odwrotne w przepływie ciepła
 • Techniczna i ekonomiczna optymalizacja układów energetycznych zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy
 • Analiza rozkładów temperatury i ciśnienia w obudowach bezpieczeństwa wodnych reaktorów jądrowych
 • Wyznaczanie termodynamicznych i ekologicznych charakterystyk wkładów kominkowych

Dr hab. inż. Jacek Smołka

 • Numeryczna mechanika płynów
 • Metody numeryczne w przepływie ciepła, mechanice ciała stałego i mechanice płynów
 • Modelowanie numeryczne okołodźwiękowych, ściśliwych przepływów dwufazowych w strumienicach pomp ciepła
 • Problemy sprzężone cieplno-elektryczne w transformatorach, rozdzielnicach i silnikach elektrycznych
 • Optymalizacja kształtu
 • Metody sztucznej inteligencji w optymalizacji systemów energetycznych
 • Analiza odwrotna w ciągłym odlewaniu stopów metali
 • Modelowanie procesów spalania w piecach koksowniczych
 • Modelowanie przemysłowych procesów cieplno-przepływowych

Dr hab. inż. Wojciech Stanek, Prof. nzw. w Pol. Śl.

 • Modelowanie matematyczne gospodarki energetycznej zakładów przemysłowych
 • Analiza skumulowanego zużycia energii i egzergii
 • Zagadnienia energetyczne procesu wielkopiecowego i technologii Corex
 • Zagadnienia termoekonomiczne ochrony srodowiska
 • Systemy kontroli eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni z zastosowaniem zaawansowanej walidacji pomiarów
 • Modelowanie empiryczne procesów cieplnych

Dr hab. inż. Ireneusz Szczygieł, Prof. nzw. w Pol. Śl.

 • metody numeryczne (Metoda Elementów Skończonych, Metoda Elementów Brzegowych) w technice cieplnej, mechanice ciała stałego i przepływie płynów
 • termodynamika
 • przepływ ciepła
 • gazowe silniki spalinowe
 • układy skojarzone
 • turbiny gazowe
 • transformatory ciepła

Dr hab. inż. Marcin Szega, Prof. nzw. w Pol. Śl.

 • Modelowanie matematyczne i bilansowanie ukladów cieplnych i procesów technologicznych  
 • Zastosowanie metod rachunku wyrównawczego do uwiarygodnienia pomiarów w procesach energetycznych
 • Gospodarka skojarzona cieplno-elektryczna  
 • Zagadnienia wykorzystywania energii odpadowej

Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk

 • Pomiary i modelowanie procesów spalania
 • Kinetyka chemiczna procesów spalania
 • Technologia spalania paliw w wysokopodgrzanym utleniaczu (HTAC)
 • Spalanie paliw stałych w warstwie nieruchomej
 • Zgazowanie paliw stałych
 • Modelowanie pracy systemów ciepłowniczych

Prof. dr hab. inż. Ryszard Wilk

 • Rozpylanie cieczy
 • Paliwa i ich właściwości
 • Spalanie paliw stałych, ciekłych i gazowych
 • Niskoemisyjne spalanie, ograniczenie emisji szkodliwych substancji
 • Spalanie oraz zgazowanie biomasy
 • Zgazowanie węgla
 • Technologia spalania w wysokopodgrzanym powietrzu (HTAC)
 • Odsiarczanie i odazotowanie

Dr hab. inż. Sebastian Werle

 • gazy ubogie (biogazy, gazy ze zgazowania) i ich właściwości
 • spalanie paliw stałych, ciekłych i gazowych
 • niskoemisyjne spalanie, ograniczenie emisji szkodliwych substancji
 • spalanie oraz zgazowanie biomasy konwencjonalnej, niekonwencjonalnej (np.. glonów) oraz odpadowej (w tym osadów ściekowych)
 • odnawialne źródła energii
 • piroliza biomasy wykorzystująca skoncentrowane promieniowanie słoneczne
 • ochrona środowiska w energetyce

Prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębik

 • gospodarka energetyczna w przemyśle
 • analiza systemowa w energetyce przemysłowej
 • modelowanie matematyczne w przemysłowej gospodarce energetycznej
 • teoria wykorzystania energii odpadowej
 • elektrociepłownie komunalne i przemysłowe
 • energetyka cieplna w hutnictwie żelaza i miedzi; energetyka zespołu wielkopiecowego
 • audyting energetyczny w przemyśle
 • komputerowe systemy kontroli eksploatacji bloków energetycznych i ciepłowniczych
 • systemy energetyczne a środowisko

Dr hab. inż. Zbigniew Żmudka

 • Teoria, konstrukcja, eksploatacja i technologia silników spalinowych 
 • Procesy wewnętrzne silników spalinowych
 • Procesy wymiany ładunku w silnikach spalinowych
 • Emisjia substancji szkodliwych
 • Zastosowanie rachunku wyrównawczego w zagadnieniach silnikowych
 • Systemy obniżania emisji substancji szkodliwych
 • Indykacja silników
 • Porowatość materiałów
 • Ochrona środowiska w motoryzacji
 • Aspekty prawne emisji substancji szkodliwych
Kontakt

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z Dyrektorem ITC Prof. Andrzejem Szlękiem lub bezpośrednio z potencjalnym promotorem. W obecnym roku akademickim prowadzony jest nabór na studia doktoranckie do 30 września br.