Studiowanie w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy dokument o Studiowaniu w Instytucie Techniki Cieplnej jest szczegółowym uzupełnieniem Regulaminu Studiów w Politechnice Śląskiej - uchwała Nr XXXVII/310/11/12 Senatu Politechniki Śląskiej, z dnia 23 kwietnia 2012 roku, z ewentualnymi późniejszymi zmianami.

1.2. Niniejszy dokument zawiera uregulowania dotyczące wszystkich studentów studiujących aktualnie w Instytucie Techniki Cieplnej według trójstopniowego systemu stu-diów.

2. Zaliczanie przedmiotów

2.1. Za prowadzenie zajęć z każdego przedmiotu odpowiedzialny jest wykładowca tego przedmiotu. W przypadku przedmiotu wykładanego przez więcej niż jedną osobę lub przedmiotu bez wykładu, osobę prowadzącą przedmiot wyznacza Z-ca Dyrektora ITC d/s Dydaktyki.

2.2. Jeśli przedmiot kończy się egzaminem, sposób jego przeprowadzania ustala prowadzący przedmiot i odnotowuje to w tzw. karcie przedmiotu. Dopuszcza się następujące formy egzaminu: pisemną, ustną lub testową. Egzamin może obejmować część zadaniową i teoretyczną. Jeśli przedmiot nie kończy się egzaminem, zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie kolokwium, sprawdzianu, złożenia projektu lub pracy kontrolnej, bądź w innej formie, o której decyduje prowadzący przedmiot. Forma zaliczenia przedmiotu musi zostać odnotowana w tzw. karcie przedmiotu.

2.3. Kryteria oceny egzaminu i końcowej oceny przedmiotu ustala prowadzący przedmiot. Zasady zaliczania są zdefiniowane przez prowadzącego przedmiot, odnotowana w tzw. karcie przedmiotu i udostępniona studentom na pierwszych zajęciach.

2.4. Prowadzący przedmiot może zwolnić studenta z części zadaniowej egzaminu na podstawie bardzo dobrych i dobrych ocen z kolokwiów. Kryteria zwolnienia ustala prowadzący przedmiot.

2.5. W ciągu 7 dni od daty egzaminu/kolokwium, w terminie określonym przez wykładowcę, student ma prawo wglądu do swojej, ocenionej pracy. Nie przysługuje mu natomiast prawo wglądu do prac innych studentów.

2.6. Zaliczenie ćwiczeń tablicowych z przedmiotu kończącego się egzaminem uzyskuje się po zdaniu kolokwiów. Liczba kolokwiów w semestrze jest równa tygodniowej liczbie godzin przeznaczonych na ćwiczenia tablicowe.

2.7. Liczbę kolokwiów poprawkowych ustala prowadzący zajęcia, przy czym odbywają się one poza godzinami zajęć.

2.8. Podczas kolokwium i/lub egzaminów z niektórych przedmiotów dopuszczalne jest korzystanie z pomocy naukowych, których rodzaj i formę ustala prowadzący przedmiot. Student korzystający z niedozwolonej pomocy (materiałów, podpowiedzi kolegów itp.) na kolokwium lub egzaminie, jest usuwany z kolokwium (egzaminu) i otrzymuje ocenę niedostateczną.

2.9. Tryb zaliczenia zajęć laboratoryjnych, projektowych i seminariów ustala prowadzący zajęcia.

2.10. Student, który powtarza przedmiot wymagany programem studiów, może ubiegać się u prowadzącego przedmiot o zwolnienie go z obowiązku powtórnego zaliczenia ćwiczeń tablicowych i/lub laboratoryjnych. Warunkiem takiego zwolnienia jest zaliczenie tych zajęć w roku poprzednim na oceną co najmniej plus dostateczny. Decyzja w tym względzie musi zapaść nie później aniżeli po upływie dwóch pierwszych tygodni zajęć.

3. Studia indywidualne 

3.1. Studenci, którzy w trakcie kolejnych 3 semestrów uzyskają średnią ocenę nie niższą niż 4, mogą ubiegać się za zgodą Z-cy Dyrektora ITC d/s Dydaktyki o studia wg indywidualnego programu.

3.2. Odbywanie takich studiów jest również możliwe w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3.3. Program studiów indywidualnych jest opracowywany przez opiekuna naukowego, wyznaczonego przez Z-cę Dyrektora ITC d/s Dydaktyki.

