Profesor w Instytucie Techniki Cieplnej (1962 - 2017) 

 

 

 

 

 

 

Profesor Jan Szargut, urodził się 9 września 1923 roku we Lwowie. Tam spędził swoje młodzieńcze lata uczęszczając do szkoły podstawowej i średniej. W roku 1941 zdał maturę, a w 1942 rozpoczął studia, w czasie okupacji niemieckiej, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Działała ona wówczas pod nazwą „Technische Fachkurse”. Po wojnie, w 1946 roku, w ramach przesiedleń ludności przeniósł się do Gliwic. Tu kontynuował studia w Politechnice Śląskiej. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1948 roku podejmując jednocześnie pracę jako starszy asystent w Katedrze Teorii Maszyn Cieplnych. W latach 1951 ÷ 1954 profesor Szargut uczestniczył w studiach doktoranckich. W 1955 roku obronił doktorat pt. “Równania bilansowe wynikające z I i II zasady termodynamiki”. Promotorem był wybitny polski termodynamik – profesor Stanisław Ochęduszko. W 1957 roku prof. Szargut objął kierownictwo nowo utworzonej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Katedry Energetyki Cieplnej. Kierował nią do 1969 roku. W 1962 roku profesor Szargut uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1969 roku profesora zwyczajnego. W latach 1960 ÷ 1962 profesor Szargut był dziekanem Wydziału Mechanicznego-Energetycznego Politechniki Śląskiej. W latach 1969 – 1971 był kierownikiem Katedry Podstaw Techniki Cieplnej, a od 1971 roku dyrektorem Instytutu Techniki Cieplnej. Piastował tę funkcję do czasu przejścia na emeryturę w 1993 roku. W 1976 roku profesor Szargut został powołany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. W 1989 roku został członkiem rzeczywistym PAN. Ta prestiżowa nominacja była ukoronowaniem jego wybitnych osiągnięć i pozycji w światowej i krajowej nauce. Profesor jest doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej, Politechniki Częstochowskiej oraz Akademii Górniczo-Hutnicznej w Krakowie. W światowej nauce jest szczególnie znany za swoje osiągnięcia w dziedzinie analizy egzergetycznej. Profesor był uhonorowany szeregiem nagród i wyróżnień, między innymi takimi państwowymi odznaczeniami jak: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski i Oficerski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Dla swoich wychowanków i współpracowników profesor był i pozostanie zawsze wzorem najwyższej solidności i wiedzy. Profesor Jan Szargut zmarł w dniu 21 listopada 2017 r. w wieku 94 lat.