3.4. Program studiów indywidualnych oraz osoba opiekuna podlega zatwierdzeniu przez Radę Wydziału.

4. Specjalności

4.1. Instytut Techniki Cieplnej sprzyja, w miarę możliwości, indywidualizacji procesu kształcenia. Jedną z jej form jest oferowanie studentom, przed końcem semestru IV studiów I stopnia, możliwości wyboru specjalności. Liczbę dostępnych miejsc na poszczególnych kierunkach dyplomowania w danym roku akademickim ustala Z-ca Dyrektora ITC d/s Dydaktyki w uzgodnieniu z opiekunem specjalności. Liczba ta wynika z możliwości dydaktycznych Instytutu.

4.2. Wybór specjalności poprzedzony jest zebraniem informacyjnym. Zebranie to zwołuje i prowadzi właściwy Prodziekan d/s studenckich bądź opiekun specjalności. Zebranie odbywa się nie później niż 20 czerwca.

4.3. Studenci dokonują wyboru specjalności przez złożenie w dziekanacie w terminie ustalonym przez prodziekana pisemnej deklaracji i wskazanie dwóch (preferowanej i alternatywnej) specjalności.

4.4. W przypadku, gdy liczba studentów zamierzających studiować na określonej specjalności jest większa od liczby dostępnych miejsc, podstawowym kryterium kwalifikacyjnym jest średnia ocena z całego przebiegu studiów. Studenci, którzy nie zostali zakwalifikowani na preferowaną przez siebie specjalność, są kierowani na specjalność alternatywną.

4.5. W przypadku, gdy po zakończeniu kwalifikacji, liczba studentów zamierzających studiować na każdej z obu specjalności zgłoszonych przez studenta, jest mniejsza od ustalonej przez Dziekana minimalnej liczby studentów warunkującej uruchomienie specjalności, student, w porozumieniu z opiekunem specjalności, kierowany jest na jedną z uruchomionych specjalności.

4.6. Podział studentów na specjalności zatwierdza właściwy Prodziekan w uzgodnieniu z Z-cą Dyrektora ITC d/s Dydaktyki.

5. Prace dyplomowe, projekty przeddyplomowe i projekty inżynierskie

5.1. Realizacja projektu inżynierskiego na studiach I stopnia oraz wykonanie pracy dyplomowej magisterskiej na studiach II stopnia jest końcowym etap specjalizacji studenta.

5.2. Na studiach I stopnia, na początku semestru VII, studenci otrzymują od opiekuna specjalności listę projektów inżynierskich, zaproponowanych przez potencjalnych opiekunów prac (profesorowie i adiunkci).

5.3. Na studiach II stopnia, przed końcem semestru I, a najpóźniej na początku semestru II, studenci otrzymują od opiekuna specjalności listę tematów prac dyplomowych magisterskich, zaproponowanych przez potencjalnych opiekunów prac (profesorowie i adiunkci).

5.4. Temat projektu inżynierskiego, projektu przedyplomowego i/lub pracy dyplomowej magisterskiej może być również zaproponowany przez studenta, instytucję naukową lub zakład przemysłowy w porozumieniu z opiekunem pracy ze strony Instytutu.

5.5. Student, zainteresowany konkretnym tematem, w uzgodnieniu z opiekunem pracy, zgłasza chęć jego realizacji opiekunowi specjalności. Ostateczną listę prac dyplomowych i ich opiekunów zatwierdza Z-ca Dyrektora ITC d/s Dydaktyki w porozumieniu z opiekunami poszczególnych specjalności. Lista jest podawana do wiadomości studentów przez umieszczenie na stronach domowych ITC oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

5.6. Pracochłonność wykonania przez studenta pracy dyplomowej magisterskiej, projektu przeddyplomowego i projektu inżynierskiego szacuje się odpowiednio na: 450, 150 oraz 150 godzin.

5.7. Projekt inżynierski na studiach I stopnia oraz projekt przeddyplomowy i praca dyplomowa na studiach II stopnia nie może ograniczyć się do przeglądu i kompilacji źródeł literaturowych.

5.8. Jednym z etapów pracy dyplomowej może być praktyka dyplomowa zorganizowana przez opiekuna pracy.

5.9. Praca dyplomowa może być realizowana poza Instytutem, w innych krajowych lub zagranicznych instytucjach naukowych bądź przemysłowych. Zgodę na realizację prac dyplomowych poza Instytutem wyraża Z-ca Dyrektora ITC d/s Dydaktyki w porozumieniu z opiekunem specjalności.

5.10. W przypadku realizacji pracy dyplomowej w instytucji zagranicznej, student obowiązany jest przygotować rozprawę w języku obcym, uzgodnionym przez opiekuna pracy z instytucją przyjmującą (w większości przypadków preferowany jest język angielski).

5.11. Recenzentów prac dyplomowych proponuje opiekun specjalności lub osoba przez niego upoważniona.

5.12. Opiekun pracy może w danym roku akademickim prowadzić łącznie na wszystkich specjalnościach co najwyżej 10 prac dyplomowych magisterskich i 10 projektów inżynierskich. W szczególnych przypadkach, po uzyskaniu zgody Z-cy Dyrektora ITC d/s Dydaktyki, opiekun pracy/projektu może prowadzić więcej niż 10 prac dyplomowych bądź 10 projektów inżynierskich, ale nie może otrzymać za nie żadnego wynagrodzenia.

6. Praktyki

6.1. Studenci specjalizujący się w Instytucie Techniki Cieplnej zobowiązani są do odbycia praktyki kierunkowej zgodnie z programem studiów.

6.2. Miejsce odbywania praktyki oraz jej program zatwierdzają opiekunowie specjalności lub opiekunowie studiów indywidualnych.

6.3. Studenci samodzielnie starają się o zgodę zakładów pracy na odbycie praktyki.

6.4. Pomoc w organizacji praktyki zapewniają opiekunowie specjalności lub opiekunowie studiów indywidualnych.

6.5. Student może również odbyć praktykę w zakładzie pracy za granicą. Program takiej praktyki zatwierdza opiekun specjalności lub opiekun w przypadku studiów indywidualnych.

7. Egzamin dyplomowy

7.1. Egzamin dyplomowy, tak po studiach I stopnia, jak i po studiach II stopnia, odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana, w skład której wchodzi co najmniej 3 nauczycieli akademickich, w tym Dziekan lub osoba wyznaczona przez Dziekana jako przewodniczący komisji, na wniosek Z-cy Dyrektora ITC d/s Dydaktyki.

7.2. Egzamin dyplomowy, tak po studiach I stopnia, jak i po studiach II stopnia, jest egzaminem ustnym.

7.3. Za zgodą dyplomanta w egzaminie dyplomowym po studiach II stopnia, w charakterze obserwatora, mogą uczestniczyć przedstawiciele zakładów przemysłowych i naukowych.

7.4. Po studiach I stopnia na egzaminie dyplomowym student losuje 3 pytania: przy czym dwa z nich dotyczą podstawowych przedmiotów dla studiowanego kierunku (np. Termodynamiki oraz Przepływu Ciepła) jedno zaś dotyczy przedmiotów specjalnościowych.

7.5. Po studiach II stopnia na egzaminie dyplomowym student losuje 3 pytania dotyczące studiowanej specjalności.

7.6. Zestawy pytań egzaminacyjnych, tak po studiach I stopnia, jak i po studiach II stopnia, są udostępniane studentom na początku ostatniego semestru studiów.

7.7. Na egzaminie dyplomowym po studiach II stopnia student ponadto przedstawia główne tezy i wnioski dotyczące pracy dyplomowej magisterskiej, ustosunkowuje się do uwag podanych w recenzjach oraz odpowiada na pytania dotyczące pracy dyplomowej.

8. Studia III stopnia (doktoranckie)

8.1. Na studia III stopnia w ITC mogą być przyjęte osoby, które ukończyły studia II stopnia z wynikiem końcowym co najmniej dobry plus, potrafią posługiwać się potocznym i zawodowym językiem angielskim, któryś z samodzielnych pracowników nauki w ITC podjął się opieki nad Ich pracą doktorską oraz uzyskały pisemne potwierdzenie ze strony Z-cy Dyrektora ITC d/s Dydaktyki, że Instytut zapewni dla Nich wymaganą przepisami liczbę godzin dydaktycznych.

8.2. Osoby starające się o przyjęcie na studia III stopnia w ITC muszą, oprócz procedury rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, poddać się sprawdzianowi z zakresu Termodynamiki.

8.3. W/w sprawdzian jest sprawdzianem ustnym i musi być zorganizowany przed 30 września przez Z-cę Dyrektora ITC d/s Nauki. Podczas sprawdzianu pytania mogą być zadawane w języku angielskim. Pozytywny wynik tego sprawdzianu jest warunkiem koniecznym akceptacji kandydata na studia doktoranckie w ITC.

8.4. Osoby przyjęte na studia doktoranckie w ITC, najpóźniej do końca grudnia pierwszego roku Ich studiów, muszą zaprezentować na jednym z zebrań naukowych Instytutu swoją pracę dyplomową magisterską oraz wstępne plany dotyczącą pracy doktorskiej.

8.5. Raz na rok każdy z doktorantów ITC musi na zebraniu Zakładu, w ramach którego prowadzi badania, zaprezentować postępy swojego doktoratu. Na krótko przed ostateczną redakcją pracy doktorskiej, doktorant zobowiązany jest przedstawić rezultaty swej pracy doktorskiej na zebraniu naukowym Instytutu.

8.6. Do końca września każdego roku, doktorant ma obowiązek przesłać kartę postępów doktoratu według opracowanego wzoru.